Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου Φιλιατών στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

2. Αποδοχή Επιχορηγήσεων -Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι κα Παππά Ουρανία & Κατσάρης Πέτρος

3. Έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Θεοδώρου Ευάγγελος , Δ/ντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

4. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 2808/8.10.2019 απόφασης ένταξης της πράξης “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ” με κωδικό ΟΠΣ 5038157 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

5. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φιλιατών με την επωνυμία<< Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών>>

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

7. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φιλιατών με την επωνυμία<< Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών>>

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

8. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης << ΑΡΙΑΔΝΗ>>.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

10. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών για την εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

11. Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 , 199 παρ.2 του Ν. 3463/06 για την εκτίμηση της αξίας ακινήτων και κινητών πραγμάτων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν , να αγοραστούν, να ανταλλαγούν, να μισθωθούν ή να εκμισθωθούν.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

12. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή τους στη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018 με την επωνυμία << Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου >>.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

13. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου . Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής τους.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

14. ΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 43/2019απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ με θέμα: «Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. και αποζημίωσης μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις, οικονομικού έτους 2019».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία ή Κατσάρης Πέτρος

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση υδρομάστευσης στις Τ.Κ. Βαβουρίου και Τσαμαντά”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Φιλιατών”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίου παλαιού Δημαρχείου”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση υδρομάστευσης και δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξεχώρου και στον συνοικισμό Δάφνης Τ.Κ. Ξεχώρου”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Επέκταση δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Αχλαδιάς Δήμου Φιλιατών”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

20. Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας( διδακτήριο Ασπροκκλησίου)στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου

<< ο ΦΑΡΟΣ>>.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ιωάννης Τ. Μποροδήμος