Η Περιφέρεια ενημερώνει…

perifereia

Συνάντηση  με Κοινωνικές Υπηρεσίες – Οργανώσεις κοινωνικής φροντίδας

           Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της,  πραγματοποιεί   συναντήσεις  με Κοινωνικές Υπηρεσίες, φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ,Εθελοντικού και Φιλανθρωπικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και λοιπές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  που παρέχουν κοινωνική φροντίδα.

         Η πρώτη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι φορείς του  Τομέα Υγείας και  Ψυχικής Υγείας  της Ηπείρου, πραγματοποιήθηκε  στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, την Τρίτη με την παρουσία του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Οδυσσέα Πότση και του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ιωάννη Νικόπουλου. Η συμμετοχή των φορέων ήταν καθολική και ο διάλογος υπήρξε πολύ εποικοδομητικός, με αναλυτική  αναφορά στα  προβλήματα που αντιμετωπίζονται αλλά και προτάσεις για την εξεύρεση άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων.
      
 Στην συνάντηση συμμετείχαν:
•    Ο Ψυχιατρικός Τομέας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
•    Ο Ψυχιατρικός Τομέας του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»
•    Ο Ψυχιατρικός Τομέας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας
•    Η Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών
•    Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων
•    Το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ιωαννίνων
•    Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας
•    Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας
•    Οι δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
•    Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)
•    Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.)
•    Η Ψυχιατρική Εταιρεία TACT HELLAS
•    Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ( Κ.Ε.Θ.Ε.Α.) Ιωαννίνων
•    Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Ιωαννίνων
•    Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Θεσπρωτίας

         Στόχος  είναι η «διασύνδεση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών και     φορέων σε περιφερειακό επίπεδο», ο εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθώς και η προώθηση  προτάσεων για την βελτίωση της λειτουργίας τους και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους  πολίτες. Η δημιουργία αυτού του δικτύου θα συμβάλλει στην ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής μας, και στην δημιουργία ενός «διαρκούς δικτύου υποστήριξης και  αλληλεγγύης»  .
        Για την επίτευξη αυτού  του σκοπού πρόκειται να συγκροτηθεί ένα  Περιφερειακό Διεπιστημονικό Συντονιστικό Όργανο, το οποίο θα απαρτίζεται από επιστημονικούς εκπροσώπους των φορέων.
     

Παρατείνεται η προθεσμία για την στεγαστική
αποκατάσταση αστών προσφύγων

Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου γνωστοποιείται ότι, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄/2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

Στις παραγράφους α, β, γ, δ και ε του άρθρου 19 του Νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις στεγαστικής αποκατάστασης αστών προσφύγων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 19 παρατείνουν για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του Νόμου τις προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών για την τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων, σύμφωνα με τα ανά παράγραφο οριζόμενα.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, (Διοικητήριο), γραφείο 128, τηλέφωνο 2651087132.

Παράταση προθεσμίας για αδειοδότηση υφισταμένων δικαιωμάτων
χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2834/Β/15.12.2011) η με αριθ. πρωτ. οικ. 160143/8.12.2011 ΚΥΑ με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-τας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»”.
Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση παρατείνεται μέχρι την 16η Ιουνίου 2012 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση αδειών χρήσης νερού αρδευτικών γεωτρήσεων για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού σε όσους θεμελιώνουν δικαίωμα.
Οι σχετικές αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 ΚΥΑ, να υποβάλλονται στα Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου.