Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια των Μέτρων 2.1 ΄΄Υδατοκαλλιέργεια’΄ και 2.3 ΄΄Μεταποίηση & Εμπορία΄’

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013, έχουν εκδοθεί οι ανωτέρω Κ.Υ.Α. καθώς και οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια των Μέτρων 2.1 ΄΄Υδατοκαλλιέργεια΄΄ και 2.3 ΄΄Μεταποίηση & Εμπορία΄΄, τα κείμενα των οποίων είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο (www.et.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων με τον σχετικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι την 31-7-2012.

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Συλλόγων και Συνεταιρισμών να ενημερώσουν τα μέλη τους. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για περαιτέρω ενημέρωση.