Προτάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου στην ”Ψηφιακή Σύγκλιση”

perifereia

Η Περιφέρεια Ηπείρου υπέβαλε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, τρεις προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.558 εκ. Ευρώ, υλοποιώντας συγκεκριμένη στρατηγική σε νευραλγικά σημεία της αναπτυξιακής της διαδικασίας.

Οι προτάσεις αφορούν στους παρακάτω τομείς παρέμβασης:

– Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 651.900 ευρώ.

– Διαδικτυακή Πύλη Διαχείρισης και Προβολής του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 509.220 ευρώ.

– Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 397.290 ευρώ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παροχής

Ψηφιακών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου

 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ΟΠΣ το οποίο θα παρέχει προς τους συναλλασσόμενους ασφαλείς και αξιόπιστες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ολοκλήρωσης και αυτοματισμού.

Το σύστημα διασυνδεόμενο με τα υφιστάμενα ΠΣ της Περιφέρειας Ηπείρου, θα επιτυγχάνει  την λειτουργική τους ενοποίηση  σε ένα ομογενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται.

Επιπλέον, υιοθετώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό το «Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών» το σύστημα θα μπορεί συνεργάζεται με συστήματα άλλων φορέων χρησιμοποιώντας και παρέχοντας αντίστοιχες διαδικτυακές υπηρεσίες. Ιδιαίτερα το σύστημα θα διαλειτουργεί με την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής» εγγράφοντας στο Μητρώο της τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η χρήση του συστήματος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά:

• στη διευκόλυνση των συναλλαγών των υπηρεσιών με το κοινό

• στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας διεκπεραίωσης

• στη μείωση του διοικητικού κόστους

• και τέλος στην εμπέδωση στους συναλλασσόμενους ενός αισθήματος εμπιστοσύνης και εξυπηρέτησης

Διαδικτυακή Πύλη Διαχείρισης και Προβολής του Τουριστικού

Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου

Η διαδικτυακή πύλη διαχείρισης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη δημιουργία μίας ενιαίας Τουριστικής Πύλης της Ηπείρου.

Θα συγκεντρωθεί όσο το δυνατό περισσότερο από το υλικό που έχει παραχθεί από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατά το παρελθόν, θα αρχειοθετηθεί και θα τεκμηριωθεί με ομοιόμορφο τρόπο. Το υλικό αυτό θα γεωαναφερθεί ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Παράλληλα, θα γίνει προσπάθεια να παρέχεται με όσο το δυνατό περισσότερα δικαιώματα χρήσης.

Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα στο επισκέπτη να προγραμματίζει μέσω της πύλης τις διακοπές του στην Ήπειρο. Θα μπορεί να κλείνει δωμάτια, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς και να δημιουργεί προγράμματα διαμονής ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του και το χρόνο που επιθυμεί να διαθέσει.

Ακόμη, το υλικό της πύλης θα είναι διαθέσιμο με τη χρήση διαφόρων μέσων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο υπολογιστής παλάμης, το κινητό τηλέφωνο, κ.α. Ειδικά για τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε εν κινήσει θα μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε.

Επιπλέον, θα ενσωματώνει εργαλεία διάδρασης μεταξύ πολιτών, συλλόγων και των  διαχειριστών της πύλης με στόχο την επαύξηση και την βελτιστοποίηση του περιεχομένου της πύλης. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα σε συλλόγους να αποκτήσουν παρουσία στο διαδίκτυο.

Τέλος, θα ενσωματώνει εργαλεία συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν στον τουρισμό και στην επισκεψιμότητα της Ηπείρου με στόχο την μελέτη αυτών, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την ανάληψη διορθωτικών πρωτοβουλιών.

Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης

των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου

 Με τη παρούσα πρόταση προτείνεται η βελτίωση του συστήματος προώθησης και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου με την χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να ελαχιστοποιηθούν πολλά από τα υπάρχοντα προβλήματα. Μέσω της εφαρμογής, τα αγροτικά προϊόντα της Ηπείρου θα μπορούν να διαφημιστούν και να είναι ορατά στο ευρύτερο κοινό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με πιθανό αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος από νέους αγοραστές και την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Ταυτόχρονα ο καταναλωτής μέσω του οδηγού των αγροτικών προϊόντων θα γνωρίσει τα Ηπειρώτικα προϊόντα, τον τρόπο και τον τόπο παραγωγής τους. Επίσης η ύπαρξη της online αγροτικής βιβλιοθήκης με πλήθος πληροφοριών και η ενημέρωση των αγροτών για θέματα που τους αφορούν (π.χ. σύγχρονες και βέλτιστες πρακτικές αγροτικής παραγωγής) θα μπορέσει να βελτιώσει τη ποιότητα της δουλειάς του.