Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2014 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Επικύρωση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) σχετικά με τη μελέτη «Τροποποίηση – διόρθωση σφαλμάτων εγκεκριμένου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλάσσιων λουτρών, περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής δραστηριοποίησης θαλασσίων μέσων αναψυχής κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και εκτός ζώνης ευθύνης ΟΛΗΓ.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας, Τμήματα Υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς – Συβότων”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάδειξη Βελτίωση Ιστορικού Μονοπατιού προς Άγιο Αρσένιο”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο 1η μερική τροποποίηση της μελέτης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1”

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο 2η μερική τροποποίηση της μελέτης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1”

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση μεταβολής νομικής μορφής της Εταιρείας με την επωνυμία «Κώτσιου Αμαλία – Μπαρκαμπάς Αχιλλέας ΕΕ» και τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο Επί αιτήσεως κ. Αναστάσιου Μπέζα του Θεοδώρου για διαγραφή τέλους παρεπιδημούντων παρελθόντων ετών.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων από τις Δημοτικές Ενότητες Συβότων – Πέρδικας και μεταφορά στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (Ενδεικτικ. Προϋπολ. 169.500,00 €).

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Ηγουμενίτσας (Ενδεικτικ. Προϋπολ. 49.494,00 €).

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την Επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Καταγγελία μισθωτηρίου συμβολαίου στο Μαργαρίτι.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 353/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (Στάσιμου και Πλανόδιου) στο Δήμο Ηγουμενίτσας, καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Α’ και Β’ Πολεοδομική Ζώνη όσον αφορά στο συντελεστή δόμησης, ο οποίος να γίνει αριθμητικά, όπως αυτός καθοριζόταν όταν εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη (09.02.1996).

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης στη θέση «Γωνιά» εμβαδού Ε=5646,78τμ από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 372 του αγροκτήματος Λαδοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για μόνιμες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης στη θέση «Γωνιά» εμβαδού Ε=5.441,44τμ από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 372 του αγροκτήματος Λαδοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης στη θέση «Γωνιά» συνολικού εμβαδού Ε=5.552,40τμ και συγκεκριμένα έκταση εμβαδού Ε=1106,09τμ από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 22 και έκταση εμβαδού Ε=4446,31τμ από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 372 του αγροκτήματος Λαδοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για μόνιμες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης Ε=5.422,86τμ από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 372 του αγροκτήματος Λαδοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για μόνιμες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την εκμίσθωση έκτασης εμβαδού E=5256,83τμ από το υπ’ αριθ. 425 τεμάχιο της συμπληρωματικής διανομής 1960 του αγροκτήματος Πλαταριάς της Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση δαπάνης για αποκριάτικες εκδηλώσεις.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο Συνδιοργάνωση σεμιναρίου με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) με τίτλο «Τα λιμάνια της Ελλάδος – Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας» και έγκριση δαπάνης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

 

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ   1ο

Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2014 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2ο

Επικύρωση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) σχετικά με τη μελέτη «Τροποποίηση – διόρθωση σφαλμάτων εγκεκριμένου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

 

 

ΘΕΜΑ   3ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλάσσιων λουτρών, περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής δραστηριοποίησης θαλασσίων μέσων αναψυχής κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο

Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και εκτός ζώνης ευθύνης ΟΛΗΓ.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο

Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας, Τμήματα Υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς – Συβότων”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάδειξη Βελτίωση Ιστορικού Μονοπατιού προς Άγιο Αρσένιο”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9ο

1η μερική τροποποίηση της μελέτης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1”

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο

2η μερική τροποποίηση της μελέτης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1”

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση μεταβολής νομικής μορφής της Εταιρείας με την επωνυμία «Κώτσιου Αμαλία – Μπαρκαμπάς Αχιλλέας ΕΕ» και τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο

Επί αιτήσεως κ. Αναστάσιου Μπέζα του Θεοδώρου για  διαγραφή τέλους παρεπιδημούντων παρελθόντων ετών.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16ο

Διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων από τις Δημοτικές Ενότητες Συβότων – Πέρδικας και μεταφορά στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (Ενδεικτικ. Προϋπολ. 169.500,00 €).

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

 

ΘΕΜΑ 17ο

Διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Ηγουμενίτσας (Ενδεικτικ. Προϋπολ. 49.494,00 €).

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18ο

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την Επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19ο

Καταγγελία μισθωτηρίου συμβολαίου στο Μαργαρίτι.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20ο

Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 353/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (Στάσιμου και Πλανόδιου) στο Δήμο Ηγουμενίτσας, καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21ο

Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Α’ και Β’ Πολεοδομική Ζώνη όσον αφορά στο συντελεστή δόμησης, ο οποίος να γίνει αριθμητικά, όπως αυτός καθοριζόταν όταν εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη (09.02.1996).

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22ο

Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης στη θέση «Γωνιά» εμβαδού Ε=5646,78τμ από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 372 του αγροκτήματος Λαδοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για μόνιμες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23ο

Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης στη θέση «Γωνιά» εμβαδού Ε=5.441,44τμ από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 372 του αγροκτήματος Λαδοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 24ο

Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης στη θέση «Γωνιά» συνολικού εμβαδού Ε=5.552,40τμ και συγκεκριμένα έκταση εμβαδού Ε=1106,09τμ από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 22 και έκταση εμβαδού Ε=4446,31τμ από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 372 του αγροκτήματος Λαδοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για μόνιμες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 25ο

Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης Ε=5.422,86τμ από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 372 του αγροκτήματος Λαδοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για μόνιμες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 26ο

Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για την εκμίσθωση έκτασης εμβαδού E=5256,83τμ από το υπ’ αριθ. 425 τεμάχιο της συμπληρωματικής διανομής 1960 του αγροκτήματος Πλαταριάς της Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

 

 

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση δαπάνης για αποκριάτικες εκδηλώσεις.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 28ο

Συνδιοργάνωση σεμιναρίου με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) με τίτλο «Τα λιμάνια της Ελλάδος – Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας» και έγκριση δαπάνης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ