Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες)  την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα : 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1.  

Αποδοχή επιχορηγήσεων- Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2014.

Εισηγητές: Α/δήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία & Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Έγκριση διενέργειας : Προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Φιλιατών , των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2015 και έγκριση της υπ΄αριθμ. 24/2014 μελέτης.

– Εισηγητής:Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1.  

Έγκριση τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

 1.  

Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Αχλαδέα-Φοινίκι» και καθορισμός  τρόπου εκτέλεσης του έργου.

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

 1.  

Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 20528/4.11.2014 απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ Φιλιατών»_Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» & καθορισμός  τρόπου εκτέλεσής του.

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

 1.  

Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση,  του έργου: «Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Έργων Δήμου Φιλιατών (Περιοχή ΔΑΦΝΑ)»

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

 1.  

Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση,  του έργου: «Βελτίωση αγροτική οδοποιίας και σύνδεση παραγωγικών μονάδων κάμπου Κεστρίνης με επαρχιακό οδικό δίκτυο»

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

 1.  

Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση,  του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου κάμπου Βρυσέλλας»

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

 1. .

Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση,  του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων κάμπου Αετού και Παλιοκκλησίου»

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

 1. .

Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση,  του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Ασπροκκλησίου-Σαγιάδας»

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

 1.  

Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση,  του έργου: «Πλακόστρωση εσωτερικών δρόμων Τ.Κ. Σίδερης»

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

 1.  

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 36/2014 απόφασης του Δ.Σ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ και αποζημίωσης μελών Δ.Σ για κάθε συνεδρίαση ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κα Παππά Ουρανία

 1.  

Διαγραφή οφειλών ύδρευσης της εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε επαναβεβαίωση στο ορθό.

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

 1.  

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 2,10 στρ. από το υπ΄αριθμό 146 τεμάχιο της τ.κ. Αετού για το έτος 2015.

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

 1.  

Εκμίσθωση του τέως κοινοτικού γραφείου Σμέρτου για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κ.Υ.Ε. ( Καφενείο – Ψησταριά- κ.λ.π.).

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

 1.  

Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών: α) επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και β) παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών στο Δήμο Φιλιατών.

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

 1.  

Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου( πλανόδιου και στάσιμου) στο Δήμο Φιλιατών – ορισμός τέλους Χρήσης.

 – Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. κ. Γκίκας Θωμάς

 1.  

Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χώρου του Δημοτικού σχολείου τ.κ. Αγίων Πάντων σε άπορο για κάλυψη αναγκών στέγασής του.

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κα Παππά Ουρανία

 1.  

Διαγραφή οφειλών ύδρευσης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας.

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1.  

Διαγραφή και μείωση χρεώσεων λογαριασμών ύδρευσης

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1.  

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Δήμου Φιλιατών έτους 2015.

– Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

 1.  

Αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων με διακριτικό τίτλο << DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. >> που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής , επί της οδού Σωρού αρ.26 για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εγκαταστάσεων και σχετικής έκτασης

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

 1.  

Συνεργασία στα πλαίσια του εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φιλιατών στις ομάδες διαχείρισης και εποπτείας του δικτύου όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

-Εισηγητής: – Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ κ. Γκίζας Χρήστος

 1.  

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή τεχνικού στον κάμπο Βρυσέλλας, ρέμα Χωνί»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  «Υδροδότηση Κεστρίνης>>.

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Επισκευή πλατείας στο τ.δ. Παλαιοκκλησίου»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Αποκατάσταση κατάπτωσης στην τ.κ. Παλαιοκκλησίου»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου  «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή προς πλατεία στο τ.δ. Τρικορύφου»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου  «Διαμόρφωση εισόδου Β δημοτικού σχολείου»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου  «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού , Συν. Ελαίας στην δ.κ. Φιλιατών»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου  «Διανοίξεις – Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων Φιλιατών και Ελαίας»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου  «Τσιμεντοστρώσεις στο τ.δ. Κεστρίνης»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου  «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Πλαισίου»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου  «Αποπεράτωση κοιν. Τουαλέτας στο τ.δ. Φοινικίου»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου  «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τεχνικού στη θέση Λάκκος  Μπριβιδα στο τ.δ. Βρυσέλλας»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου  «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων και κατασκευή τοιχίου εντός οικισμού στο τ.δ. Κεραμίτσας»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στην τ.κ. Πηγαδουλίων.

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης – Φιλιάτες»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας στην τ.κ. Μηλέας»

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

 1.  

Παράταση προθεσμίας του έργου: << Συντήρηση οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Κάτω Ξέχωρο>>.

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Γκίζας Ν.  Χρήστος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

 1. κ  Μπέζα Αντώνιο –Βουλευτή Ν. Θεσπρωτίας
 2. κ. Θωμά Πιτούλη  Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
 4. Δήμαρχο Ηγουμενίτσας
 5. Δήμαρχο Σουλίου
 6. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηγουμενίτσας
 7. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
 8. Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατών
 9. Μ.Μ.Ε.

10.Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου

11. Εκπρόσωπο συλλόγου  εργαζομένων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας