Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

 Την Τετάρτη  06-04-2011,  και ώρα 14.30 π.μ. στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  28-03-2011 συνεδρίασης.
 2. Εξουσιοδότηση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών.
 3. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων – οχημάτων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 4. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση εξόδων ταχυδρομικών τελών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
 5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή μέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεώργιου Αγγέλη, ΕΔΕ.
 6. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Κατασκευή γέφυρας στο δόμο Πολύδροσο – Βίγλα», προϋπολογισμού 1.995.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιμο της 6-4-2011 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, στην από 6-11-2008 έφεση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Άρτας κατά της με αριθμό 82/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, η οποία στρέφεται και κατά της ΠΕ Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της ΝΑ Άρτας).
 8. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιμο της 25-5-2011 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, στην έφεση της Ν.Α. Άρτας κατά της υπ’ αριθμ. 19/2006 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και των Κασσιανής Παππά και Ευαγγέλου Δασκάλου.
 9. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιμο της 26-9-2012 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, στην από 30-9-2010 αγωγή της Παναγιώτας Χρ. Κατσάνου κλπ κατά της Ν.Α. Άρτας και του ΟΑΕΔ
 10. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιμο της από 28-5-2010 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δημητρίου Ε. Βάρδια κλπ. κατά της Ν.Α. Άρτας και του ΟΑΕΔ καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
 11. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου της Π.Ε. Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), προκειμένου να γνωμοδοτήσει και να απαντήσει, απασχολούμενη για 10 ώρες επί των: α) της Εξώδικης Διαμαρτυρίας – Δήλωσης – Γνωστοποίησης της κοινοπραξίας μελετητών με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», β) της Εξώδικης Διαμαρτυρίας – Πρόσκλησης και Επιφύλαξης Δικαιωμάτων της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «IMPEL – INNOVATIVE MANAGEMENT» και γ) της Εξώδικης Διαμαρτυρίας – Δήλωσης – Γνωστοποίησης της Νορβηγικής εταιρείας με την επωνυμία «FUGRO OCEANOR A.S.».
 12. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις με αριθμ. κατάθεσης 184/2011 και 194/2011 αιτήσεις του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Ιωαννίνων για την αναστολή εκτελέσεως Α) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 639/15-02-2006 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) στη θέση ‘Ελληνικό’ του Δ.Δ. Ελληνικού του Δήμου Κατσανοχωρίων του Νομού Ιωαννίνων» και Β) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2508/20-07-2006 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Άδεια επέμβασης για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) στη θέση ‘Ελληνικό’ του Δ.Δ. Ελληνικού του Δήμου Κατσανοχωρίων του Νομού Ιωαννίνων», και της υπ΄αριθμ. 598/24-08-2006 άδειας οικοδομής της Δ/νσεως Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α.Ι. με θέμα «Ίδρυση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
 13. Έγκριση μετάβασης και σχετικές δαπάνες, για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του έβδομου θεματικού σεμιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγματοποιηθεί στην Mirandela της Πορτογαλίας, από 10-04-2011 έως 16-04-2011.
 14. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασμοί αρδευτικού έργου Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (Αγροκτήματα  Παραμυθιάς – Καρυωτίου)», αναδόχου Ιωάννη Αρβανίτη, μέχρι την 31-12-2011.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασμοί αρδευτικού έργου Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (Αγρόκτημα  Ξηρολόφου)», αναδόχου Κων/νου Κοτσώνη, μέχρι την 31-08-2011.
 17. Έγκριση τροποποίησης της Στατικής Μελέτης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου στο συνοικισμό Εθνικής Αντίστασης» αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.
 18. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναμόρφωση μνημείου  Εθνικής Αντίστασης Νεράιδας», αναδόχου Δημητρίου Ντέλλου και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του, μέχρι την 31-12-2011.
 19. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προσθήκη κατ επέκταση στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας», αναδόχου εταιρείας ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
 20. Έγκριση του 1ου και τελικού Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Στεγανοποίηση κτιρίου προσθήκης 1ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε. ΖΙΩΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ».
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή διωρύγων αρδευτικού  έργου ΤΟΕΒ  Ραγίου-Κεστρίνης», αναδόχου Χρήστου Ράπτη, μέχρι την 30-09-2011. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 22. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 23. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα από 07-04-2011 έως 09-04-2011 για υπηρεσιακούς λόγους.