Κάλεσμα Πιτούλη σε επιχειρήσεις και ανέργους να ενταχτούν στο πιλοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας

pitoulisthomasnew
pitoulisthomasnewΑγαπητοί συμπατριώτες, 
Όπως γνωρίζετε από τις 7 Ιανουαρίου και έως 7 Ιουνίου 2020 η Περιφέρεια Ηπείρου με κονδύλια από το ΕΣΠΑ δέχεται αιτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης Πιλοτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανεργίας . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων στους τομείς αιχμής της περιοχής για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα. 
Στόχος του είναι η απόκτηση πραγματικής εμπειρίας από ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα που θα συμμετάσχουν , ώστε μετά τη λήξη του προγράμματος, να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στις επιχειρήσεις που θα τους προσλάβουν ή να αναζητήσουν εργασία σε άλλες ομοειδείς του ιδιωτικού τομέα. 
Πιστεύω ότι η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ενίσχυσης και προοπτικής τόσο για τους ανέργους όσο και για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας και σας καλώ όσους δεν το έχετε ήδη πράξει , να διερευνήσετε την δυνατότητα ένταξη σας για το κοινό όφελος. 
1. Αιτήσεις από υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Α. Επιλέξιμοι τομείς . 
Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης . 
Αγροδιατροφή . 
Βιομηχανία της εμπειρίας *. 
Παροχή υπηρεσιών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
Υγεία/ ευεξία . 
Η ενίσχυση αφορά το πλήρες μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων (μηνιαίες μικτές αποδοχές, εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, και επίδομα αδείας) για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης. 
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις νέες θέσεις απασχόλησης για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ. Η ς της υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 07/01/2020 , ενώ η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30/06/2020 (ώρα 15:00). 
Ο Αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι δύο εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος όμως σταδιακά θα αναθεωρείται και θα αυξάνεται από υπερδεσμεύσεις του ΕΣΠΑ. Είναι το πρώτο παρόμοιο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα , που εκπονείται σε επίπεδο Περιφέρειας και θα αποτελέσει οδηγό για άλλες περιοχές της χώρας. 
Β. Άμεση η αξιολόγηση των προτάσεων 
Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση και κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης/ οριστικοποίησης υποβολής της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) και υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί ο φυσικός φάκελος. 
2. Οι προϋποθέσεις πρόσληψης 
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή οικονομικά μη ενεργά άτομα, για τους οποίους συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
Διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών/εκπαίδευσης: 
πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.) μετά από πιστοποίηση, 
δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.), μετά από πιστοποίηση, 
iii. δίπλωμα/πτυχίο ανώτερης σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση), 
πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους (οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ), 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα (οι τίτλοι σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί από αναγνωρισμένα από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ομοταγή-ισότιμα Ιδρύματα/Σχολές/Τμήματα). 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ή τρείς μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν απασχολήθηκαν με μισθωτή σχέση εργασίας ή δεν είχαν εισοδήματα από άσκηση ελευθέριου ή άλλου επαγγέλματος και επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η Πράξη και για το χρονικό διάστημα υποχρέωσης διατήρησης των θέσεων απασχόλησης. 
Στο επενδυτικό σχέδιο, που θα υποβληθεί από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε επιχείρηση και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο, ειδικότητα) των ωφελουμένων και θα προκύπτει ότι το επενδυτικό σχέδιο βασίζεται και αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ). 
3. Κατανομή θέσεων πλήρους απασχόλησης 
Ανάλογα με τις υφιστάμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης ισχύουν τα κάτωθι: 
Επιχειρήσεις με προσωπικό θέσεων πλήρους απασχόλησης 
0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης , μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν (1) ωφελούμενο. 
άνω των 3 έως 9 θέσεις , για έως δύο (2) ωφελούμενους. 
άνω των 9 έως 19 θέσεις ,για έως τρεις (3) ωφελούμενους. 
άνω των 19 έως 30 θέσεις , για έως πέντε (5) ωφελούμενους. 
άνω των 30 θέσεων , για έως έξι (6) ωφελούμενους. 
Πληροφορίες: Περιφέρεια Ηπείρου : κ. Ζωϊτσα Παπαρούνα 
κ. Αναστασία Μάνη 
Τηλέφωνο: 2651364307 
* Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες συνδέονται με τη λεγόμενη «οικονομία της εμπειρίας» (Experience Economy), ένα αναδυόμενο μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στη δημιουργία «άυλης» αξίας, η οποία εμπλουτίζει παραδοσιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα αγαθά αυτά συνδέονται με πεδία όπως ο τουρισμός, η διαμονή και οι περιηγήσεις, η αναψυχή και η άθληση, η ψυχαγωγία, τα τρόφιμα και ποτά, τα επιστημονικά κέντρα, τα μουσεία και τα θεματικά πάρκα, και η οικολογία. Οι Βιομηχανίες της Εμπειρίας σήμερα προσφέρουν 9,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. Η περιφέρεια της Μεσογείου κατέχει πρωταγωνιστική θέση και ιδιαίτερα στις κατηγορίες Τρόφιμα-Ποτά και Διαμονή-Περιηγήσεις. 
Στη διάρκεια 2004-2009, η προσφορά εργασίας στις Βιομηχανίες της Εμπειρίας σημείωσε ετήσια αύξηση κατά 3,13%, με κυρίαρχη συμμετοχή των μουσείων και θεματικών πάρκων κατά 22%.
Θωμάς Γ. Πιτούλης 
Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Θεσπρωτίας