Αναδίπλωση ΟΛΗΓ για τα καταστήματα του Δρεπάνου

olig_logo
olig_logoΣε αναδίπλωση της αρχικής της θέσης για τη δημοπράτηση των καταστημάτων του Δρεπάνου, προχώρησε η ΟΛΗΓ ΑΕ, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας και την ανταλλαγή ανακοινώσεων… Έτσι, στη σημερινή, έκτακτη συνεδριάση του, το ΔΣ του Οργανισμού, αποφάσισε την αναστολή της διαδικασίας δημοπράτησης για τη μίσθωση των δύο καταστημάτων στην παραλία του Δρεπάνου.
Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η αποστολή προς το Δήμο Ηγουμενίτσας πρότασης για σύναψη Μνημονίου Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας και την προώθηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προώθησης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων για την ανάληψη από τον Δήμο του συνόλου της λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δρεπάνου, όπως και του δικαιώματος για σύναψη συμβάσεων παραχωρήσεων χώρων για ομπρελοκαθίσματα, καντίνες και εν γένει μισθώσεων και ταυτόχρονα την κάλυψη του συνόλου των εξόδων συντήρησης των παραχωρούμενων περιοχών από το Δήμο.

Αναλυτικά η απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΗΓ Α.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης κατόπιν του υπ΄αριθμ. 4459/15-04-2020 εγγράφου του Δήμου Ηγουμενίτσας» 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΗΓ ΑΕ κατέθεσε την υπ΄αριθμ. 3977/22-04-2020 εισήγησή του η οποία έχει ως εξής: 
Σας κοινοποιώ το με αριθμό πρωτ. Εισερχομένου 4459/15-04-2020 έγγραφο του Δήμου Ηγουμενίτσας, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η με αυξ. Αριθμό 55/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε αφενός να εντατικοποιηθούν οι από κοινού ενέργειες για την απόδοση της χερσαίας ζώνης του Δρεπάνου στο Δήμο Ηγουμενίτσας και αφετέρου να απόσχουμε από την διενέργεια της εν εξελίξει δημοπρασίας των δύο καταστημάτων στην χερσαία ζώνη του Δρεπάνου. 
Θέλω να επισημάνω στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν και γνωστό, ότι από την αρχή της θητείας της παρούσας Διοίκησης, έχουμε σταθεί αρωγοί του Δήμου Ηγουμενίτσας, τόσο στην επίλυση ζητημάτων της χερσαίας ζώνης συνολικά, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, με σειρά έργων, που έχουν βελτιώσει την εικόνα της χερσαίας ζώνης και είναι προς όφελος της περιοχής. 
Μία τέτοια ενέργεια είναι η από πλευράς του ΟΛΗΓ προώθηση των διαδικασιών παραχώρησης της χρήσης των δύο καταστημάτων του Δρεπάνου, καθώς η λειτουργία τους θα προσφέρει στην περιοχή μας σωρευτικά τα εξής: 
-θέσεις εργασίας, σε μία περίοδο όπου πολλά τουριστικά καταλύματα δεν θα λειτουργήσουν και προσεχώς θα διαφανεί το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας 
-δημόσιες τουαλέτες και νέες τουαλέτες ΑΜΕΑ , που δεν υπάρχουν στην παραλία του Δρεπάνου για χρήση από τους λουόμενους 
-καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους χρήστες της παραλίας, από επιχειρήσεις ήπιας όχλησης 
-αναβάθμιση της παραλίας, με αύξηση της κίνησης στην περιοχή, προς όφελος των τοπικών προμηθευτικών επιχειρήσεων 
Ενώ αντίστοιχα, η λειτουργία των καταστημάτων θα προσφέρει έσοδα, τα οποία είναι απαραίτητα για την κάλυψη των εξόδων ναυαγοσωστών, καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού κλπ. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η λειτουργία των καταστημάτων είναι απαραίτητη για το κοινό καλό, καθώς μάλιστα, ουδόλως κωλύει την διαδικασία παραχώρησης της χερσαίας ζώνης από το Ελληνικό Δημόσιο προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας. 
Αντίστοιχα, η μη λειτουργία των δύο καταστημάτων, αλλά η λήψη αποφάσεων από πλευράς του ΟΛΗΓ για παραχώρηση καντινών και ξαπλωστρών στην περιοχή του Δρεπάνου, για εμάς αποτελεί επέμβαση σε μια περιοχή που ανέκαθεν διαχειριζόταν από τον Δήμο Ηγουμενίτσας. 
Ως Οργανισμός, είμαστε ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Δήμου Ηγουμενίτσας σε αυτή την προσπάθεια, και ασφαλώς θα είναι για εμάς μία μεγάλη ικανοποίηση και επιτυχία, να συμβάλλουμε στην ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος 
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαι 
-την αποστολή προς τον Δήμο πρότασης για α) σύναψη Μνημονίου Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας ( MOU) και β) την προώθηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προώθησης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των αρμοδίων Αρχών (συμπεριλαμβανομένου και του ΟΛΗΓ) και του Δήμου Ηγουμενίτσας, περί ανάληψης από τον Δήμο του συνόλου της λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δρεπάνου, όπως και το δικαίωμα για σύναψη συμβάσεων παραχωρήσεων χώρων για ομπρελοκαθίσματα, καντίνες, και εν γένει μισθώσεων , και ταυτόχρονα την κάλυψη του συνόλου των εξόδων από τον Δήμο. 
-την αναστολή της διαδικασίας των δημοπρασιών για την παραχώρηση των δύο καταστημάτων για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και την ανάληψη από το Δήμο όλων των απαραίτητων διαδικασιών λειτουργίας των καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση όλων των νόμιμων διαδικασιών παραχώρησης χρήσης της έκτασης προς τον Δήμο. 
Επισημαίνεται ότι ο ΟΛΗΓ δια της υπογραφής του Μνημονίου ή και Προγραμματικής Σύμβασης, εφόσον απαιτηθεί, αποδέχεται να αναλάβει περαιτέρω, κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και δραστηριότητα από κοινού με το Δήμο για την πραγματοποίηση συντονισμένων ενεργειών για την παραχώρηση χρήσης στο Δήμο τμημάτων της χερσαίας ζώνης Ηγουμενίτσας με κύριο Γνώμονα την ορθή αξιοποίηση και χρήση των εκτάσεων προς όφελος των πολιτών της περιοχής. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τον Ιδρυτικό της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Ν. 2932/2001 και τον Ν. 3429/2005 
2. Το Καταστατικό της Εταιρείας 
3. Το υπ΄αριθμ. 4459/15-04-2020 έγγραφο του Δήμου Ηγουμενίτσας με θέμα «Ακύρωση των με αριθμ. 47/2020 & 48/2020 αποφάσεων του ΔΣ» 
4. Την υπ΄αριθμ. 3977/22-04-2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου 
Αποφασίζει ομόφωνα : 
1) Την αποστολή προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας πρότασης για α) σύναψη Μνημονίου Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας ( MOU) και β) την προώθηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προώθησης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των αρμοδίων Αρχών (συμπεριλαμβανομένου και του ΟΛΗΓ) και του Δήμου Ηγουμενίτσας, περί ανάληψης από τον Δήμο του συνόλου της λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δρεπάνου, όπως και το δικαίωμα για σύναψη συμβάσεων παραχωρήσεων χώρων για ομπρελοκαθίσματα, καντίνες, και εν γένει μισθώσεων , και ταυτόχρονα την κάλυψη του συνόλου των εξόδων από τον Δήμο. 
2) Την αναστολή της διαδικασίας των δημοπρασιών για την παραχώρηση των δύο καταστημάτων για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και την ανάληψη από το Δήμο όλων των απαραίτητων διαδικασιών λειτουργίας των καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση όλων των νόμιμων διαδικασιών παραχώρησης χρήσης της έκτασης προς τον Δήμο. 
3) Ο ΟΛΗΓ δια της υπογραφής του Μνημονίου ή και Προγραμματικής Σύμβασης, εφόσον απαιτηθεί, αποδέχεται να αναλάβει περαιτέρω, κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και δραστηριότητα από κοινού με το Δήμο για την πραγματοποίηση συντονισμένων ενεργειών για την παραχώρηση χρήσης στο Δήμο τμημάτων της χερσαίας ζώνης Ηγουμενίτσας με κύριο Γνώμονα την ορθή αξιοποίηση και χρήση των εκτάσεων προς όφελος των πολιτών της περιοχής. 
4) Την απάντηση εντός δέκα ημερών της θετικής ή αρνητικής απόφασης του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
5) Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΟΛΗΓ ΑΕ για περαιτέρω ενέργειες.