Από τον Βουλευτή Ιωαννίνων Θανάση Οικονόμου

 

2010-12-08 18:09:21

 

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υποδομών, κατέθεσε ο βουλευτής Ιωαννίνων Θανάσης Οικονόμου με αντικείμενο την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων και αξιοποίησή τους υπέρ των καταναλωτών.

 

 

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υποδομών, κατέθεσε ο βουλευτής Ιωαννίνων Θανάσης Οικονόμου με αντικείμενο την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων και αξιοποίησή τους υπέρ των καταναλωτών.

 

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που ήδη προωθείται προς υπογραφή και δημοσίευση, ορίζονται οι προδιαγραφές των συστημάτων παρακολούθησης στα πρατήρια καυσίμων, με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

 

Με την εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών/εκροών, όπως προκύπτει από τις προδιαγραφές τους, παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα μέτρησης των πωλούμενων ποσοτήτων καυσίμων στους καταναλωτές, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που αυτά πωλούνται στους βενζινοπώλες, ώστε να εξαλειφθεί οριστικά το φαινόμενο των «ελλειμματικών» παραδόσεων καυσίμων και να προκύψει οικονομικό όφελος για το καταναλωτικό κοινό.

 

Εκ των προδιαγραφών του συστήματος προκύπτει, ότι ναι μεν θα υπάρχει η τεχνική δυνατότητα καταγραφής των πωλούμενων ποσοτήτων με αναγωγή στη θερμοκρασία των 15οC, όμως αφήνεται ασαφές αν, βάσει αυτής της καταγραφής, το σύστημα θα διορθώνει κατά την πώληση των καυσίμων τις ποσότητες με αναγωγή στους 15ο C.

 

Η επικρατέστερη ερμηνεία είναι ότι τέτοια διόρθωση δεν προβλέπεται και οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να παραλαμβάνουν τα καύσιμα στην τυχαία κάθε φορά θερμοκρασία τους, υφιστάμενοι σοβαρές απώλειες λόγω των διαστολών.

 

Άλλωστε, δεν έχει ληφθεί πρόνοια σχετικής προσαρμογής της Αγορανομικής Νομοθεσίας, ώστε να ορισθεί ότι οι παραδόσεις καυσίμων στους καταναλωτές θα γίνονται με αναγωγή στη θερμοκρασία των 15οC.

 

Ένα επιπλέον ζήτημα είναι η εγκατάσταση των συστημάτων στα περίπου 8.000 πρατήρια που λειτουργούν σήμερα στην επικράτεια και θα έχει σημαντικό οικονομικό κόστος. Υπολογίζεται ότι μόνο για την εγκατάσταση (χωρίς δηλαδή να υπολογίζεται το κόστος συντήρησης) οι πρατηριούχοι θα επιβαρυνθούν τουλάχιστον με 15.000-20.000 ευρώ, αν πρόκειται για μικρά πρατήρια και με πολύ υψηλότερο κόστος, εάν πρόκειται για μεγαλύτερα.

 

Αυτό το κόστος, ενώ αρχικά είχε δημιουργηθεί η προσδοκία ότι θα καλυπτόταν, τουλάχιστον σε μεγάλο μέρος του, με χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, τελικά δεν θα καταστεί δυνατό να καλυφθεί με τον τρόπο αυτό και θα επιβαρύνει τους βενζινοπώλες, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, λόγω της οικονομικής κρίσης.

 

Εκφράζονται λοιπόν φόβοι, ότι η μεγάλη επιβάρυνση των πρατηρίων από το κόστος εγκατάστασης των συστημάτων θα οδηγήσει τελικά σε εξασθένηση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και υψηλότερες τιμές, καθώς η οικονομική αδυναμία πολλών πρατηριούχων θα τους υποχρεώσει να εγκαταστήσουν τα συστήματα με χρηματοδότηση από εταιρείες εμπορίας, με τη σύναψη πολυετών συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας, οι οποίες, όπως έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, δημιουργούν σοβαρές στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς.

 

Καταλήγοντας στην Ερώτησή του, ο Θανάσης Οικονόμου ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς κατά πόσο προτίθενται να προχωρήσουν σε αλλαγή της Αγορανομικής Νομοθεσίας, εάν θα συνεχίσουν οι καταναλωτές να αγοράζουν καύσιμα χωρίς αναγωγή στη θερμοκρασία των 15οC και μετά την εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών/εκροών στα πρατήρια, καθώς και κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης του κόστους με συνδρομή του Δημοσίου (π.χ. χορήγηση χαμηλότοκων τραπεζικών δανείων με εγγύηση από το ΕΤΕΑΝ) ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των βενζινοπωλών.

 

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς:

 

• Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

 

Κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

 

• Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Κ. Δημήτρη Ρέππα

 

Θέμα: Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων και αξιοποίησή τους υπέρ των καταναλωτών.

 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που ήδη προωθείται προς υπογραφή και δημοσίευση, ορίζονται οι προδιαγραφές των συστημάτων παρακολούθησης εισροών/εκροών στα πρατήρια καυσίμων, με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με το αν θα αξιοποιηθούν τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα υπέρ των καταναλωτών, ώστε να μετρώνται αξιόπιστα οι ποσότητες υγρών καυσίμων που παραδίδονται, αλλά και για το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν από την εγκατάσταση των συστημάτων νέες στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς, οι οποίες θα προκαλέσουν πρόσθετες επιβαρύνσεις των ήδη υψηλών τιμών (σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

 

Αναφορικά με το παραπάνω ερώτημα, αξίζει να υπογραμμισθούν τα εξής:

 

• Την τελευταία 20ετία, για την αξιόπιστη μέτρηση των ποσοτήτων καυσίμων που παραδίδονται σε πρατηριούχους και, συνακόλουθα, τον ορθό υπολογισμό των αποδιδόμενων φόρων (Τελωνειακός Κώδικας, άρθρο 73, παρ. 3), έχει καθιερωθεί η αναγωγή των πωλούμενων ποσοτήτων, με ειδικά συστήματα, στη θερμοκρασία των 15οC. Κατά τον ίδιο τρόπο μετρώνται οι πωλούμενες ποσότητες και στο προηγούμενο στάδιο, δηλαδή κατά την πώλησή τους από το διυλιστήριο σε εταιρείες χονδρικής εμπορίας.

 

• Μέχρι σήμερα, όμως, με βάση την Αγορανομική Νομοθεσία, κατά την πώληση καυσίμων στους τελικούς καταναλωτές από τα πρατήρια δεν εφαρμόζεται (ούτε και υπήρχε ως τώρα σχετική τεχνική δυνατότητα) η αναγωγή στη θερμοκρασία των 15οC. Οι πωλήσεις γίνονται στην εκάστοτε θερμοκρασία καυσίμου, που ιδιαίτερα τους θερμούς μήνες του έτους, όπου συγκεντρώνονται εποχικά και οι μεγαλύτερες πωλήσεις καυσίμων, μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από τη θερμοκρασία των 15οC. Λόγω των διαστολών που προκαλεί η υψηλή θερμοκρασία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραδίδονται στους καταναλωτές σημαντικά μικρότερες ποσότητες καυσίμων από αυτές που θα ελάμβαναν με αναγωγή στους 15οC. Ως εκ τούτου, οι πρατηριούχοι εξασφαλίζουν ένα σημαντικό πρόσθετο κέρδος από τις «ελλειμματικές» παραδόσεις καυσίμων στους καταναλωτές.

 

Με την εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών/εκροών, όπως προκύπτει από τις προδιαγραφές τους, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ, παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα μέτρησης των πωλούμενων ποσοτήτων καυσίμων στους καταναλωτές, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που αυτά πωλούνται στους βενζινοπώλες, ώστε να εξαλειφθεί οριστικά το φαινόμενο των «ελλειμματικών» παραδόσεων καυσίμων και να προκύψει οικονομικό όφελος για το καταναλωτικό κοινό.

 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω ΚΥΑ, σημειώνονται τα ακόλουθα:

 

• «Προς ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων λόγω θερμοκρασιακών διαφορών του καυσίμου μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων (δεξαμενές, αντλίες), οι τιμές μέτρησης σε όλα τα υποσυστήματα ανάγονται και σε θερμοκρασία 15οC. Ο τρόπος αναγωγής του όγκου στους 15ο C, πρέπει να είναι ενιαίος και να γίνεται μέσω της χρήσης πινάκων αναγωγής ταυτόσημων με αυτούς των διυλιστηρίων (API/ASTM 54B).

 

• (…) Η κεντρική υπολογιστική μονάδα διαχείρισης παρέχει τις εξής λειτουργίες: α) Υπολογίζει τον όγκο καυσίμου και του νερού ξεχωριστά εντός της δεξαμενής από τα δεδομένα στάθμης στην τρέχουσα θερμοκρασία. β) Ανάγει τον όγκο καυσίμου σε θερμοκρασία 15οC με βάση τους πίνακες API/ASTM 54B. γ) Παρακολουθεί και καταγράφει τις εκροές καυσίμου, σε μεμονωμένη και αθροιστική βάση, ανά ακροσωλήνιο και είδος καυσίμου στην τρέχουσα θερμοκρασία, καθώς και σε θερμοκρασία 15οC, διατηρώντας τα στοιχεία αυτά σε μνήμη, κατά τρόπο μη προσπελάσιμο και μη αλλοιώσιμο από τον χρήστη. δ) Υπολογίζει μετά το πέρας κάθε πραγματοποιούμενης εκροής από το σύνολο των ακροσωληνίων κάθε δεξαμενής (σε «χρόνο ηρεμίας») το τρέχον ισοζύγιο καυσίμου ανά δεξαμενή και παρουσιάζει/καταγράφει τυχόν αποκλίσεις στην τρέχουσα θερμοκρασία καθώς και σε θερμοκρασία 15οC».

 

Εκ των προδιαγραφών του συστήματος σαφώς προκύπτει, λοιπόν, ότι θα έχει την τεχνική δυνατότητα καταγραφής των πωλούμενων ποσοτήτων με αναγωγή στη θερμοκρασία των 15οC. Όμως, αφήνεται ασαφές αν, βάσει αυτής της καταγραφής, το σύστημα θα διορθώνει κατά την πώληση των καυσίμων τις ποσότητες με αναγωγή στους 15ο C. Η επικρατέστερη ερμηνεία είναι ότι τέτοια διόρθωση δεν προβλέπεται και οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να παραλαμβάνουν τα καύσιμα στην τυχαία κάθε φορά θερμοκρασία τους, υφιστάμενοι σοβαρές απώλειες λόγω των διαστολών. Άλλωστε, δεν έχει ληφθεί πρόνοια σχετικής προσαρμογής της Αγορανομικής Νομοθεσίας, ώστε να ορισθεί ότι οι παραδόσεις καυσίμων στους καταναλωτές θα γίνονται με αναγωγή στη θερμοκρασία των 15οC.

 

Πέραν αυτού του ζητήματος, που χρήζει διευκρινίσεων και, πιθανόν, νέων θεσμικών παρεμβάσεων από το αρμόδιο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η εγκατάσταση των συστημάτων γεννά εύλογες ανησυχίες για την ενδεχόμενη δημιουργία νέων στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων, με δυσμενή τελικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές.

 

Ένα επιπλέον ζήτημα είναι η εγκατάσταση των συστημάτων στα περίπου 8.000 πρατήρια που λειτουργούν σήμερα στην επικράτεια και θα έχει σημαντικό οικονομικό κόστος. Υπολογίζεται ότι μόνο για την εγκατάσταση (χωρίς δηλαδή να υπολογίζεται το κόστος συντήρησης) οι πρατηριούχοι θα επιβαρυνθούν τουλάχιστον με 15.000-20.000 ευρώ, αν πρόκειται για μικρά πρατήρια και με πολύ υψηλότερο κόστος, εάν πρόκειται για μεγαλύτερα. Αυτό το κόστος, ενώ αρχικά είχε δημιουργηθεί η προσδοκία ότι θα καλυπτόταν, τουλάχιστον σε μεγάλο μέρος του, με χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, τελικά δεν θα καταστεί δυνατό να καλυφθεί με τον τρόπο αυτό και θα επιβαρύνει τους βενζινοπώλες, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, λόγω της οικονομικής κρίσης.

 

Εκφράζονται φόβοι, ότι η μεγάλη επιβάρυνση των πρατηρίων από το κόστος εγκατάστασης των συστημάτων θα οδηγήσει τελικά σε εξασθένηση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και υψηλότερες τιμές, καθώς η οικονομική αδυναμία πολλών πρατηριούχων θα τους υποχρεώσει να εγκαταστήσουν τα συστήματα με χρηματοδότηση από εταιρείες εμπορίας, με τη σύναψη πολυετών συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας, οι οποίες, όπως έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, δημιουργούν σοβαρές στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς. Η ελληνική αγορά καυσίμων είναι η μοναδική στην Ευρώπη με συντριπτική παρουσία (σε ποσοστό άνω του 90%) πρατηρίων αποκλειστικά συμβεβλημένων με εταιρείες εμπορίας και ελάχιστη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπόρων.

 

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάσθε:

 

1. Θα συνεχίσουν οι καταναλωτές να αγοράζουν καύσιμα χωρίς αναγωγή στη θερμοκρασία των 15οC και μετά την εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών/εκροών στα πρατήρια, παρότι αυτά δίνουν την τεχνική δυνατότητα ορθής μέτρησης των πωλούμενων ποσοτήτων;

 

2. Προτίθεσθε να λάβετε όλα τα αναγκαία θεσμικά μέτρα, με αλλαγή της Αγορανομικής Νομοθεσίας και κατάλληλη προσαρμογή της ΚΥΑ, ώστε σε όλη την αλυσίδα της εμπορίας καυσίμων να μετρώνται οι πωλούμενες ποσότητες με ενιαίο τρόπο (με αναγωγή στη θερμοκρασία των 15οC) και να ωφεληθούν οι καταναλωτές από την εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών/εκροών;

 

3. Ποιο είναι το υπολογιζόμενο από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνολικό κόστος εγκατάστασης των συστημάτων σε όλα τα πρατήρια καυσίμων της επικράτειας;

 

4. Εξετάζετε το ενδεχόμενο εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης του κόστους με συνδρομή του Δημοσίου, μετά τον αποκλεισμό της παροχής επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, ώστε να αποφευχθεί η χρηματοδότηση από τις εταιρείες εμπορίας, με αποκλειστικές συμβάσεις που θα περιορίσουν ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό εις βάρος του καταναλωτή (π.χ. χορήγηση χαμηλότοκων τραπεζικών δανείων με εγγύηση από το ΕΤΕΑΝ);

 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Αθανάσιος Οικονόμου

 

 

 

 

Επιστολή Μ. Παντούλα προς αρμοδίους Υπουργούς

2010-12-08 17:53:04

 

Όχι στην κατάργηση των υπηρεσιών στην ακριτική πόλη της Κόνιτσας

 

Επιστολή έστειλε ο Βουλευτής Ιωαννίνων ΠΑΣΟΚ Μ. Παντούλας προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αφορμή την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τις υπηρεσίες στην πόλη της Κόνιτσας. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορήθηκα την πρόθεσή σας να καταργηθούν υπηρεσίες που για ολόκληρες δεκαετίες λειτουργούν στην ακριτική πόλη της Κόνιτσας. Συγκεκριμένα οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τη μεταφορά του 583 Τ.Π. σε άλλο χώρο του νομού Ιωαννίνων και το κλείσιμο του Τελωνείου Μέρτζιανης, της Δ.Ο.Υ. Κόνιτσας και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Κόνιτσας.

 

Εκτιμώ ότι σε συνθήκες κρίσης οι παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας πρέπει να ενισχυθούν αντί να αποψιλώνται από υπηρεσίες. Οι λόγοι δεν είναι απλώς προφανείς• είναι εθνικοί και ουδείς μπορεί να τους προβλέψει. Θέλω να πιστεύω ότι όσα φημολογούνται κινούνται μόνο στο χώρο των διαδόσεων και δεν αποτελούν κυβερνητικές επιλογές. Εάν παρ’ ελπίδα συμβαίνει το δεύτερο, δηλώνω την έντονη αντίθεση και την πλήρη συμπαράστασή μου στις δικαιολογημένες αντιδράσεις των φορέων και των κατοίκων της Κόνιτσας.

 

 

 

Με εκτίμηση

 

Μιχάλης Χρ. Παντούλας

 

 

 

 

Παρουσία του Προέδρου της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρη Δράκου

2010-12-08 16:37:24

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

 

Μια ιδιαίτερα σημαντική και ξεχωριστή από κάθε άποψη εκδήλωση θα πραγματοποιήσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας τη Δευτέρα 13/12 και ώρα 19:00 θέλοντας να σηματοδοτήσει το τέλος του θεσμού της αιρετής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τη μετάβαση στο νέο Διοικητικό καθεστώς των Αιρετών Περιφερειών. Η μεγάλη αλλαγή που επήλθε πριν από 16 χρόνια με την καθιέρωση του θεσμού της αιρετής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έβαλε τέρμα σε μια μακρά διαδοχή των μετακλητών νομαρχών, και έδωσε τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες με δημοκρατικό τρόπο να διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους. Ο θεσμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μετά από 16 χρόνια προσφοράς στην Τοπική Ανάπτυξη ήρθε η ώρα να μετεξελιχθεί και να δώσει σκυτάλη στις νέες διοικητικές δομές, τις Αιρετές Περιφέρειες, με την ταυτόχρονη ενδυνάμωση των Δήμων σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης. Ταυτοχρόνως, ο θεσμός της Νομαρχίας, ένας ιστορικός θεσμός με ιστορία 177 ετών, κλείνει τον κύκλο του καθώς στη νέα Καλλικρατική δομή δεν θα υπάρχουν πλέον Νομαρχίες αλλά μόνον Περιφέρειες.

 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας, θέλοντας να σηματοδοτήσει το γεγονός, σχεδιάζει μια εκδήλωση κατά την οποία θα τιμηθούν όλοι οι λειτουργοί του θεσμού, οι εκλεγμένοι Νομάρχες και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, οι άνθρωποι δηλαδή που συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στην επιτυχία του θεσμού. Η εκδήλωση έχει συμβολικό και εορταστικό χαρακτήρα καθώς θα είναι ουσιαστικά η τελευταία πανηγυρική συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Στην εκδήλωση εκτός από τους εκλεγμένους λειτουργούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα τιμηθούν ενδεικτικά και συγκεκριμένοι φορείς οι οποίοι διακρίθηκαν για την προσφορά τους στην κοινωνία και τον πολιτισμό στο Νομό Πρέβεζας. Στην εκδήλωση θα παραβρίσκεται ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κος Δημήτρης Δράκος, ο οποίος και θα αναφερθεί στην προσφορά του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Ο Νομάρχης Πρέβεζας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ κος Βασίλης Ιωάννου αναφερόμενος σ’ αυτήν την πρωτοβουλία δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με τη λήξη του 2010 ένας θεσμός καταξιωμένος ιστορικά και δικαιωμένος στη λαϊκή συνείδηση όπως είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, μετά από 16 χρόνια, ολοκληρώνει τον κύκλο του. Μαζί με αυτόν και ο θεσμός της Νομαρχίας, μετά από 177 χρόνια προσφοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προσφοράς στον Έλληνα πολίτη, παραχωρούν τη θέση τους στην Αιρετή Περιφέρεια. Θέλοντας να τιμήσουμε το έργο και τη προσφορά όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων που υπηρέτησαν το θεσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας και αγωνίστηκαν ο καθένας με τις δικές του απόψεις για την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του νομού, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτήν την λιτή και συμβολική εκδήλωση».

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α Πρέβεζας

 

 

 

 

Διαβεβαίωση έλαβε ο Μ. Παντούλας

2010-12-07 18:27:35

 

Εκατώ χιλιάδες Ευρώ για την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πρόσφατες πλημμύρες στο νομό Ιωαννίνων από το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη

 

 

 

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ιωαννίνων κ. Μιχάλης Χρ. Παντούλας επικοινώνησε χθες το απόγευμα (6.12.2010) με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μανώλη Όθωνα και τον ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός Ιωαννίνων λόγω των πρόσφατων ακραίων καιρικών φαινομένων.

 

Ο κ. Παντούλας συζήτησε με τον κ. Όθωνα τη δυνατότητα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να χρηματοδοτήσει άμεσα τους φορείς Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων με ικανό ποσό, που θα καλύψει τις ανάγκες μίσθωσης των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των ζημιών.

 

Ο κ. Υφυπουργός διαβεβαίωσε τον κ. Παντούλα ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα διαθέσει για το σκοπό αυτό το ποσό των 100.000 €.

 

 

 

 

Από τη Ν.Α Πρέβεζας

2010-12-07 10:27:24

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

«16 ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

 

Σας καλούμε στην Πανηγυρική Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πρέβεζας, που θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

 

Στην εκδήλωση θα τιμηθούν Νομαρχιακοί Σύμβουλοι για τη συνεισφορά τους στο θεσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώ θα γίνει και συμβολική βράβευση Φορέων που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

 

Η παρουσία σας στην τελευταία συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α Πρέβεζας

 

 

 

 

Πολιτική και ακραία καιρικά φαινόμενα

2010-12-06 20:14:29

 

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων κ. Μιχάλης Χρ. Παντούλας επισκέφτηκε τις πληγείσες από την πρόσφατη κακοκαιρία περιοχές του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, τα τμήματα της Εγνατίας Οδού και οικισμούς του νομού (Μουζακαίοι, Δαφνούλα), όπου παρατηρήθηκαν έντονα πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα.

 

 

 

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων κ. Μιχάλης Χρ. Παντούλας επισκέφτηκε τις πληγείσες από την πρόσφατη κακοκαιρία περιοχές του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, τα τμήματα της Εγνατίας Οδού και οικισμούς του νομού (Μουζακαίοι, Δαφνούλα), όπου παρατηρήθηκαν έντονα πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα.

 

Ο κ. Παντούλας σε ερώτηση δημοσιογράφου προέβη στην εξής δήλωση:

 

«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νομό Ιωαννίνων, με ιδιαίτερη ένταση αυτή την περίοδο, είναι αλήθεια ότι δημιούργησαν πολλά προβλήματα σε ολόκληρο το νομό. Η πολιτεία οφείλει άμεσα και κατά προτεραιότητα να αποκαταστήσει τις ζημιές και να ανακουφίσει τους πληγέντες. Απαιτείται προς τούτο κινητοποίηση του συνόλου του κρατικού μηχανισμού, διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων και αξιοποίηση του καλύτερου επιστημονικού δυναμικού, που διαθέτει η χώρα. Οι επιπολαιότητες και οι πρόχειρες λύσεις δεν επιτρέπονται. Ο νομός Ιωαννίνων πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

 

Η εκδήλωση των καιρικών αυτών φαινομένων αποκάλυψε, ταυτοχρόνως, και “ακραία” φαινόμενα αυθαιρεσιών, αδιαφορίας, αμέλειας, προχειρότητας, σπατάλης, διαφθοράς και υφαρπαγής δημόσιας περιουσίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να καταστραφούν ιδιωτικές περιουσίες και πληθώρα υποδομών. Η πολιτεία οφείλει να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη μη επανάληψη παρόμοιων συμπεριφορών και οι πολίτες να μη συμβιβαστούν με την ατιμωρησία των ενόχων. Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα ήταν μόνο θέμα τύχης».

 

 

 

 

Ο Γ. Μαγκριώτης στα Γιάννενα

2010-12-06 14:23:30

 

Έκτακτη σύσκεψη για τις ζημιές από την κακοκαιρία

 

Έκτακτη σύσκεψη υπό την προεδρία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη συγκαλείται το απόγευμα της Δευτέρας (6/12/10) και ώρα 17.30 στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Αντικείμενο της σύσκεψης, είναι τα προβλήματα που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που έπληξαν κυρίως το Νομό Ιωαννίνων, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

 

Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να παρευρεθούν οι βουλευτές του Νομού, ο Νομάρχης Ιωαννίνων, οι Δήμαρχοι των περιοχών που επλήγησαν και υπηρεσιακοί παράγοντες.

 

Στις 16.30μ.μ. θα προηγηθεί επίσκεψη του Υφυπουργού στην περιοχή της Πεδινής στον κόμβο της Εγνατίας.

 

 

 

 

Αντ.Αρ.Συ.Α. Πρέβεζας

2010-12-06 13:40:34

 

Κάτω τα χέρια από τις συμβάσεις

 

Σε μια κανιβαλικού τύπου επίθεση στους εργατικούς μισθούς, συνολικά στα εργατικά δικαιώματα, αλλά και στην αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση επιδίδεται πλέον η κυβέρνηση, η οποία καθοδηγείται απροκάλυπτα από τους βιομηχάνους του ΣΕΒ, υλοποιώντας μέχρι κεραίας το αντεργατικό μνημόνιο που συνυπέγραψε με ΔΝΤ και ΕΕ.

 

Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, που προωθεί το υπουργείο Εργασίας, με την άλωση των κλαδικών συμβάσεων και την επιβολή μειωμένων μισθών έως και κατά 12% σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και τα φιρμάνια του ΣΕΒ για δουλειά ακόμα και το Σάββατο – την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις επικαλούνται ότι δεν έχουν ….δουλειές- , ή και την Κυριακή, όπως επιβάλλουν Νομαρχία και μεγάλο εμπορικό κεφάλαιο για αρχή στις 12/12, οι χιλιάδες απολύσεις, η επέλαση της ελαστικής εργασίας και η συρρίκνωση των εργοδοτικών, θα διαμορφώσουν ένα τοπίο μεσαιωνικό για τον κόσμο της εργασίας και τη νεολαία.

 

Το χαλί για το πέρασμα αυτής της λαίλαπας έχει στρώσει η ΓΣΕΕ και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία, που επιμένει να συνδιαλέγεται με τους εκπροσώπους και εφαρμοστές της πιο σκληρής αντεργατικής επίθεσης των τελευταίων δεκαετιών, και διαρκώς να μετατοπίζει στα μετόπισθεν τις δήθεν «κόκκινες γραμμές» που αυτή θέτει.

 

Οι εργαζόμενοι θα απαντήσουν δυναμικά στα σχέδια της κυβέρνησης και των βιομηχάνων, με ένα ταξικά αναγεννημένο και ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα και με το συντονισμό των αγωνιζόμενων πρωτοβάθμιων σωματείων. Θα οργανώσουν μαχητικούς και αποφασιστικούς αγώνες διαρκείας μέχρι την ανατροπή της επίθεσης, του σφαγείου της κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ίδιου του καθεστώτος της εκμετάλλευσης και της εξαθλίωσης.

 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ τ.ε. Πρέβεζας

 

 

 

 

ΉΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ

2010-12-03 23:37:12

 

«ΟΧΙ «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΩΔΩΝΗ»

 

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο χώρο της ΑΤΕ αλλά και την τοποθέτηση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Φίλιππου Σαχινίδη, εχτές στη Βουλή όπου απάντησε σε ερώτηση του επικεφαλής του συνδυασμού μας και Βουλευτή Ιωαννίνων, κ. Βαγγέλη Αργύρη, θέλουμε να τονίσουμε τα εξής:

 

• Δικαιώνεται απόλυτα η άποψή μας, με επίσημο τρόπο από τον Υφυπουργό Οικονομικών, ότι η εξαγορά της ΕΛΒΙΖ από τη θυγατρική της ΔΩΔΩΝΗΣ ήταν ζημιογόνα και επιβλαβής τόσο για την ΑΤΕ όσο και για την ίδια τη Γαλακτοβιομηχανία.

 

• Η πολιτική της δημιουργίας επιζήμιων καταστάσεων για τη ΔΩΔΩΝΗ εντάσσεται στα σχέδια κάποιων να απαξιώσουν μία κερδοφόρα επιχείρηση που στηρίζει την τοπική οικονομία της Ηπείρου, με στόχο να την οδηγήσουν σε πώληση.

 

• Θεωρούμε απαράδεκτο κάθε φαινόμενο ανακοινώσεων και διαρροών που θέτουν υπό αμφισβήτηση το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΕ και το μόνο που επιτυγχάνουν είναι τη σύγχυση και τη δημιουργία ζημιών σε μία επιχείρηση που είναι στην αγορά και επηρεάζεται άμεσα η οικονομική της πορεία από τις όποιες φήμες.

 

• Τα προβλήματα της ΑΤΕ δεν οφείλονται στη μόνη κερδοφόρα επιχείρηση που συμμετέχει με πλειοψηφικό κεφάλαιο. Οφείλονται σε εσκεμμένα ή μη λάθη των Διοικήσεών της και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε την απομάκρυνση της ΔΩΔΩΝΗΣ από τους πραγματικούς της δημιουργούς που είναι οι κτηνοτροφικές παραγωγικές δυνάμεις της Ηπείρου.

 

• Δεν λέμε όχι στην απεμπλοκή της ΑΤΕ από τη ΔΩΔΩΝΗ.

 

• Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε ενέργειες που εξυπηρετούν τα καρτέλ του γάλακτος και δημιουργούν αρνητικό ισοζύγιο στην πραγματική παραγωγή που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κτηνοτροφία της Ηπείρου.

 

• Η λύση στα προβλήματα της ΑΤΕ δεν θα γίνει με ζημιογόνες πρακτικές τύπου ΕΛΒΙΖ.

 

• Όπως δεσμεύτηκε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός της χώρας σε επίσκεψή του στα Γιάννενα, άμεσα πρέπει να ξεκινήσουν ουσιαστικές συζητήσεις για να μπορέσει η ΔΩΔΩΝΗ να παραμείνει μία κερδοφόρα Ηπειρωτική επιχείρηση, κτήμα των κτηνοτροφικών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου μας.

 

 

 

 

ΛΑ.ΟΣ

2010-12-03 23:25:26

 

Όχι στην περιθωριοποίηση του Εθνικού δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδος

 

Αναφορά προς τον υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. Α. Πλεύρης και Α. Γεωργιάδης, στην οποία εκφράζονται οι ανησυχίες και ενστάσεις του εθνικού δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδος για περιθωριοποίηση Μαρτυρικών πόλεων και χωριών εξ αιτίας του Καλλικράτη.

 

Το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδος δημιουργήθηκε το 2000, έχει έδρα τα Καλάβρυτα και απαρτίζεται από 52 Δήμους και τέσσερις κοινότητες.

 

Κύριο αίτημα του δικτύου είναι η ανάδειξή τους από τον χωροταξικό σχεδιασμό της νέας διοικητικής οργάνωσης της χώρας ως ζωντανά Μουσεία – εκπαιδευτικοί προορισμοί, ώστε να διατηρηθεί άσβεστη η μνήμη των θυμάτων της βίας που γέννησε η ιδεολογία του ναζισμού.

 

 

 

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση Ηγ/τσας

2010-12-03 12:09:42

 

Όχι στο κλείσιμο του Παραρτήματος του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας

 

• Σε πλήρη υποβάθμιση ο τόπος : «Ασφαλτικά» στη Λωρίδα Σαγιάδας, αγωγοί Φυσικού αέριου στην Πέρδικα, τα σκουπίδια της Ηπείρου στο Καρβουνάρι (;)

 

 

 

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά επελαύνει και ο «Καλλικράτης» στο χώρο της Παιδείας. Προφανώς μετά την δημοσιοποίηση του «νόμου-πλαίσιο» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την πρόταση της Υπουργού Παιδείας για καταργήσεις, συγχωνεύσεις Σχολών, «σαν έτοιμος από καιρό», «πρωτοπόρος» και «πρόθυμος» στα κελεύσματα της Διαμαντοπούλου, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, προχώρησε σε πρόταση για κλείσιμο του Παραρτήματος του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας και μεταφορά των Τμημάτων του στην Πρέβεζα ή στην Άρτα, πρόταση που φαίνεται ότι υπηρετεί και «παροικούντες» στην έδρα της διοίκησης του ΤΕΙ και παραδίπλα.

 

Ήδη ο Σύλλογος Φοιτητών με αποφάσεις της Συνέλευσής του εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία και διαφωνία του με την πρόταση αυτή, αποφάσισε το μπλοκάρισμα όλων των διαδικασιών των οργάνων του Παραρτήματος και του ΤΕΙ για τη ματαίωσή της και καλεί τους φορείς της πόλης να συμπαρασταθούν στον αγώνα του.

 

Ζούμε βέβαια μέρες του Μνημονίου υποδούλωσης, όπου η τρόϊκα (ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ) υπαγορεύει και η κυβέρνηση εφαρμόζει: Περικοπές παντού. Στους μισθούς και στις συντάξεις, στα κοινωνικά αγαθά και στις υπηρεσίες, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, κ.α.

 

Αυτοί που μέχρι χθες έστηναν εντελώς πρόχειρα και πελατειακά, Πανεπιστημιακές Σχολές σχεδόν σε κάθε πρωτεύουσα Νομού και Τμήματα ΤΕΙ σε κάθε κωμόπολη, σήμερα επικαλούνται τον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση πόρων. Αυτοί που άφηναν χρόνια τώρα τις Σχολές χωρίς πόρους και υποδομές, χωρίς προσωπικό και εξοπλισμό, που δεν κατοχύρωναν επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους, μιλάνε τώρα για αναβάθμιση των σπουδών.

 

Στην ουσία η κυβέρνηση με το νέο «νόμο-πλαίσιο» θέλει αφ΄ ενός να μειώσει κι άλλο τις δαπάνες για την Παιδεία, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα ποσά για να πληρώσουν τα δάνεια στους τοκογλύφους δανειστές. Από την άλλη, σε εφαρμογή των αποφάσεων της Μπολόνιας και των αναγκών της καπιταλιστικής κερδοφορίας, θέλουν την πλήρη κατεδάφιση-διάλυση της Δημόσιας Παιδείας και την ιδιωτικοποίησή της, με την υπαγωγή των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ σε χορηγούς-επιχειρηματίες και την επιβολή διδάκτρων για τους φοιτητές.

 

Το Παράρτημα του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, παρά τα πολλά προβλήματά του, είναι για τους φοιτητές, για τους εργαζόμενους, για την πόλη και για την περιοχή, μια σημαντική κοινωνική πραγματικότητα μορφωτικού, πολιτιστικού και κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα. Οι συνέπειες από μια τέτοια εξέλιξη, θα είναι αρνητικές σε όλα τα επίπεδα, για τη νεολαία, για την κοινωνία, για την περιοχή μας. Η Θεσπρωτική κοινωνία απαιτούσε μέχρι σήμερα τη δημιουργία και άλλων Τμημάτων (το «Οπτικής & Οπτικομετρίας» έχει ήδη ιδρυθεί στα χαρτιά). Σήμερα, με όλους τους φορείς της, πρέπει να αντιδράσουμε στην προσπάθεια να ξεριζωθεί αυτός ο θεσμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την πόλη μας και να συνταχθούμε αγωνιστικά στο πλευρό του Συλλόγου Φοιτητών για την αποτροπή της πρότασης αυτής και της εφαρμογής της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο της Παιδείας.

 

Πρέπει να ζητήσουμε να αναβαθμιστούν από κάθε άποψη τα Τμήματα του Παραρτήματος, να δοθούν πόροι για την επίλυση του προβλήματος της υλικοτεχνικής υποδομής, να στελεχωθούν με προσωπικό, εργαστήρια και εξοπλισμό, να δοθούν κονδύλια για την φοιτητική μέριμνα, να ολοκληρωθεί το «γιαπί» της Σπουδαστικής Εστίας.

 

-Να μη περάσει ο «Καλλικράτης» και στο χώρο της Παιδείας

 

-Όχι στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις-μεταφορές Σχολών

 

– Όχι στη κατεδάφιση-διάλυση της Δημόσιας Παιδείας

 

– Παιδεία δημόσια και δωρεάν για όλο το λαό

 

-Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ