Πρόσκληση για νέα μελη στο ΔΣ του Φορέα Αχέροντα, Καλαμά, Κέρκυρας

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ Α 25), ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των άμισθων Διοικητικών Συμβουλίων (τριετής θητεία με δυνατότητα ανανέωσης) των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).

Ανάμεσά τους ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, και ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας .

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω υπόπεριπτώσεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4519/2018:

•δδ) δύο (2) εκπρόσωποι «της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας ή στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,

•εε) ένας (1) εκπρόσωπος «μη κυβερνητικών οργανώσεων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τον αναπληρωτή του»,

•στστ) ένας (1) εκπρόσωπος «των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του προστατευτέου αντικειμένου, με τον αναπληρωτή του».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονική ή/και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης και προστασίας ειδών και οικοτόπων και γενικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ισόρροπης με αυτό τοπικής ανάπτυξης

. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία που τυχόν διαθέτουν σε διοικητικά και άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ (άρθρο 4 ν. 4519/2018).

Οι υποψήφιοι της ως άνω περίπτωσης δδ και οι φορείς των περιπτώσεων εε και στστ, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα αναφέρουν συγκεκριμένα τον ΦΔΠΠ στον οποίο επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν (μέχρι 2 ΦΔΠΠ, και με σύντομη αναφορά των λόγων για τους οποίους επιλέγουν τη/τις συγκεκριμένη/ες περιοχή/ές, καθώς επίσης και εάν ενδιαφέρονται για τον ορισμό u964 τους στη θέση του προέδρου).

Ειδικά για τις αιτήσεις των περιπτώσεων εε και στστ, με τις οποίες οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οι παραγωγικοί φορείς θα ορίσουν εκπροσώπους, θα πρέπει να αναγράφουν κατ’ ελάχιστον το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου και πατρώνυμο, ΑΔΤ, ιδιότητα, θέση και επαγγελματική εμπειρία.

Οι υποψήφιοι της ως άνω περίπτωσης δδ καλούνται να υποβάλλουν και βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται η εμπειρία και οι γνώσεις τους. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα θα στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.karaiskou@prv.ypeka.gr με κοινοποίηση στο γραφείο Αν. Υπ. ΠΕΝ ( yper@ypen.gr) εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας για τους ΦΔΠΠ του παραπάνω καταλόγου. Στο πλαίσιο της παρούσας ενημέρωσης, για τις ως άνω περιπτώσεις εε και στστ θα αποσταλούν και επιστολές για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από σχετικούς φορείς