Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

 Την Τετάρτη   15 Φεβρουαρίου 2012   και ώρα 10.00 π.μ.  συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 1ου Πρακτικού της  Συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού    Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

 1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Τουριστικές Εκθέσεις κατά το έτος 2012

      (εισήγηση: Δ/νση Διά Βίου Μάθησης- Απασχόλησης- Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας

      Ηπείρου)

 1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε κλαδικές εκθέσεις που αφορούν στον πρωτογενή τομέα κατά το έτος 2012

      (εισήγηση: Δ/νση Διά Βίου Μάθησης- Απασχόλησης- Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας

      Ηπείρου)

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Ιωαννίνων, του Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων) , την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στην εκπόνηση και εφαρμογή επιχορηγούμενου  από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. προγράμματος  συνεργασίας, από 1-1-2012 έως 30-6-2012 και τον ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

      (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου- Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και του Δήμου Ζαγορίου, την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης  για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες μικρών τροποποιήσεων του κτιρίου (Δημαρχείου Τύμφης)» προϋπολογισμού 50.000,00 € και τον ορισμό μελών με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

     (εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου )  

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου- Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και του Δήμου Ζαγορίου, την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου (Α΄Φάση)» προϋπολογισμού 150.000,00 € και τον ορισμό μελών με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

     (εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου ) 

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , συνολικής ισχύος 3 MWp στη θέση «Στρογγυλό» , στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Λαψίστας, της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνα, του Δήμου Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: « ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ    ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Π.Ε.».

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: « Έργα συλλογής , μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών (Χαλκιάδες, Καλαμιά και Ρόκκα του Τ.Δ. Φιλοθέης Άρτας) Π.Ε. Άρτας καθώς και επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ Τ.Δ. Φιλιππιάδας Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου.   Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η Περιφέρεια Ηπείρου- Δ/νση   Τεχνικών Έργων.

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για το έργο: « Ειδική Μελέτη αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε παλαιό λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «Πάρες» της Τ.Κ. Γριμπόβου Δήμου Αρταίων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : « ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.».

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «« Μονάδα πεστροφοκαλλιέργειας δυναμικότητας 60 τόνων/έτος στη θέση «Πηγή Μπαλή» του Δ.Δ. Σκανδάλου, του Δήμου Σουλίου στη Π.Ε. Θεσπρωτίας».             Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι    ο κος Δημήτρης Γεωργίου.

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας  30.000  ορνίθων κρεατοπαραγωγής με υδρογεώτρηση βάθους 40 μ., η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Χάσια» της  Δημοτικής Ενότητας Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  ο κος Χρήστος Στασινός.

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Επέκταση  πτηνοτροφικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας από 15.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής σε 39.000 όρνιθες με υδρογεώτρηση εγκατεστημένη στη θέση «Ορσίδες» Τ.Κ. Πολυδρόσου Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού του Δ. Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  ο κος Γεώργιος Δημολένης.

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας με υδρογεώτρηση, δυναμικότητας 39.500 ορνίθων κρεατοπαραγωγής, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί  στη θέση «Βγάλματα – Ξύλα –Λεύκες» της Τ.Κ. Γαβριάς Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού του Δ. Αρταίων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η κα Αικατερίνη Τζιομάκη».

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).