Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

filiati

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 15 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00’ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις : του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19,τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020 60249/22.09.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ. 20764/7-11-2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα: 

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 . 

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κα Ουρανία Παππά –Μάλλιου & Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος