Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΟΛΗΓ Α.Ε και η αναζήτηση της νομιμότητας…

Επιστολές πάνε κι έρχονται τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στην ΟΛΗΓ ΑΕ και τα διάφορα συναρμόδια υπουργεία, με ερωτήματα για την οικονομική και όχι μόνο κατάσταση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

Τα ερωτήματα πουκυκλοφορaltούσαν από στόμα σε στόμα, αφ’ ενός έφτασαν στο ΔΣ της εταιρείας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δεν ενέκρινε την πληρωμή απόδειξης παροχής υπηρεσιών του διευθύνοντος συμβούλου ποσού 3200€+ΦΠΑ23%, αφ’ ετέρου οδήγησε σε υποβολή γραπτών πλέον ερωτημάτων για το αν ο Δ/νων σύμβουλος μπορεί να πληρώνεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, για το αν μπορεί να εισπράττει ΦΠΑ, αλλά και – κυρίως – για το αν μπορεί να εισπράττει 2 μισθούς και από την οργανική του θέση στο ΤΕΙ Ηπείρου, αλλά και από την ΟΛΗΓ.

Και μπορεί ο διευθύνων σύμβουλος κ. Κιτσαντάς, σε συνέντευξη του σε τοπική εφημερίδα να δήλωσε ότι… «δεν διορίστηκε αλλά… ορίστηκε και δεν έχει συνάψει σχέση εργασίας με την εταιρεία (!!!)», όμως τόσο το καταστατικό των οργανισμών λιμένος, όσο και το υπουργείο Οικονομικών… έχουν άλλη άποψη:

Άμεσα απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών στην ερώτηση της ΟΛΗΓ ΑΕ για το αν ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να πληρώνεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών αλλά και για το αν μπορεί να εισπράττει 2 μισθούς από το δημόσιο τομέα:

«Δεν μπορεί να πληρώνεται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και πρέπει να πληρώνεται βάσει των περιορισμών του Νόμου 1256/1982», λέει το υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με το αρ. πρωτ. ΕΓΔΕΚΟ 0517/08-03-2011 έγγραφό της.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου, το οποίο απαντάει σε ερώτημα της ΟΛΗΓ ΑΕ που υπεβλήθη με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 621/08-03-2011 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Προμηθειών, αναφέρει:

«Σε απάντηση του αριθμ. πρωτ. 621/08-03-2011 ερωτήματός σας και στο μέτρο που αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος που ορίζεται σε μια δημόσια επιχείρηση, παρέχει τις υπηρεσίες του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η δε αποζημίωσή του είναι αυτή που καθορίζεται στην σχετική διυπουργική απόφαση χωρίς καμία απολύτως προσαύξηση. Επομένως ο διευθύνων σύμβουλος δεν δύναται να προβαίνει σε έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, ούτε είναι φυσικά δυνατό να υπολογίζεται επί της αμοιβής του ΦΠΑ.

Ως προς το εάν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα δύο θέσεις στον Δημόσιο τομέα αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. Άλλωστε με βάση το Ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ, οι μόνες απαγορεύσεις που τίθενται αφορούν στον ορισμό ενός διευθύνοντος συμβούλου σε περισσότερες από μια ΔΕΚΟ, οπότε δεν δικαιούται συμπληρωματικής αμοιβής. Άποψη της υπηρεσίας μας πάντως είναι ότι η κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο και η παροχή της αντίστοιχης αμοιβής θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α΄65).

Τι λέει ο Νόμος 1256 της 28/31.5.1982: Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα αλλά και ο Ν. 2530/21-10-97 (ΦΕΚ 218 Α/23.10.97):

Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ΤΕΙ)

«Λειτουργοί, υπάλληλοι και μισθωτοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθ. 1 του ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 Α), οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και στα άλλα ΝΠΔΔ, λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και τα τριάντα εκατοστά (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος ή από άλλες ειδικές περί τούτου διατάξεις».

Και πάλι με τον περιορισμό ότι οι μικτές αυτές μηνιαίες αποδοχές δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο απολαβών στο Δημόσιο τομέα το οποίο για το 2011 είναι 5.856,08€.

Όσον αφορά στην εργασιακή του σχέση ο Νόμος 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 145/27.6.2001), είναι σαφής (αρθρο 11, παρ. 2) :

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία ορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα του και η διαδικασία επιλογής. Η πρόσληψή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και η αμοιβή του καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

[Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.13β άρθρ.35 Ν.3274/2004 (ΦΕΚ Α΄ 195)]

Μετά τα παραπάνω, εύλογα προκύπτουν και άλλα ερωτήματα:

– Πόσους μήνες ο κ. Κιτσαντάς πληρώθηκε με απόδειξη παροχής υπηρεσιών;

– Πόσο είναι το συνολικό ποσό ΦΠΑ που καταβλήθηκε;

– Αποδόθηκε και σε τι ποσοστό αυτό το ΦΠΑ;

– Γνώριζε ο κ. Κιτσαντάς για το ανώτατο όριο του 30% και για αυτό επέλεξε τη μέθοδο της απόδειξης παροχής υπηρεσιών;

– Πρόκειται να επιστραφούν τα εισπραχθέντα μέχρι σήμερα ποσά;

Και φυσικά μένει στο Δ.Σ της εταιρείας να διερευνήσει και να απαντήσει και στα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουν πλέον δει το φως της δημοσιότητας: τα περί απ’ ευθείας αναθέσεων και μάλιστα σε επιχειρήσεις εκτός Θεσπρωτίας, τα περί κατάτμησης υπηρεσιών ώστε να γίνονται απ’ ευθείας αναθέσεις, αλλά και τα περί «επαγγελματικών» ταξιδιών σε εξωτικές περιοχές όπως οι Κάννες, το Μαϊάμι κλπ.

Άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες, τα ερωτήματα αυτά τέθηκαν και σε συνάντηση που είχε ο Δ/νων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος προχθές στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων με τον Υπουργό κ. Γιάννη Διαμαντίδη.