ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ – Του Παναγιώτη Β. Νταή

%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2591%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A9%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A3%2B%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%2597%25CE%25A3Σε προηγούμενο Άρθρο είχαμε αναφερθεί στους οκτώ βασικότερους λόγους, για τους οποίους η σημασία των επικείμενων δημοτικών εκλογών είναι μεγάλη. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει η νέα Δημοτική Αρχή, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας.

Α. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1.Όπως έχει αναλυθεί, λόγω του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής, απαιτείται μετεκλογική συνεργασία για τη διοίκηση του Δήμου. Συνεπώς, η νέα Δημοτική Αρχή πρέπει να έχει την ικανότητα και τη βούληση να επικοινωνεί, να συνεργάζεται με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις, αλλά και να πείθει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν προέρχονται από τη δική της παράταξη. Στο πλαίσιο αυτό βεβαίως πρέπει να μπορεί να ακούει άλλες απόψεις και να τις ενσωματώνει δημιουργικά, προς την κατεύθυνση της συναίνεσης. Και όλα αυτά με διαφανείς και καθαρές διαδικασίες και όχι με παρασκηνιακές συμφωνίες και διαβουλεύσεις εν κρυπτώ.

2.Το νέο εκλογικό σύστημα (μέσω της άμεσης από το λαό εκλογής του Προέδρου και του Συμβουλίου των Κοινοτήτων) συμβάλλει στην μερική αυτοτέλεια των τοπικών κοινωνιών και στην ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Άρα, την ίδια διάθεση και ικανότητα επικοινωνίας, συνεργιών και διαφανών διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να επιδείξει η νέα Δημοτική Αρχή και στο πεδίο αυτό, προκειμένου να διοικηθεί αποτελεσματικά ο Δήμος.

Β. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3.Οι προαναφερόμενες συγκλίσεις δεν αρκεί όμως να βασίζονται μόνο σε επικοινωνιακές και συνεργατικές ικανότητες συγκεκριμένων προσώπων. Για να είναι σταθερές και απολύτως διαφανείς, χρειάζεται να στηρίζονται σε προγραμματικές συμφωνίες, βασισμένες στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, τα προγράμματα, οι εξαγγελίες και οι θέσεις των δημοτικών παρατάξεων, πρέπει να είναι πιο πειστικές από κάθε άλλη φορά, αλλά και να τύχουν προσοχής και επεξεργασίας από τους δημότες. Και για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται στελέχωση των δημοτικών παρατάξεων με άτομα που μπορούν να παρουσιάσουν και υποστηρίξουν στο πλαίσιο ενός διαλόγου, συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες θέσεις και προτάσεις.

4.Το πρόγραμμα, οι προτάσεις και οι θέσεις, πρέπει να στοχεύουν στη δυνατότητα ανάδειξης των τοπικών δυνάμεων και επίτευξης της ενδογενούς ανάπτυξης σε κάθε περιοχή, της ανάπτυξης δηλαδή που βασίζεται στην αξιοποίηση των παραγωγικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή και μεταποίηση, ιχθυοκαλλιέργεια, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών τριτογενούς τομέα, εμπόριο, ναυτιλία είναι οι κυριότεροι τομείς, στους οποίους θα βασιστεί η ανάπτυξη της περιοχής. Είναι οι παραγωγικές δραστηριότητες που πρέπει να συλλειτουργήσουν στο πλαίσιο ενός ολιστικού αναπτυξιακού προγραμματισμού, που θα περιλαμβάνει όλες τις ενότητες του Δήμου. Είναι οι τομείς στους οποίους πρέπει να αναφέρεται οποιοδήποτε προεκλογικό πρόγραμμα, αλλά και το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου την επόμενη τετραετία, προκειμένου να διεκδικηθούν οι απαραίτητοι πόροι από το ΕΣΠΑ, για την εκτέλεση των έργων, μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και συνδυασμοί θα κριθούν με βάση τα όσα πουν για τα θέματα αυτά, αλλά και με βάση τις προτάσεις για εξεύρεση πόρων, που θα χρηματοδοτήσουν την εκτέλεση των έργων.

Γ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

5.Οι σημαντικές εξελίξεις σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή (π.χ. μεγάλα συγκοινωνιακά έργα, ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας, εμπορευματικό κέντρο, έρευνες για υδρογονάνθρακες, ένταξη Αλβανίας στην Ε.Ε. κ.τ.λ.) απαιτούν μια Δημοτική Αρχή που να μπορεί να διεκδικήσει στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης και της περιφερειακής διοίκησης, την αποτελεσματική υλοποίηση όλων αυτών των παρεμβάσεων, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της αναπτυξιακής της προοπτικής. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, χρειάζεται η νέα Δημοτική Αρχή να έχει γνώση και εμπειρία από τον τρόπο λειτουργίας της περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης, αλλά και των θεσμών της Ε.Ε.

Δ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

6.Ο τομέας της κοινωνικής προστασίας – αλληλεγγύης αναμένεται να αποτελέσει το πεδίο της επόμενης μεγάλης μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεπώς, η νέα Δημοτική Αρχή, πρέπει να διαθέτει την ικανότητα για το σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών, που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών, με την συνεργασία όλων των αρμόδιων δομών, υπό ενιαίο συντονιστικό κέντρο, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που γίνεται μέχρι τώρα, δηλαδή την αποσπασματική παροχή υπηρεσιών συχνά αχρείαστων στην τοπική κοινωνία, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας, μόνο και μόνο για να μην απολεσθούν ευρωπαϊκοί πόροι.

Ε. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

7.Όλα τα αναπτυξιακά και κοινωνικά προγράμματα όμως, για να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν αποτελεσματικά, πρέπει να εξασφαλίσουν την αποδοχή και στήριξη από δύο εξίσου σημαντικές πλευρές: α) από την τοπική κοινωνία και β) από τα επαγγελματικά στελέχη του Δήμου και των φορέων του. Άρα, η επόμενη Δημοτική Αρχή, πρέπει να έχει ικανότητες εφαρμογής μέτρων ενημέρωσης – επικοινωνίας της κοινής γνώμης, καθώς και λογοδοσίας, μέτρα που ουσιαστικά θα αναβαθμίσουν και θα ανανεώσουν τις σχέσεις δήμου – κοινωνίας. Επίσης, η επόμενη Δημοτική Αρχή, πρέπει να είναι ικανή να σχεδιάσει και υλοποιήσει πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποστήριξης – κατάρτισης προσωπικού, αναβάθμισης της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της δημοτικής διοίκησης και των νομικών προσώπων, για την αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και πιο ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επιχειρηματίες/ επαγγελματίες. Πρέπει δηλαδή να είναι κοντά στα στελέχη και να «μιλά τη γλώσσα» της διοίκησης, προκειμένου να παράγονται άμεσα αποτελέσματα.

Ας σκεφτούμε λοιπόν όλοι, ποιοι διαθέτουν τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την οριστικοποίηση της επιλογής των πολιτών στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου.

*Ο Παναγιώτης Νταής, είναι πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Πολιτική, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης – Αυτοδιοίκησης, με εμπειρία σε θέσεις Προϊσταμένου στα Υπουργεία Εσωτερικών – Πολιτισμού/ Αθλητισμού – Τουρισμού – Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ηγουμενίτσας με το συνδυασμό Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία.