Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

perifereia

perifereiaΤην Τετάρτη 25 Ιουλίου και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 6ου & 7ου Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού  Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Λαογραφικού Ιστορικού μουσείου Ελαφότοπου», προϋπολογισμού 33.000,00 € και ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

  (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).

  1. Έγκριση πρότασης του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για σύναψη συμφώνου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού και συγκεκριμένα: α) Λειτουργία ΧΥΤΑ Ελληνικού Διάρκειας ενός (1) έτους, μετά τη λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του.β) Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης μονάδος Α.Σ.Α. και υλοποίηση του έργου γ) Εκπόνηση μελετών σταθμών μεταφόρτωσης και υλοποίηση έργων. Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού.
  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την λειτουργία ΧΥΤΑ Ελληνικού διάρκειας ενός (1) έτους, μετά τη λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του.
  1.  Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αδειοδότηση των υδρογεωτρήσεων- υδρομαστεύσεων υδρευτικής χρήσης του Δήμου Ζίτσας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Ζίτσας

   (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

  1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Λειτουργία εγκαταστάσεων Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων, οι οποίες βρίσκονται επί της Λεωφόρου Ιωαννίνων στο Δήμο Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε.».

   (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

  1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Ειδικής Μελέτης αποκατάστασης του περιβάλλοντος λατομείου αδρανών υλικών – αμμορυχείου στη θέση Χούντα Λιουμπέσι στην Τ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας Π. Ε. Θεσπρωτίας».   Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο ΤΟΕΒ Ραγίου -Κεστρίνης.

   (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

  1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο επί του περιεχομένου του φακέλου για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου/δραστηριότητας : [Πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, συνολικής δυναμικότητας 230 τόνων/έτος, θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε συνολική θαλάσσια έκταση 20 στρ. στη θέση “Χασομέρι” Λωρίδας Σαγιάδας, του Δήμου Σαγιάδας Νομού Θεσπρωτίας, λόγω: α) αύξηση της δυναμικότητας σε 287,5 τόνους και β) κατασκευή και λειτουργία χερσαίων υποστηρικτικών υποδομών σε χερσαίο τμήμα της ίδιας περιοχής, σε εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ αριθμ. 31722/4-11-11 (ΦΕΚ 2505Β) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου   για τις υδατοκαλλιέργειες»]. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «ΔΕΛΦΙΝΙ Α.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).