Ελλείμματα και μηνύσεις σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση προχώρησε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας για την συζήτηση του εξής θέματος:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου.

Η συνεδρίαση είχε κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι την 4η Ιουλίου 2011 παραδόθηκε από τη ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ στο Δήμο Ηγουμενίτσας η «Εκθεση Επισκόπησης των εισπράξεων – πληρωμών των Δημοτικών Ενοτήτων Παραποτάμου, Πέρδικας , Μαργαριτίου και Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας χρήσεως 2010 ».

Από την έκθεση προκύπτει έλλειμμα στα ταμεία ορισμένων εκ των πρώην Δήμων και νυν Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας , όπως αναλυτικά αναφέρεται στην  έκθεση καθώς και τέλεση αδικημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα. 

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης των ορκωτών λογιστών:

“Από τον έλεγχο μας, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, οι αδιευκρίνιστες διαφορές προέκυψαν κυρίως από:

1. Αναλήψεις από Τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν καταχωρήθηκαν στο τηρούμενο Βιβλίο Ταμείου, δεν μας αιτιολογήθηκε ο σκοπός τους, δεν μας γνωστοποιήθηκε ο δικαιούχος, δεν μας επιδείχθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά και αναλύονται ανά Δημοτική Ενότητα ως κατωτέρω:

  • Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου € 196.955,97
  • Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου € 11.758,32
  • Δημοτική Ενότητα Πέρδικας € 60.528,97
Σύνολο € 269.243.26

2. Ασφαλιστικές εισφορές και παρακρατούμενοι φόροι, των οποίων από τα στοιχεία που μας τέθηκαν υπόψη δεν αποδεικνύεται η καταβολή τους και αναλύονται ανά Δημοτική Ενότητα ως κατωτέρω:

• Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου € 22.578,53

• Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου € 4.749,20

• Δημοτική Ενότητα Πέρδικας € 4.980,97

Σύνολο € 32.308.70

3. Κρατήσεις Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για τις οποίες είτε δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, είτε καταχωρήθηκαν δυο φορές στο ταμείο:

• Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου € 5.639,83

• Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου € (-2.738,89)

Σύνολο € 2.900.94

Όπως αναφερθήκαμε και ανωτέρω η παρούσα εργασία μας έγινε με βάση το Διεθνές Πρότυπο για Συναφείς Υπηρεσίες 4400 “Αναθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών”, ώστε να διαπιστώσουμε το πραγματικό υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 των ταμειακών διαθεσίμων των Δ.Ε. Μαργαριτίου, Παραποτάμου, Πέρδικας και Συβότων που συνενώθηκαν με το Δήμο Ηγουμενίτσας ώστε να συμπεριληφθούν στον απολογισμό που θα υποβληθεί για έγκριση από το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Επειδή οι διαδικασίες που εκτελέσαμε δεν συνιστούν έλεγχο ή επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε γνώμη με βάση τα πρότυπα αυτά.

Αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων των προαναφερόμενων Δημοτικών Ενοτήτων, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης, ενδεχομένως άλλα θέματα θα είχαν εντοπιστεί και αναφερθεί στην έκθεση μας.

Η έκθεση μας καταρτίστηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρουμε στην προηγούμενη παράγραφο της έκθεσης μας και όχι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Αυτή η Έκθεση αφορά μόνο την επισκόπηση των εισπράξεων – πληρωμών περιόδου 01/01- 31/12/2010 και δεν επεκτάθηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις των προαναφερόμενων Δημοτικών Ενοτήτων που συνενώθηκαν με το Δήμο Ηγουμενίτσας ως σύνολο.

Οι αναλύσεις, καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις, που προέκυψαν από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που τέθηκαν υπόψη μας προορίζονται αποκλειστικά για δική σας χρήση”.

Μετά από τα παραπάνω η οικονομική επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Γ. Κάτσινο να καταθέσει μηνύση κατά παντός υπευθύνου ώστε η δικαιοσύνη να επιληφθεί των όποιων αξιόποινων πράξεων τυχόν προκύπτουν. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μέρος του ελλείμματος που αφορά στο Δήμο Πέρδικας, ποσού 60.000€ κατατέθηκε στο ταμείο του Δήμου Ηγουμενίτσας, από υπάλληλο της πρώην κοινότητας…