Συνεδρίαση Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας με θέμα τον κανονισμό πεζοδρόμων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 20:45, στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, με θέματα:

1. Συζήτηση επί του αρχικού σχεδίου κανονιστικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον κανονισμό πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Η έννοια των κοινόχρηστων πραγμάτων, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, είναι τόσο ευρεία ώστε να κατα λαμβάνει μεγάλο μέρος του φυσικού αλλά και του οικιστικού περιβάλλοντος. Το άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι «πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους». Τα κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός συναλλαγής και ανήκουν είτε στο δημόσιο (αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο που να μην αναιρεί την κοινή χρήση (άρθρο 970 του ΑΚ) και να προάγει την κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του ΑΚ).
Κάθε πολίτης έχει την εξουσία να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους κοινόχρηστους χώρους, εξουσία που απορρέει από το δικαίωμα της προσωπικότητας (άρθρο 57 του ΑΚ), καθώς και το δικαίωμα να απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη διαχείρισή τους ΟΤΑ την προστασία της ακώλυτης χρήσης τους, όταν αυτή παρεμποδίζεται.
Σε ένα θέμα που συνδέεται τόσο στενά με την ποιότητα ζωής των πολιτών (κοινόχρηστοι είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι χώροι πρασίνου και οι ελεύθερες εκτάσεις που χρησιμοποιούν οι δημότες των ΟΤΑ για την αναψυχή τους ή την καθημερινή τους εξυπηρέτηση: δρόμοι, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια κ.ά.), τα σημεία τριβής μεταξύ των ΟΤΑ και των πολιτών είναι πολλά.
Παράλληλα με την προφανή αξία που έχουν οι κοι νόχρηστοι χώροι για την ποιότητα ζωής, ιδίως σε επιβαρημένες οικιστικά περιοχές, αποτελούν και μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων των ΟΤΑ, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείρισή τους. Ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 970) δίνει το δικαίωμα στην αρχή, στην κυριότητα της οποίας βρίσκεται το κοινόχρηστο πράγμα, να παραχωρήσει σε ιδιώτες δικαιώματα επ’ αυτού και να εισπράττει τέλη (άρθρο 3 του Ν. 1512/1985 και άρθρο 3 του Ν. 1080/1980) ή να συνάπτει με ιδιώτες συμβάσεις μίσθωσης του κοινόχρηστου πράγματος (Ν. 2009/1992). Οι άδειες παραχώρησης σχεδόν πάντοτε ταυτίζονται με άδειες ολικής ή μερικής κατοχής του κοινόχρηστου χώρου. Με αυτόν τον τρόπο, και έναντι σημαντικών χρηματικών ποσών, δίνονται άδειες σε εστιατόρια και καφετέριες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμια και πλατείες, για την εγκατάσταση περιπτέρων ή την έκθεση εμπορευμάτων πάνω στα πεζοδρόμια. Θεωρητικά, η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι ιδιώτες στον κοινόχρηστο χώρο, του οποίου την κατοχή εξασφάλισαν, πρέπει να εξυπηρετεί ή να μην αναιρεί την κοινή χρήση. Συχνά ο νομοθέτης τάσσει συγκεκριμένο ποσοστό του κοινόχρηστου πράγματος που μπορεί να παραχωρηθεί, αφήνοντας το υπόλοιπο ελεύθερο για την κοινή, ανεμπόδιστη χρήση (άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 για τις πλατείες). Η εμπειρία της Αρχής όμως δείχνει ότι στην πράξη, με την παραχώρηση σε ιδιώτες ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, η κοινή χρήση περιορίζεται σε υπέρμετρο βαθμό ή αποκλείεται τελείως.
Το συγκεκριμένο πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα οξύ στις τουριστικές περιοχές, όπου ο αριθμός των αδειών είναι τέτοιος, ώστε πεζοδρόμια και πλατείες να είναι κυριολεκτικά κατακλυσμένα από τις καρέκλες και τα τρα πέζια κάθε είδους εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης και καφετεριών.
Μεγάλος αριθμός αναφορών θίγει την αδράνεια των δημοτικών και κοινοτικών αρχών να διατηρήσουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των χώρων, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών σε αυτούς και η κοινή χρήση σε συνθήκες ασφάλειας και καθαριότητας.
Είναι προφανές λοιπόν ότι, μετά τη μεταρρύθμιση του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), είναι αναγκαίο να εκδοθεί μια νέα κανονιστική απόφαση, προκειμένου να ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο τα θέματα των κοινόχρηστων χώρων στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Ηγουμενίτσας. Ωστόσο επι σημαίνω ότι, όσο νομικοτεχνικά άρτια και αν είναι μια κανονιστική απόφαση, οι κοινόχρηστοι χώροι δεν μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς δυο βασικές προϋποθέσεις: πρώτον την ίδια την αυτοσυγκράτηση των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι πρέπει να διαφυλάξουν τα ποιοτικά στοιχεία των καταστημάτων τους και δεύτερον τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο παρών Κανονισμός διέπεται από τις διατάξεις :
1.Του Ν.1080/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄246/22-10-1980), «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
2.Του Ν. 1577/1985,(Φ.Ε.Κ. Α΄210/18-12-1985), «Γε νικός Οικοδομικός Κανονισμός».
3.Του Ν. 2696/1999,(Φ.Ε.Κ. Α΄57/23-03-1999), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
4.Του Ν. 3542/2007,(Φ.Ε.Κ. Α΄50/02-03-2007), «Τροπο ποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν.2696/1999».
5.Του Ν. 1828/1989,(Φ.Ε.Κ. Α΄2/03-01-1989), «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
6.Του Ν. 1900/1990,(Φ.Ε.Κ. Α΄ 125/17/09/0990),«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ.323/19879), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ν.16622/1986),εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
7.Του Ν. 1337/1983,(Φ.Ε.Κ. Α΄ 33/14-03-1983), «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις».
8.Του Ν. 2300/1995,(Φ.Ε.Κ. Α΄69/12-04-1995), «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις».
9. Της υπ. αριθ. 52716/2001,(Φ.Ε.Κ. Β΄1663/13-12-2001),Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κατασκευές και εγκα ταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια».
10.Του Ν. 2946/2001,(Φ.Ε.Κ. Α΄224/08-10-2001), «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
11. Της υπ΄αριθ. 38110/2002,(Φ.Ε.Κ. Β΄1255/25-09-2002) Κ.Υ.Α., «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανώ σε προσόψεις κτιρίων και διαδικασία τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001».
12. Του Ν. 3463/2006,(Φ.Ε.Κ. Α΄114/08-06-2006), «Κύρω ση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
13. Του Ν. 3852/2010,(Φ.Ε.Κ. Α΄87/07-06-2010), «Νέα Α ρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι:
Α. Η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυ θμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας καθώς και η χρήση των πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
Β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.
Γ. Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Δ. Οι όροι κυκλοφορίας δικύκλων και κάθε είδους οχημάτων στους πεζόδρομους, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους.
Ε. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες των κοινόχρηστων χώρων.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Στον παρόντα κανονισμό «κοινόχρηστος χώρος» εννοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έν νοια των διατάξεων του Ν. 1080/1980 όπως ισχύει.
Επίσης, υπάρχει ξεχωριστή ενότητα που αφορά τη χρήση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – παραλίας στη Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και διέπεται από τις διατάξεις:
1.Του Ν. 2971/2001,(Φ.Ε.Κ. Α΄285/19-12-2001), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
2.Της υπ΄ αριθ. 1038460/2439/Β0010, (Φ.Ε.Κ. Β΄792/29-04-2009) Κ.Υ.Α. «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλ λαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού».
Ο παρών κανονισμός αφορά την χρήση των κοινόχρηστων χώρων σε όλη την εδαφική περιφέρεια του ενιαίου Δήμου Ηγουμενίτσας. Για μερικές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, πέραν των άλλων διατάξεων, για ορισμένες χρήσεις, υπάρχει αναλυτική περιγραφή.
Με τον παρόντα κανονισμό προβλέπεται τι ισχύει για κάθε χώρο ξεχωριστά, για κάθε κατηγορία και για κάθε περίπτωση. Ισχύει δε για όλες τις πλατείες, τις παιδικές χαρές, τα πάρκα, τις εξέδρες, τα πεζοδρόμια, για τα τμήματα των δημοτικών οδών που έχουν κατασκευασθεί ως πεζόδρομοι, καθώς και εκείνων που, είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως πεζόδρομοι για την ικανοποίηση Δημοτικών αναγκών πάσης φύσεως, με αποφάσεις των Αρμόδιων Δημοτικών Οργάνων.
Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται στον Δήμο εις βάρος των διαρκώς ή προσκαίρως χρησιμοποιούντων πεζοδρόμια, οδούς , πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους.
Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι ατομικές διοικητικές πράξεις της Διοίκησης του Δήμου, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιος κοινόχρηστο χώρο, εφόσον όμως έχουν εκπλη ρωθεί όλες οι προϋποθέσεις.
Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης και αποσκοπεί όχι μόνο στην ποινική τιμωρία του αδικήματος, αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού.
Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας.

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών είναι η μη ύπαρξη εις βά ρος του ενδιαφερόμενου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκ κρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
1.Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων – μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κ.λπ.).
2.Οι χρήστες των παραχωρημένων χώρων οφείλουν να φροντίζουν με δικά τους μέσα για την καθαριότητα , τη συντήρηση και γενικά την καλή κατάστασή τους.
3.Να μην εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
4.Δίνεται το δικαίωμα στον καταστηματάρχη να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα μπροστά από το διπλανό κατάστημα, υπό τον όρο ότι οι ιδιοκτήτες των ως άνω διπλανών καταστημάτων του έχουν προηγουμένως επιτρέψει την παραχώρηση και τη χρήση του με γραπτή υπεύθυνη δήλωσή τους.
5.Σε περίπτωση που υπάρχουν αδιάθετοι κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. σε πλατεία κ.λπ.), για την εκμετάλλευση αυτώ ν θα απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για διενέργεια δημοπρασίας, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις του Ν.1080/1980.
6.Απαγορεύεται αυστηρά οι τέντες των καταστημάτων ή των οικιών που βρίσκονται σε ισόγεια να απέχουν λιγότερα από δύο (2) μέτρα σε ύψος από το πεζοδρόμιο.
7.Η παροχέτευση των όμβριων υδάτων από τις ταράτσες και τα μπαλκόνια των οικοδομών θα γίνεται μέσω υδρορροών και η έξοδος τους θα καταλήγει στο κράσπεδο του δρόμου και όχι πάνω πάνω στο πεζοδρόμιο.
8.Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέμβαση στα δέντρα που υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους (κλάδεμα, κόψιμο κ.λπ.).
9.Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και κυκλοφορία μοτοποδηλάτων – δικύκλων στις παιδικές χαρές για λόγους προστασίας των μικρών παιδιών.
10. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των οργάνων των παιδικών χαρών σε εφήβους ηλικίας άνω των δέκα πέντε (15) ετών.
11.Η αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ή οποιασδήποτε μορφής άδειας που αναφέρεται στον Κανονισμό, υποβάλλονται στα Τμήματα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.
12.Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας θα προβαίνουν στον έλεγχο και, εφόσον υπάρχει θετική εισήγηση, θα ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος να καταβάλει στο Ταμείο του Δήμου εφάπαξ όλο το ποσό που απαιτείται για την παραχώρηση του χώρου και θα εκδίδεται η άδεια.
13.Στην άδεια, πέραν των άλλων, θα αναγράφονται επακριβώς τα τετραγωνικά μέτρα που παραχωρούνται, το Γραμμάτιο είσπραξης, ο χρόνος έκδοσης και λήξης της άδειας καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών.
14.Για τους ιδιοκτήτες που αιτούνται την παραχώρηση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, το πρώτο (1ο) δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου θα δίνεται η δυνατότητα καταβολής του ποσού 50% εφάπαξ και το υπόλοιπο θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιουλίου του ίδιου έτους, αλλά η άδεια θα χορηγείται με την εξόφληση της οφειλής.
15.Τα τέλη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων θα καθορισθούν μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
16. Οι προηγούμενες διατάξεις των κανονιστικών αποφάσεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα για όλους τους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν με τον Δήμο Ηγουμενίτσας, επικαιροποιούνται, τροποποιούνται, συμπληρώνονται και κωδικοποιούνται με την παρούσα κανονιστική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Α. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (καφετέριες, Σνακ-μπαρ, ψησταριές, εστιατόρια, κ.λπ.).
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
1.Για να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος ή πεζοδρόμιο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει το πλάτος του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου να μην είναι μικρότερο των 2,5μ. και η παραχώρηση θα έχει πλάτος 1,5μ.
2.Οι καταστηματάρχες είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την αυθαίρετη κατάληψη από πελάτες τους χώρου πέρα των παραχωρηθέντος.
3.Οι καταστηματάρχες έχουν υποχρέωση να απομακρύνουν τα τραπεζοκαθίσματα από τους χώρους σε περίπτωση που το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου προβαίνει στον καθαρισμό τους (πλύσιμο).
4.Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών και λοιπούς που δεν έχουν παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση.
5.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους.
6.Δεν επιτρέπεται στον παραχωρηθέντα χώρο οποιαδήποτε επέμβαση και καμία μόνιμη κατασκευή, όπως υποστυλώματα, δάπεδα, ξύλινες πέργκολες, φωτιστικοί στύλοι, κ.λπ., καθώς και η τοποθέτηση υπαίθριων μπαρ, ντουλαπιών, κλιματιστικών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αυτόματων πωλητών κ.λπ..
7.Στους παραχωρημένους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μπορούν να τοποθετούνται ομπρέλες και τέντες με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας του Δήμου και, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, θα εκδίδεται ξεχωριστή άδεια για την τοποθέτησή τους.
8.Αν σε παραχωρούμενο χώρο προκληθεί φθορά ή καταστροφή από εκείνον που το χρησιμοποιεί, ο υπαίτιος υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως τη βλάβη είτε απευθείας, με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, είτε αποζημιώνοντας το Δήμο με το ποσό της δαπάνης που θα απαιτηθεί τελικά για αποκατάσταση, αν η σχετική μέριμνα αφεθεί στο Δήμο.
9.Στους κοινόχρηστους χώρους που θα παραχωρηθούν και υπάρχουν ήδη τοποθετημένες τέντες, πέργκολες κ.λπ., για οποιαδήποτε αντικατάσταση ή μετατροπή της υπάρχουσας κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και χορήγησης σχετικής άδειας.
10.Σε περίπτωση αντιδικίας του Δήμου με τους καταστηματάρχες ή των καταστηματαρχών μεταξύ τους για την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων, θα γίνεται ακριβής οριοθέτηση με χρωματισμό του χώρου.
11.Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών, απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.
12.Η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των καταστημάτων αφορά μόνο στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.
13.Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα υποβάλλονται συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι:
Α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου που έχει χορηγηθεί.
Γ. Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Δ. Τα νεοϊδρυθέντα καταστήματα θα πρέπει να προσκομίζουν τοπογραφική αποτύπωση, όπου θα απεικονίζονται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού, καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
•Οι διάδρομοι που ευρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
•Επίσης, εφόσον θα επιτρέπονται διακοσμητικά στοιχεία – γλάστρες με λουλούδια, θα προσμετρούνται και αυτά κανονικά ως κατάληψη.
•Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο.

Σε περίπτωση που μετά την Κανονιστική Απόφαση προκύψουν νέοι χώροι στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες προς παραχώρηση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θα απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γνώμη της αρμόδιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας για την παραχώρηση του χώρου και προσκόμιση θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων των χώρων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Τα τέλη του νέου χώρου θα καθορίζονται ανάλογα με τις ζώνες της περιοχής χωρίς να υφίσταται αθέμιτος ανταγωνισμός σχετικά με τους άλλους καταστηματάρχες.

Β. Χορήγηση άδειας Τοποθέτησης Εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων:
1.Παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας σε εμπορικά καταστήματα για την τοποθέτηση εμπορευμάτων μόνο στην πρόσοψη των καταστημάτων τους και σε πλάτος 0,3μ., ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου.
2.Στις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, δύναται να παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα για την τοποθέτηση εμπορευμάτων μόνο στην πρόσοψη των καταστημάτων τους σε πλάτος 1μ., εφόσον ο κοινόχρηστος χώρος σε πλάτος είναι μεγαλύτερος των 2,5μ.
3.Οι χορηγούμενες άδειες, όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών, απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.
4.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφημιστικών στοιχείων σε παραχωρούμενους για εμπορεύματα κοινόχρηστους χώρους.
5.Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
6.Δεν επιτρέπεται η λειτουργία τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών προβολής σε κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για την τοποθέτηση εμπορευμάτων.
7.Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εμπορευμάτων θα υποβάλλονται συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι:
Α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου που έχει χορηγηθεί.
Γ. Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Δ. Τα νεοϊδρυθέντα καταστήματα θα πρέπει να προσκομίζουν Τοπογραφική αποτύπωση, όπου θα απεικονίζονται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
•Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
•Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο.

Γ. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε Περίπτερα.
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων σε περίπτερα:
1.Στα περίπτερα παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστων χώρων εφαπτόμενων με το περίπτερο για την το ποθέτηση ενός (1) ψυγείου για αναψυκτικά, νερά κ.λπ., ενός (1) ψυγείου παγωτών, και δύο (2) σταντ για τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών.
2.Μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου για την επάρκεια του κοινόχρηστου χώρου και εφόσον δεν παρακωλύεται ανεμπόδιστα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος μέγιστου εμβαδού δεκατριών μέτρων και πενήντα εκατοστών (13,5τ.μ.), ανεξαρτήτως του πλάτους και του μήκους του κοινόχρηστου χώρου.
3.Προκειμένου οι ιδιοκτήτες των περιπτέρων να προστατέψουν τα προϊόντα τους από κλοπές, ληστείες κ.λπ., μετά από άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, θα τους δίνεται η δυνατότητα να προβαίνουν σε κλείσιμο του χώρου του περιπτέρου περιμετρικά με αλουμινένιες κατασκευές εμβαδού δεκαέξι τετραγωνικών μέτρων (4Χ4=16τ.μ.), συμπεριλαμβανόμενου και του περιπτέρου. Η διαφορά που προκύπτει από τα 16τ.μ. και τα 13,5τ.μ. είναι οι διαστάσεις του περιπτέρου (2,5 τ.μ.). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/1980, οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου απαλλάσσονται των τελών κοινόχρηστου χώρου.
4.Οι χορηγούμενες άδειες, όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών, απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.
5.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, η λειτουργία τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών σε κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται γύρω από τα περίπτερα.
6.Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων, διαφημιστικών στοιχείων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
7.Απαγορεύεται ρητά στα περίπτερα να τοποθετούν σε παρακείμενους χώρους παιχνίδια οποιουδήποτε είδους (ηλεκτρονικά, κινούμενα, μπασκέτες κ.λπ.).
8.Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών, ψυγείων, σταντ, θα υποβάλλονται συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι:
Α. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου, με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει, και άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων, σύμφωνα με την ΥΑ Α1β /8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) αρ.47.
Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου που έχει χορηγηθεί.
Γ. Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Δ. Τοπογραφικό διάγραμμα, όπου θα απεικονίζονται η θέση του περιπτέρου, το πλάτος του πεζοδρομίου, καθώς και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

Δ. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με Οικοδομικά Υλικά.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση οικοδομικών υλι κών:
1.Παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστων χώρων για εναπόθεση οικοδομικών υλικών και τοποθέτηση ικριωμάτων για οικοδομικές εργασίες. Η παραχώρηση θα εί ναι σύμφωνη με την πρόσοψη της οικοδομής, και το πλάτος της δεν θα ξεπερνά το 1,5μ., ανεξαρτήτως των διαστάσεων του κοινόχρηστου χώρου. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μή νες.
2.Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά στην κατά ληψη του χώρου όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν οικοδομικά υλικά, ισχύουν μέχρι τη ρητή ημερομηνία για την οποία έχουν εκδοθεί. Με τη λήξη των αδειών, απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα οικοδομικά υλικά.
3.Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να περιφράσσονται με ευθύνη είτε του εργολάβου είτε του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή οικοπέδου με αδιαπέραστο υλικό σε ύψος δυο (2) μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων για τους πολίτες.
4.Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών έχουν δημιουργηθεί φθορές, βλάβες επί του κοινόχρηστου χώρου, αυτές θα επιδιορθωθούν μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών με ευθύνη είτε του εργολάβου είτε του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή οικοπέδου.
5.Σε περίπτωση οποιασδήποτε εκσκαφής επί του πεζοδρομίου ή κοινόχρηστου χώρου για την σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, τούτο θα γί νεται μόνο μετά από άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και η αποκατάσταση είναι υποχρεωτική, χωρίς καθυστέρηση και με δαπάνες του εκτελούντος την εκ σκαφή.
6.Ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή του οι κοπέδου μεριμνούν καθημερινά ώστε τα οικοδομικά υλικά να μην είναι ευάλωτα σε θεομηνίες, πλημύρες και τυχόν παρασυρθούν και, εάν είναι δυνατόν, αυτά να τοποθετούνται σε παλέτες, κοντέινερ κάδους κ.λπ. Επίσης, μεριμνούν καθημερινά για την ευπρέπεια του κοινόχρηστου χώρου με τον καθαρισμό, το πλύσιμο και την απομάκρυνση τυχόν επικίνδυνων υλικών.
7.Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν, πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των οικοδομικών υλικών, αίτηση και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από το Δήμο. Στην άδεια θα αναγράφονται επακριβώς τα τετραγωνικά μέτρα που παραχωρούνται, καθώς και το Γραμμάτιο είσπραξης.
8.Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου, τα στοιχεία του εργολάβου, η τοποθεσία, οι εργασίες που θα εκτελεστούν, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας .
9.Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για οικοδομικές εργασίες υποβάλλονται συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι:
Α. Άδεια Οικοδομής ή Άδεια μικροεπισκευών, με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου, εάν έχει επαναχορηγηθεί.
Γ. Τοπογραφική αποτύπωση, όπου να απεικονίζονται η θέση του οικοπέδου ή της οικοδομής, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

Ε. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για Εκδηλώσεις Προσωρινού Χαρακτήρα.
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια εκδηλώσεων:
1.Η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε διάφορους φορείς, οργανώσεις κ.λπ., ακόμα και σε ιδιώτες για την διενέργεια εκδηλώσεων (όπως λούνα παρκ, τσίρκο) ή άλλων δραστηριοτήτων, θα επιτρέπεται μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού κληθεί στην σχετική συνεδρίαση και γνωμοδοτήσει ο πρόεδρος της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
2.Οι ανωτέρω θα μπορούν να τοποθετούν στον κοινόχρηστο χώρο που τους έχει παραχωρηθεί μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, αλλά θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας και να μην ενοχλούνται οι περίοικοι.
3.Οι ανωτέρω μπορούν να τοποθετούν σε κοινόχρηστους χώρους διαφημιστικά πλαίσια για την προβολή των εκδηλώσεων, αλλά θα πρέπει να εφοδιάζονται με άδεια διαφήμισης, πληρώνοντας το αντίστοιχο τέλος, το όποιο είναι ανεξάρτητο από το τέλος κοινόχρηστου χώρου.
4.Επίσης, θα παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κ.λπ. μικρής διάρκειας, αλλά με τη ρητή δέσμευση ότι η αίτηση για την παραχώρηση του χώρου θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον εφτά (7) ημέρες νωρίτερα και χωρίς να παρακωλύεται η κυκλοφορία των οχημάτων.
5.Επίσης δύναται η δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου μέχρι τρεις (3) ημέρες σε πολιτιστικούς συλλόγους, εφόσον δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, δε δημιουργείται όχληση στα καταστήματα και τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
6.Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.
7.Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να είναι καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να μην είναι μεγαλύτερες των τριών τετραγωνικών μέτρων (2×1,5=3τ.μ.).
8.Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών, θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασής τους.
9.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερόμενους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτος Τέλος Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου από Διαφήμιση.
10.Δε χορηγούνται άδειες διανομής διαφημιστικών εντύπων και απαγορεύεται η διανομή αυτών από τους χώρους που παραχωρούνται για εκδηλώσεις, προς αποφυγή ρύπανσης .
11.Σε ορισμένες από τις άδειες που θα χορηγούνται ατελώς για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δε θα επιτρέπεται η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.
12.Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων και την προβολή εμπορικών μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο ΠΔΣ για τα τέλη διαφήμισης.
13.Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά για την προώθηση προϊόντων, την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων.
14.Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
15.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.
16.Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό Πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα, εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1491/84.

ΣΤ. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων
αντικειμένων.
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων:
1.Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον εφτά (7) ημέρες νωρίτερα.
2.Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας .3.Η διάρκεια της άδειας δε θα υπερβαίνει το πεντάωρο, με δυνατότητα παράτασης μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.
4.Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
5.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερόμενους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτος Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας.
6.Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανημάτων έργων κ.λπ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.
7.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
8.Εάν δημιουργηθούν φθορές, βλάβες επί του κοινόχρηστου χώρου, αυτές θα επιδιορθωθούν άμεσα με ευθύνη εκείνου που έχει δοθεί η άδεια.

Ζ. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία Εργοταξίου.
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για λειτουργία εργοταξίου:
1. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον εφτά (7) ημέρες νωρίτερα .
2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού, του Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη χορήγηση της άδειας.
3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.
4. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων σ’ αυτά και των κανονισμών που διέπουν τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
5. Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανημάτων έργων κ.λπ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας και άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία εργοταξίου, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.
6. Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών δημιουργηθούν φθορές, βλάβες επί κοινόχρηστου χώρου, αυτές θα επιδιορθωθούν αμέσως από τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του εργοταξίου και τον επιβλέποντα Μηχανικό.
7. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
8. Ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κινδύνων για τους πεζούς και τα οχήματα.

Η. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για Έκθεση Αυτοκινήτων – Εμπορία και Ενοικίαση Αυτών.
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για Έκθεση Αυτοκινήτων – Εμπορία και Ενοικίαση:
1. Επιτρέπεται η χρήση πλατειών ή άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι καταβολής τέλους για Έκθεση Αυτοκινήτων, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η διέλευση πεζών και οχημάτων.
2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας ή του ιδιώτη που θα είναι υπεύθυνος για την έκθεση των αυτοκινήτων, ο χρόνος, ο χώρος και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας .
3. Για την εμπορία ή την ενοικίαση αυτοκινήτων θα παραχωρείται δημοτικός χώρος, εφόσον είναι επαρκής για τη διέλευση των πεζών, μετά από έγκριση της Δημοτικής Αστυνομίας, καταβάλλοντας το αναλογούν τέλος, και μόνον για καταστήματα που θα βρίσκονται σε Ε.Ο. (δηλ. εκτός της πόλης).
Θ. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε Παραγωγούς για πώληση των προϊόντων τους.
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων σε παραγωγούς.
1. Παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστου χώρου μόνο σε παραγωγούς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την πώληση των προϊόντων τους, εφόσον έχουν άδεια παραγωγού, σε περιοχές που οριοθετούνται σε κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα.
2.  Κατ΄ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι για εκθέσεις χειροτεχνημάτων, ζωγραφικής κ.λπ., ψήσιμο καλαμποκιών, καστανιών σε πολύτεκνους, ανάπηρους, σε άτομα με χαμηλό εισόδημα κ.λπ., χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια παραγωγού.
3. Ο κοινόχρηστο χώρος που θα παραχωρείται δε θα είναι μεγαλύτερος των δυο τετραγωνικών μέτρων (2×1=2τ.μ.), και στο χώρο θα μπορούν να τοποθετούν μόνο έναν πάγκο, ο οποίος δε θα τα υπερβαίνει.
4.  Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του, ο χώρος που αιτείται προς παραχώρηση, η άδεια παραγωγού, εφόσον διαθέτει, και εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη χορήγηση της άδειας .

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων, ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων σε Κοινόχρηστους Χώρους (Πεζόδρομοι – Πλατείες).
Στους πεζόδρομους και τις πλατείες επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:
1. Όλο το 24ωρο μόνον η κίνηση οχημάτων παροχής πρώτων βοηθειών ή αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, νεκροφόρων οχημάτων, απορριμματοφόρων του Δήμου, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, καθώς και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης.
2. Όλο το 24ωρο μόνον η κίνηση δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) και αυτοκινήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν νόμιμο χώρο στάθμευσης, και για να εξυπηρετηθούν πρέπει υποχρεωτικά να διέλθουν από κοινόχρηστους χώρους (πεζόδρομοι – πλατείες). Οι ιδιοκτήτες αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια εισόδου.
3. Την άδεια εισόδου εκδίδει ο Δήμος Ηγουμενίτσας, αφού υποβληθεί αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, μαζί με το Διάγραμμα Κάλυψης της Οικοδομικής Άδειας (θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία), στο οποίο να είναι χαρακτηρισμένος ο χώρος στάθμευσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.
4. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθμευση κάθε είδους οχημάτων, ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων σε πεζόδρομους και πλατείες. Για τους παρανομούντες θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον νόμο πρόστιμα και θα καταμηνύονται για τις ποινικές συνέπειες.
5. Οι άδειες εισόδου στους πεζόδρομους – πλατείες κ.λπ. δεν υπόκεινται σε τέλος.
6. Η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων και η περιορισμένη στάθμευσή τους γίνεται βάσει των παρακάτω όρων και περιορισμών:
α). Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι οποίοι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, έχουν προτεραιότητα, εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς ασθενών και κίνησης οχημάτων της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.
β). Απαγορεύεται η οπισθοπορία οχημάτων, εκτός αν αυτή γίνεται με την καθοδήγηση πεζού, καθώς και η επιτόπια στροφή τους.
γ). Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την φορτοεκφόρτωση και με τον όρο ότι δε θα παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών.
δ). Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου με βάση τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας (θεωρημένο από το Δήμαρχο) για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευσή του οχήματος εντός πεζόδρομων και πλατειών.
ε). Η κίνηση των δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) απαγορεύεται, εκτός των κατόχων που έχουν εφοδιασθεί με ειδική κάρτα για τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διανομής εφημερίδων και άλλων συναφών περιπτώσεων.
στ). Απαγορεύεται εντελώς η στάθμευση δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) επί των πεζόδρομων και πλατειών.
ζ). Στους πεζόδρομους των οδών Κρυστάλλη και Οδυσσέως η κίνηση των οχημάτων επιτρέπεται σύμφωνα με τα ωράρια του πεζόδρομου της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στην παρούσα ενότητα, εκτός των προαναφερόμενων σε προηγούμενα άρθρα, γίνεται και αναλυτική περιγραφή για ορισμένες από τις χρήσεις:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ορισμένες χρήσεις στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας περιλαμβάνει τις εξής ζώνες:
Α. Ζώνη 1 – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ.
Περιλαμβάνει:
α. Τον πεζόδρομο της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη (από την οδό 8ης Δεκεμβρίου έως την οδό Ευαγγελίστριας).
β. Τον πεζόδρομο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως την οδό 8ης Δεκεμβρίου).
γ. Τον πεζόδρομο της οδού 23ης Φεβρουαρίου (από την οδό Κύπρου έως την οδό Εθνικής Αντιστάσεως).
1. Παραχωρείται η χρήση του πεζόδρομου μπροστά από το κατάστημα και μόνον (πρόσοψη), μέχρι πλάτους 1,5 μέτρου για την ανάπτυξη σε μια σειρά όσων τραπεζοκαθισμάτων προβλέπονται από τη σχετική άδεια. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει απέναντι άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα αντίστοιχα μέτρα δύνανται να αυξηθούν σε τρία (3μ.) και οι σειρές των τραπεζοκαθισμάτων σε δυο.
2. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις παρόδους Ζαλόγγου και Ολύμπου.
3. Επειδή ο πεζόδρομος έχει διαμορφωθεί με ζαρντινιέρες με λουλούδια, σιντριβάνια και πολλά δέντρα και από την διαμόρφωση θίγονται ορισμένα καταστήματα, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο παραχωρούμενος χώρος σε κατάστημα δύναται να οριοθετηθεί διαφορετικά και η οριοθέτησή του θα απεικονίζεται επακριβώς σε τοπογραφικό διάγραμμα, χωρίς όμως να θίγονται έτεροι ιδιοκτήτες καταστημάτων.
4. Δεν παραχωρούνται τμήματα του πεζόδρομου σε καταστήματα που βρίσκονται σε άλλες οδούς, αλλά έχουν πρόσοψη στις εισόδους του πεζόδρομου.
5. Η κίνηση των οχημάτων στα τμήματα του πεζόδρομου για ανεφοδιασμό των καταστημάτων – κατοικιών κ.λπ., θα γίνεται:
Α). Για φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ. μικτού βάρους έως δέκα (10) τόνους από 07:00π.μ. μέχρι 08:00π.μ..
Β). Για φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ. μικτού βάρους έως τέσσερις (4) τόνους για φορτοεκφόρτωση από 08:00π.μ. έως 09:30π.μ., 16:00μ.μ. έως 18:30μ.μ. και 20:30μ.μ έως 21:30μ.μ καθημερινώς.
Γ). Η είσοδος στον πεζόδρομο θα γίνεται από την οδό 23ης Φεβρουαρίου στη διασταύρωσή της με την οδό Κύπρου, από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στη διασταύρωσή της με την οδό Ευαγγελίστριας, καθώς και από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην διασταύρωσή της με την οδό 8ης Δεκεμβρίου.
Δ). Παράλληλα επί του πεζόδρομου έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού και αφορά στην κίνηση οχημάτων στους πεζόδρομους.
Ε). Σε περίπτωση τοποθέτησης οικοδομικών υλικών επί του πεζόδρομου, αυτά θα είναι αυστηρώς τοποθετημένα σε κάδους, παλέτες κ.λπ., ενώ για τη λειτουργία εργοταξίου έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Το ίδιο ισχύει για όλους τους πεζόδρομους του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Β. Ζώνη 2
Περιλαμβάνει:
α). Την πλατεία Δημαρχείου και τις οδούς που την περικλείουν.
Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων γίνεται σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής της και όπως ακριβώς έχει διαμορφωθεί, και σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που κατατίθενται και θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, κατά την διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων.
Επί της πλατείας δεν παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα τα οποία δεν έχουν πρόσοψη σ’ αυτήν.
β). Τις εξέδρες της παραλιακής οδού και συγκεκριμένα από το τμήμα έναντι του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έως και την είσοδο του παλαιού λιμένα Ηγουμενίτσας.
Η παραχώρηση των ανωτέρω χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που κατατίθενται και θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, κατά την διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων.
γ). Τα καταστήματα που βρίσκονται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και συγκεκριμένα από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έως και τη διασταύρωση της οδού Φωτίου Μιχαλά, θα μπορούν στο πεζοδρόμιο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, έμπροσθεν της πρόσοψής τους να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα σε πλάτος 1,5μ., ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου και μόνο με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α). Για τη χειμερινή περίοδο, από 1 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου, θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά τις ώρες 18:00 έως 24:00.
β). Από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά τις ώρες 20:00 έως 02:00.
Πέρα των αναφερόμενων ωραρίων, η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα συνιστά αυθαίρετη κατάληψη του χώρου.
Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα καταστήματα που το εύρος του πεζοδρομίου είναι άνω των 2,5μ. και θα μπορούν να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα σε πλάτος 1,5μ. κατ’ αναλογία με την πρόσοψη του καταστήματος .

Γ. Ζώνη 3
Περιλαμβάνει:
α). Το τμήμα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμιο), που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Αποστόλων από το ρέμα δίπλα από τα γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ. έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Πάργης.
Τα καταστήματα που βρίσκονται επί της ανωτέρω παραγράφου, εφόσον το εύρος του πεζοδρομίου είναι άνω των 2,5μ., θα μπορούν να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα έμπροσθεν και σε πλάτος 1,5μ., ανάλογα της πρόσοψης του καταστήματος .
β). Τις εξέδρες που βρίσκονται επί της οδού Αγίων Αποστόλων, από την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως την οδό Πάργης.
Η παραχώρηση των ανωτέρω χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που θα κατατίθενται και θα θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων.
γ). Το τμήμα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμιο) που βρίσκεται από την αρχή της οδού Κύπρου έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Δαγκλή.
Τα καταστήματα που βρίσκονται επί της ανωτέρω παραγράφου, εφόσον το εύρος του πεζοδρομίου είναι άνω των 2,5μ., θα μπορούν να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα έμπροσθεν των καταστημάτων και σε πλάτος 1,5μ. ανάλογα με την πρόσοψη του καταστήματος .
δ). Το τμήμα των κοινόχρηστων χώρων ( πρώην πεζοδρόμιο που ενσωματώθηκε ως κοινόχρηστος) που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από τη διασταύρωση της οδού Σκυλοσόφου έως την οδό Δαγκλή.
Η παραχώρηση των ανωτέρω χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που θα κατατίθενται και θα θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων.

Γ. Ζώνη 4
Περιλαμβάνει τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια) που βρίσκονται στις υπόλοιπες οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας, καθώς και του πεζόδρομου της οδού Οδυσσέως.

Τα καταστήματα αυτά, εφόσον το εύρος του πεζοδρομίου είναι άνω των 2,5μ., θα μπορούν να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα έμπροσθεν των καταστημάτων και σε πλάτος 1,5μ., ανάλογα με την πρόσοψη του καταστήματος .
Τα καταστήματα που βρίσκονται επί του πεζόδρομου της οδού Οδυσσέως, εφόσον το εύρος του είναι άνω των 2,5μ., θα μπορούν να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα σε πλάτος 1,5μ., ανάλογα με την πρόσοψη του καταστήματος, αλλά έναντι των καταστημάτων, εφαπτόμενα της παιδικής χαράς .

Γ. Ζώνη 5
Περιλαμβάνει τα τμήματα κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται σε παραγωγούς ή μη, μόνο για ψήσιμο καλαμποκιών, καστανιών . Τα τμήματα αυτά είναι:
1. Έμπροσθεν του 1ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ηγουμενίτσας. Οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις τέσσερις (4).
2. Έμπροσθεν της Παιδικής χαράς (που βρίσκεται στο Ταχυδρομείο). Οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις τέσσερις (4).
3. Έμπροσθεν της Γέφυρας, δίπλα από τα Γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ. στο λιμάνι. Οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις δύο (2).
4. Έναντι του Ξενοδοχείου EL GRECO, στο πεζοδρόμιο της παιδικής χαράς. Οι χορηγούμενες άδειες δεν θα υπερβαίνουν τις δύο (2).

Γ. Ζώνη 6
Περιλαμβάνει τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (περιοχή Πλατάνια), από τη συμβολή της με την οδό Σκυλοσόφου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Δαγκλή, όπου και έχουν κατασκευαστεί στέγαστρα.

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Στο τμήμα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμιο) επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Φωτίου Μιχαλά έως και την παιδική χαρά στο Ταχυδρομείο, έμπροσθεν των καταστημάτων δεν παραχωρείται χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Επίσης δεν παραχωρείται χώρος στο τμήμα που περιλαμβάνεται από την είσοδο του παλαιού λιμένα έως και το παρκινγκ έναντι της εκκλησίας.
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε παραγωγούς για πώληση προϊόντων, παρά μόνο στο στεγασμένο χώρο της Δημοτικής Αγοράς, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό της.
Απαγορεύεται στους πεζόδρομους η τοποθέτηση περιπτέρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σύμφωνα με την αριθ. 8116.1/Φ6/01/05/19-05-2005, (ΦΕΚ Β΄/28-06-2005) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Επαναπροσδιορισμός της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας», η περιοχή, που βρίσκεται Νότια των ΤΕΙ και μέχρι την είσοδο του παλαιού Τελωνείου, τέθηκε εκτός δικαιοδοσίας Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε., με αποτέλεσμα να επανέλθει αυτόματα στο Ελληνικό Δημόσιο.
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ΄αριθ.1038460/2439/Β0010/2009 (ΦΕΚ Β΄792/29-04-2009) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού – παραλίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού μέχρι την 31-12-2012.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.1038460/2439/Β0010/2009 (ΦΕΚ Β΄792/29-04-2009) Κ.Υ.Α., η απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λπ.).
Από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001(ΦΕΚ Α΄285/19-12-2001) προκύπτει ότι είναι δυνατή η παραχώρηση, χωρίς δημοπρασία, της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε αυτούς που έχουν όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ, ή κέντρα αναψυχής, προς εξυπηρέτηση του κοινού.
Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 548/1993 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η παρεμβολή της παραλίας επί της οποίας δεν υπάρχουν κτίσματα που να διακόπτουν την γειτνίαση με τα εν λόγω καταστήματα ή κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, καθώς και η ύπαρξη δρόμου που παρεμβάλλεται μεταξύ της παραλίας και των ως άνω καταστημάτων, δεν αναιρούν την έννοια της γειτνίασης και δε διακόπτουν τη μεταξύ αιγιαλού και καταστημάτων λειτουργική σχέση.
Επί της χερσαίας ζώνης λιμένα, έμπροσθεν της νέας παραλιακής οδού, σύμφωνα με τα τοπογραφικά διαγράμματα, και συγκεκριμένα από το λιμανάκι έως το πρώην κατάστημα «Πάρκ», υπάρχει διαμορφωμένο πλακόστρωτο τμήμα πλάτους εφτά (7) μέτρων, το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς να θιγεί καθόλου η ζώνη πρασίνου και το πεζοδρόμιο μπροστά στη θάλασσα.
Η παραχώρηση της συγκεκριμένης χερσαίας ζώνης λιμένα από το λιμανάκι έως το πρώην κατάστημα «Παρκ», δεν αντίκειται στις αρνητικές προϋποθέσεις παραχώρησης του άρθρου 4 της υπ΄αριθ.1038460/2439/Β0010/2009 (ΦΕΚ Β΄792/29-04-2009) Κ.Υ.Α.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η οποία πλήττει την χώρα μας, κινδυνεύοντας να βάλουν λουκέτο πολλές επιχειρήσεις εστίασης στο Δήμο μας, όπως και η αποκοπή του θαλάσσιου μετώπου από τους συνδημότες μας (σε μία παραλιακή πόλη να μην υπάρχει ούτε καν οπτική επαφή με τη θάλασσα),
Προτείνουμε:
Α. Την απευθείας εκμίσθωση της χερσαίας ζώνης λιμένα, έμπροσθεν της νέας παραλιακής οδού, και συγκεκριμένα από το λιμανάκι έως το πρώην κατάστημα «Παρκ», όπως αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Β. Η παραχώρηση της χρήσης θα γίνει μόνο για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων – ομπρελών και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ΄αριθ.1038460/2439/Β0010/2009 (ΦΕΚ Β΄792/29-04-2009) Κ.Υ.Α, καθώς και αυτών που θέτει ο παρών κανονισμός και είναι οι εξής:

1. Οι έχοντες το δικαίωμα της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων άνευ δημοπρασίας (όμοροι), να ασκούν αυτό, κατά προτίμηση στον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραμμές που ξεκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή.
2. Να μην τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.
3. Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας.
4. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του αντίτιμου χρήσης ή και πρόωρη λήξη της χρήσης, άνευ σοβαρού λόγου.
5. Ο χρήστης υποχρεούται, όταν λήξει η διάρκεια της παραχώρησης, να παραδώσει τον παραχωρηθέντα χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε, διαφορετικά οφείλει να αποκαταστήσει κάθε φθορά, βλάβη ή ζημιά, πέρα από τη συνήθη χρήση. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας μπορεί να ζητήσει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης, την επαναφορά των πραγμάτων στην αρχική κατάσταση.
6. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε, με ή χωρίς αντάλλαγμα.
7. Ο χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από μισθωτική σύμβαση, αφού πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού-παραλίας, βάσει του Ν.2971/2001 και της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 ΚΥΑ και όχι για μίσθωση.
8. Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο, κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος.
9. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λπ.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών, τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λπ..
10. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα κατασκευής (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα- τέντες κ.λπ.)
11. Τα υλικά των ομπρελοκαθισμάτων θα είναι από υλικά εναρμονισμένα στο περιβάλλον.
12. Απαγορεύεται αυστηρά, σε όλη τη διάρκεια της χρήσης της παραλίας, η τοποθέτηση στο χώρο αυτό, αντικειμένων ξένων προς τη χρήση.
13. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκινήτου μέσα στις παραλίες για μεταφορά διαφόρων αντικειμένων πλην της έναρξης χρήσης και λήξης κάθε θερινής περιόδου.
14. Ο χρήστης οφείλει να δέχεται τον έλεγχο του Δήμου για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων παραχώρησης χρήσης.
15. Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς τον Ο. Τ. Α. συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής.
16. Η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνει στο διαμορφωμένο πλακόστρωτο τμήμα πλάτους εφτά (7) μέτρων, χωρίς να θιγεί καθόλου η ζώνη πρασίνου και το πεζοδρόμιο μπροστά στη θάλασσα.
17. Δικαίωμα χρήσης θα έχουν τα καταστήματα τα οποία έχουν πρόσοψη απέναντι από τον συγκεκριμένο χώρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 9 της υπ΄αριθ.1038460/2439/Β0010/2009 (ΦΕΚ Β΄792/29-04-2009) Κ.Υ.Α.
18. Οι παραχωρούμενοι χώροι θα είναι ανάλογοι της πρόσοψης των καταστημάτων και ο συνολικός χώρος για κάθε κατάστημα δε θα υπερβαίνει τα ογδόντα (80)τ.μ.
19. Η ακριβής οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνει καθ υπόδειξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.
20. Περιμετρικά του οριζόμενου παραχωρούμενου χώρου, δύναται να τοποθετηθούν μικρές ξύλινες ή τσιμεντένιες ζαρντινιέρες με φυτά και άνθη για να διαχωρίζεται η κάθε παραχώρηση.
21. Εντός του παραχωρούμενου χώρου δύναται να τοποθετηθούν αντηλιακές ομπρέλες.
22. Εφόσον κατατεθεί από τον μισθωτή ολόκληρο το προβλεπόμενο μίσθωμα, η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 10 της υπ΄αριθ.1038460/2439/Β0010/2009 (ΦΕΚ Β΄792/29-04-2009) Κ.Υ.Α., και συγκεκριμένα με σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου το οποίο θα συνταχθεί σε τέσσερα (4) αντίγραφα, θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα κατατεθεί για θεώρηση στη Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας.
23. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω όρων από πλευράς του χρήστη, θα επιφέρει την καταγγελία της παραχώρησης χρήσης του χώρου από πλευράς του Δήμου Ηγουμενίτσας εις βάρος των χρηστών και την πρόωρη λήξη της χρήσης.
24. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις των κοινόχρηστων χώρων ή αυθαίρετες επεμβάσεις στους χώρους αυτούς, θα ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου η τελευταία να προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
25. Εάν στον παραχωρούμενο χώρο μείνουν αδιάθετα τμήματα, αυτά δε θα δημοπρατηθούν αλλά θα παραμείνουν κενά.
26. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκμίσθωση του χώρου είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
27. Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ομπρελοτραπεζοκαθισμάτων θα υποβάλλονται συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι:
Α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος, με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
Β. Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ.
Η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας περιλαμβάνει τις εξής ζώνες:

Ζώνη 1
Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται στην πλατεία και τις οδούς που την περικλείουν
Ζώνη 2
Περιλαμβάνει τα υπόλοιπα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων.
Ζώνη 3
Η ανωτέρω ζώνη περιλαμβάνει τα τμήματα που παραχωρούνται σε παραγωγούς:
1. Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος (Δημοτική οδός) δίπλα από το ανοιχτό θέατρο μια (1) φορά την εβδομάδα, ήτοι κάθε Πέμπτη και ώρες 16:00 έως 22:00 σε παραγωγούς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την πώληση των προϊόντων τους, εφόσον καταβάλλουν το αναλογούν τέλος. Ο κάθε χώρος δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (5×2=10)τ.μ. με την τοποθέτηση ή πάγκου ή οχήματος.
2. Παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστων χώρων έμπροσθεν του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας σε παραγωγούς ή μη, για εκθέσεις χειροτεχνημάτων, ζωγραφικής, ψήσιμο καλαμποκιών, καστανιών κ.λπ., και οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις τέσσερις (4).
3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ.
Η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Τοπική Κοινότητα περιλαμβάνει τις εξής ζώνες:

Ζώνη 1
Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται στην παραλία Συβότων και συγκεκριμένα από το κατάστημα «ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ» (Πέτρου Τσατσούλη) έως και το κατάστημα «ΠΕΤΡΙΝΟ» (Γ. Κουλούρη).
Ζώνη 2 Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται στην παραλία Συβότων, στην πλατεία Αναύρας καθώς και των οδών που την περικλείουν.
Ζώνη 3
1. Περιλαμβάνει τα υπόλοιπα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
2. Περιλαμβάνει τα τμήματα κοινόχρηστου χώρου που παραχωρούνται σε παραγωγούς ή μη, για εκθέσεις χειροτεχνημάτων, ζωγραφικής, ψήσιμο καλαμποκιών, καστανιών κ.λπ..
Τα τμήματα αυτά είναι:
Α. Πίσω από το Λιμεναρχείο Συβότων. Οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις τέσσερις (4).
Β. Επί της Πλατείας Αναύρας. Οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις δύο (2).
Γ. Έμπροσθεν του Δημοτικού Σχολείου. Οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις δύο (2).

4. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ.
1. Η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Τοπική Κοινότητα περιλαμβάνει όλα τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων.
2. Περιλαμβάνει τα τμήματα κοινόχρηστου χώρου που παραχωρούνται σε παραγωγούς ή μη, για εκθέσεις χειροτεχνημάτων, ζωγραφικής, ψήσιμο καλαμποκιών, καστανιών κ.λπ..
5. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ.

1. Η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Τοπική Κοινότητα περιλαμβάνει όλα τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων.
2. Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος (Δημοτική οδός) δίπλα από το πρώην Δημαρχείο Μαργαριτίου μια (1) φορά την εβδομάδα, ήτοι κάθε Κυριακή και ώρες 16:00 έως 22:00 σε παραγωγούς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την πώληση των προϊόντων τους, εφόσον καταβάλλουν το αναλογούν τέλος. Ο κάθε χώρος δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (5×2=10)τ.μ. με την τοποθέτηση ή πάγκου ή οχήματος.
6. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ.
Η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Τοπική Κοινότητα περιλαμβάνει τις εξής ζώνες:

Ζώνη 1
Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια) που βρίσκονται επί της οδού Αγίων Αποστόλων από το ρέμα του Δικαστικού Μεγάρου έως τη Γέφυρα που βρίσκονται τα γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ.

Ζώνη 2
1. Την πλατεία Γραικοχωρίου.
Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων γίνεται σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που θα κατατίθενται και θα θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος που δραστηριοποιείται στην πλατεία.
2. Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια) που βρίσκονται στις υπόλοιπες οδούς.
3. Τις εξέδρες που βρίσκονται δίπλα από το Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Γραικοχωρίου.
Η παραχώρηση των χώρων των εξέδρων γίνεται σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που θα κατατίθενται και θα θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
4. Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος πίσω από το Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Γραικοχωρίου μια (1) φορά την εβδομάδα, ήτοι κάθε Τετάρτη σε παραγωγούς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την πώληση των προϊόντων τους, εφόσον καταβάλλουν το αναλογούν τέλος. Ο κάθε χώρος δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (5×2=10)τ.μ. με την τοποθέτηση ή πάγκου ή , οχήματος.

7. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ.
Η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Τοπική Κοινότητα περιλαμβάνει :
1. Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια) που βρίσκονται από την αρχή της οδού Ιονίου Πελάγους έως το Δικαστικό Μέγαρο επί της οδού Αγίων Αποστόλων
2. Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια) που βρίσκονται στις υπόλοιπες οδούς.

8. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ.
1. Η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Τοπική Κοινότητα περιλαμβάνει όλα τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων.
2. Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος έναντι του Αρτοποιείου (Ιωάννου Γεωργίου) σε παραγωγούς μόνο της Τοπικής κοινότητας Νέας Σελεύκειας για την πώληση των προϊόντων τους, εφόσον καταβάλλουν το αναλογούν τέλος. Ο κάθε χώρος δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι (5×4=20)τ.μ. Στον ανωτέρω χώρο μπορούν να κατασκευάσουν πρόχειρο παράπηγμα κατά την έννοια του Ν. 3377/2005 για να προστατέψουν τα προϊόντα τους. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ανά πάσα στιγμή τους παραγωγούς από το συγκεκριμένο σημείο, όταν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου και σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 1080/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν.1828/1989 και όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 6 του Ν.1900/1990, εκτός από το αναλογούν τέλος:
1. Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί η χρήση, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.
2. Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί η χρήση, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους που έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης.
3. Εάν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση, επιβάλλονται κάθε φορά, και μέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα.
4. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου, καθ υποτροπή, ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζοκαθισμάτων) με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας και της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
5. Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη χρήση καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής επί παραχωρημένου χώρου ή μη, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαίρετων κατασκευών. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από τη Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ. και εφόσον συνταχθεί έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 4 σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 6/21.8.1998 -Φ.Ε.Κ. 195Α, τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφ’ όσον διαρκεί η παραμονή του αυθαιρέτου – άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόμου – ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου Ν. 1337/1983.
7. Εάν δεν συμμορφωθεί ο παραβάτης ως προς τις αυθαίρετες κατασκευές, δεν χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου. Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές γίνουν μετά την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ανακαλείται άμεσα η άδεια και αφαιρούνται τα υπάρχοντα αντικείμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ισχύς του Κανονισμού
1. Η παρούσα απόφαση θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα εκάστοτε εκδιδόμενα διατάγματα χρήσεων γης.
2. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την 01/01/2012 και εφόσον εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα.
3. Ο ανωτέρω κανονισμός να δημοσιευθεί μία φορά σε μία τοπική Εφημερίδα.
4. Η τήρηση του παρόντος κανονισμού επαφίεται στη Δημοτική Αστυνομία, την ΕΛ.ΑΣ., τις υπηρεσίες του Δήμου, τους επαγγελματίες και τους πολίτες.
5. Ο Δήμαρχος και οι επικεφαλής των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισμού.