Ταμειακά ελλείμματα και… μηνύσεις σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας

lefta

«Αδιευκρίνιστες διαφορές, αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν καταχωρήθηκαν στο τηρούμενο Βιβλίο Ταμείου, δεν αιτιολογήθηκε ο σκοπός τους, δεν γνωστοποιήθηκε ο δικαιούχος και δεν επιδείχθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά» αποκάλυψε ο ταμειακός έλεγχος των ορκωτών λογιστών σε τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας, για τη χρήση του 2010, τελευταία χρονιά της ύπαρξης αυτών των «καποδιστριακών» Δήμων και Κοινοτήτων.

Πρόκειται για τους:

Δήμο Παραποτάμου, με συνολικό έλλειμμα 225.228,33€,

Κοινότητα Πέρδικας, με συνολικό έλλειμμα  65.509,94€

Δήμο Μαργαριτίου, με συνολικό έλλειμμα 14.108,63€

Μετά την επίσημη κοινοποίηση στο Δήμο του πορίσματος του ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση προχώρησε την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας για την συζήτηση του θέματος, με αντικείμενο τη «Λήψη απόφασης για την κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου».

Η συνεδρίαση είχε τον χαρακτήρα της κατεπείγουσας λόγω του ότι την 4η Ιουλίου 2011 παραδόθηκε από τη ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ στο Δήμο Ηγουμενίτσας η «Εκθεση Επισκόπησης των εισπράξεων – πληρωμών των Δημοτικών Ενοτήτων Παραποτάμου, Πέρδικας , Μαργαριτίου και Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας χρήσεως 2010 ».

Από την έκθεση προκύπτει έλλειμμα στα ταμεία ορισμένων εκ των πρώην Δήμων και νυν Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην  έκθεση καθώς και τέλεση αδικημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα. 

Η έκθεση των ορκωτών λογιστών

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης των ορκωτών λογιστών:

“Από τον έλεγχο μας, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, οι αδιευκρίνιστες διαφορές προέκυψαν κυρίως από:

1. Αναλήψεις από Τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν καταχωρήθηκαν στο τηρούμενο Βιβλίο Ταμείου, δεν μας αιτιολογήθηκε ο σκοπός τους, δεν μας γνωστοποιήθηκε ο δικαιούχος, δεν μας επιδείχθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά και αναλύονται ανά Δημοτική Ενότητα ως κατωτέρω:

  • Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου € 196.955,97
  • Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου € 11.758,32
  • Δημοτική Ενότητα Πέρδικας € 60.528,97

Σύνολο € 269.243.26

2. Ασφαλιστικές εισφορές και παρακρατούμενοι φόροι, των οποίων από τα στοιχεία που μας τέθηκαν υπόψη δεν αποδεικνύεται η καταβολή τους και αναλύονται ανά Δημοτική Ενότητα ως κατωτέρω:

• Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου € 22.578,53

• Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου € 4.749,20

• Δημοτική Ενότητα Πέρδικας € 4.980,97

Σύνολο € 32.308.70

3. Κρατήσεις Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για τις οποίες είτε δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, είτε καταχωρήθηκαν δυο φορές στο ταμείο:

• Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου € 5.639,83

• Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου € (-2.738,89)

Σύνολο € 2.900.94

Όπως αναφερθήκαμε και ανωτέρω η παρούσα εργασία μας έγινε με βάση το Διεθνές Πρότυπο για Συναφείς Υπηρεσίες 4400 “Αναθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών”, ώστε να διαπιστώσουμε το πραγματικό υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 των ταμειακών διαθεσίμων των Δ.Ε. Μαργαριτίου, Παραποτάμου, Πέρδικας και Συβότων που συνενώθηκαν με το Δήμο Ηγουμενίτσας ώστε να συμπεριληφθούν στον απολογισμό που θα υποβληθεί για έγκριση από το Δήμο Ηγουμενίτσας…..

Αυτή η Έκθεση αφορά μόνο την επισκόπηση των εισπράξεων – πληρωμών περιόδου 01/01- 31/12/2010 και δεν επεκτάθηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις των προαναφερόμενων Δημοτικών Ενοτήτων που συνενώθηκαν με το Δήμο Ηγουμενίτσας ως σύνολο.

Οι αναλύσεις, καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις, που προέκυψαν από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που τέθηκαν υπόψη μας προορίζονται αποκλειστικά για δική σας χρήση”.

Απόφαση για Μηνύσεις

Μετά από τα παραπάνω η οικονομική επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Γ. Κάτσινο να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου ώστε η δικαιοσύνη να επιληφθεί των όποιων αξιόποινων πράξεων προκύπτουν. 

Φταίνε οι… υπάλληλοι!

Με γραπτές δηλώσεις τους οι 3 αιρετοί που ασκούσαν τη διοίκηση των παραπάνω Δήμων και κοινοτήτων, προσπαθούν να εξηγήσουν το τι έχει συμβεί και σε πνεύμα ομοφωνίας, ο καθένας επικαλούμενος τους δικούς του λόγους, καταλήγουν ότι… φταίνε οι υπάλληλοι!

Συγκεκριμένα:

Ο πρώην Δήμαρχος Παραποτάμου Ιωάννης Τζάνης, στη δήλωσή του υποθέτει «γραφειοκρατικά λάθη και παραλείψεις της Ταμειακής Υπηρεσίας του πρώην Δήμου Παραποτάμου», επισημαίνει ότι… δεν παραιτείται (όπως φημολογήθηκε ότι θα έπραττε την Τετάρτη το μεσημέρι) αλλά «από τη θέση του ως Αντιδήμαρχος θα εργαστεί για να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες σε κάθε επίπεδο ώστε να αποδοθούν αρμοδίως», «συμφωνεί απολύτως» με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής για υποβολή μηνύσεων και «καλεί τη Δημοτική Αρχή να προβεί και σε κάθε άλλη ενέργεια ώστε με διαφάνεια να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες όπου κι αν ανήκουν.»

Ο πρώην Δήμαρχος Μαργαριτίου Ιωάννης Λώλος, σε γραπτή του δήλωση «πιστεύει ότι τα εν λόγω ευρήματα οφείλονται σε ταμειακά λάθη», και λέει ότι τα λεφτά… υπάρχουν αλλά δεν μπορούσαν να εγγραφούν στο Βιβλίο του Δήμου, λόγω αλλαγής του έτους.

Ο πρώην Πρόεδρος της Πέρδικας Δημήτρης Πάκος, σε γραπτή δήλωσή του, λέει ότι ο ίδιος έχει ήδη υποβάλλει «μηνυτήρια αναφορά με την οποία ζητούσε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου που τυχόν ενέχεται σε οικονομικά αδικήματα της πρώην Κοινότητας Πέρδικας, πριν ακόμη ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο Δήμο Ηγουμενίτσας το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών και πριν ακόμη παρθούν αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.  Αφορμή για την Εισαγγελική παρέμβαση και τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Πάκου, ήταν το γεγονός ότι υπάλληλος της Κοινότητας Πέρδικας κατέθεσε εκ των υστέρων (κι ενώ ήταν σε εξέλιξη ο έλεγχος των Ορκωτών) χρηματικό ποσό στο Ταμείο του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορούσε το οικονομικό έτος 2010  καθώς και το ότι δεν είχαν αποδοθεί κρατήσεις μισθοδοσίας».

Και μπορεί στο Δήμο Μαργαριτίου το ποσό να είναι σχετικά μικρό και να… δικαιολογείται από μια γραφειοκρατική παράλειψη…

Μπορεί δε και στην Κοινότητα Πέρδικας, ο «σύντροφος» υπάλληλος να ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη, προχωρώντας αυτοβούλως και πριν τη δημοσίευση του πορίσματος στην κατάθεση του ποσού του ελλείμματος των 60.000€(!!!), στο Δήμο Παραποτάμου όμως εγείρονται πολύ μεγαλύτερα ζητήματα, ανάλογα του ποσού αλλά και του χρόνου που ο κ. Τζάνης διετέλεσε Δήμαρχος, αφού ο επί 16 χρόνια Δήμαρχος, δηλώνει εγγράφως ότι δεν… αντελήφθη ένα έλλειμμα 225.000€, μέσα σ’ ένα μόνο έτος!.

Ζητήματα επίσης εγείρονται και για τη διαχείριση που ασκήθηκε στην ΤΕΔΚ επί προεδρίας Ι. Τζάνη.  

Ζητήματα εγείρονται και για την παράταξη «Κοινωνία Αξιών (και Αξίων) του Δημάρχου Γ. Κάτσινου, αφού ο κ. Τζάνης, εμμένει στη θέση του Αντιδημάρχου και δεν… διευκολύνει την παράταξη με μια παραίτηση για λόγους, αν μη τι άλλο, ευθυξίας!

Γεγονός είναι ότι στις δηλώσεις τους και οι τρεις αιρετοί, αγνοούν την πολιτική ευθύνη, που οι ίδιοι φέρουν για τη διαχείριση που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια της  θητείας τους και δεν αναφέρουν ούτε μια λέξη για αυτή.

Ολόκληρες οι δηλώσεις των τριών αιρετών έχουν ως εξής:

 

ΔΗΛΩΣΗ του Ιωάννη Τζάνη, αντιδημάρχου Ηγουμενίτσας

Μετά την επίσημη κοινοποίηση στο Δήμο Ηγουμενίτσας, του πορίσματος του ελέγχου των ορκωτών Λογιστών, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένους πρώην Καποδιαστριακούς ΟΤΑ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Δήμος Παραποτάμου Θεσπρωτίας -του οποίου ως γνωστό διετέλεσα Δήμαρχος επί πολλές θητείες – λείπουν παραστατικά στοιχεία που να δικαιολογούν τόσο την εισροή ορισμένων κονδυλίων Εσόδων των τελευταίων μηνών του Οικονομικού έτους 2010, όσο και την εκροή δαπανών και την απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων.

Το αποτέλεσμα αυτό (καθόσον με αφορά) θέλω να πιστεύω ότι πιθανώς οφείλεται σε γραφειοκρατικά λάθη και παραλείψεις της Ταμειακής Υπηρεσίας του πρώην Δήμου Παραποτάμου. Για το λόγο αυτό από τη νέα μου θέση ως Αντιδήμαρχος του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας θα εργαστώ, σε συνεργασία με τη Νέα Δημοτική Αρχή, για να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ευθύνες (πειθαρχικές, ποινικές και αστικές) σε κάθε επίπεδο ώστε να αποδοθούν αρμοδίως.

Σε κάθε περίπτωση με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η σημερινή ( 06.07.2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας να ασκηθεί, για το θέμα, αυτό ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου.

Καλώ τη Νέα Δημοτική Αρχή να προβεί και σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια, που θα απαιτηθεί, ώστε με διαφάνεια να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες, όπου και εάν ανήκουν.

Ο ΔΗΛΩΝΩΝ

Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Τζάνες

 

 

ΠΑΚΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Πέρδικας – Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : «Εισαγγελική Παρέμβαση για πιθανά αδικήματα που αφορούν την οικονομική κατάσταση παρελθόντων ετών της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας είχε ζητηθεί από το Δημοτικό Σύμβουλο Πάκο Δημήτριο, πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών»

Μηνυτήρια αναφορά με την οποία ζητούσε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου που τυχόν ενέχεται σε οικονομικά αδικήματα της πρώην Κοινότητας Πέρδικας, είχε καταθέσει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας και πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Πέρδικας κ. Πάκος Δημήτριος, πριν ακόμη ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο Δήμο Ηγουμενίτσας το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών και πριν ακόμη παρθούν αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.  Να σημειωθεί ότι ο κ. Πάκος σε ανύποπτο χρόνο (Μάρτιος 2011) είχε υποβάλλει αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας για τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και μάλιστα είχε επιμείνει ο έλεγχος να μην περιοριστεί μόνο στο 2010 αλλά να επεκταθεί και σε προηγούμενα έτη.

Αφορμή για την Εισαγγελική παρέμβαση και τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Πάκου, ήταν το γεγονός ότι υπάλληλος της Κοινότητας Πέρδικας κατέθεσε εκ των υστέρων (κι ενώ ήταν σε εξέλιξη ο έλεγχος των Ορκωτών) χρηματικό ποσό στο Ταμείο του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορούσε το οικονομικό έτος 2010  καθώς και το ότι δεν είχαν αποδοθεί κρατήσεις μισθοδοσίας. Τότε με αίτησή του και με την ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» ζητούσε ενημέρωση από το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων αυτών.

Το τελικό πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών επαλήθευσε τις υπόνοιες που υπήρχαν και δικαίωσε πλήρως την απόφαση του κ. Πάκου να παραπέμψει την υπόθεση στον Εισαγγελέα και την Ελληνική Δικαιοσύνη. Σχετικά με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάκος Δημήτριος δήλωσε :

«Από το Μάρτιο του 2011 και πριν ακόμη παρθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, είχα ζητήσει να διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές. Είναι γνωστό ότι η Κοινότητα Πέρδικας από το 2008, ήταν ένας από τους ελάχιστους Ο.Τ.Α. της Ελλάδας που ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ είχε υπαχθεί στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ώστε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια στην οικονομική της διαχείριση. Το γεγονός ότι κατέφυγα στη Δικαιοσύνη πριν ακόμη κατατεθεί το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών καθώς και η πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Ελληνική Δικαιοσύνη, δείχνουν τη βούληση όλων να ριχθεί άπλετο φως. Ο κ. Δήμαρχος ως Προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου οφείλει να πράξει τα οριζόμενα από το Νόμο. Είμαι βέβαιος πως αν προκύψουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ. Τα χρήματα των δημοτών είναι ιερά και ουδείς έχει το δικαίωμα να τα εκμεταλλευτεί προς ίδιον όφελος. Και ένα μήνυμα που πιθανόν αφορά κάποιους, το Δελφικό παράγγελμα : «ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ».

 Πάκος Ν. Δημήτριος

 

             Π. Πρόεδρος Κοινότητας Πέρδικας

Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας

                        Ηγουμενίτσα, 07-07-2011

 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χθες το μεσημέρι (6-7-201 1) πληροφορήθηκα για το περιεχόμενο της Έκθεσης Επισκόπησης των Ορκωτών Λογιστών αναφορικά με τις εισπράξεις και πληρωμές που διενέργησε ο Δήμος Μαργαριτίου κατά το έτος 2010.

Θέλω να πιστεύω ότι τα εν λόγω ευρήματα, οφείλονται σε ταμειακά λάθη, κάτι το οποίο είναι εύκολο να συμβεί σε έναν Δήμο που υποστηρίζεται ταμειακά από έναν μόνο υπάλληλο και αυτός όχι με εξειδικευμένες οικονομικές και άλλες γνώσεις .

Την παραπάνω άποψη μου ενισχύει, τόσο η ανάλυση των ευρημάτων , αλλά και το μέγεθος αυτών , χωρίς φυσικά αυτό να αποτελεί κριτήριο για οποιαδήποτε απάλειψη των όποιων ευθυνών.

Αναφορικά δε με το ποσό των 11.750,32 ευρώ που δεν καταχωρήθηκε στο τηρούμενο σχετικό βιβλίο του Δήμου , όπως μου αποκάλυψε ο αρμόδιος υπάλληλος , οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έλαβε την έγγραφη ειδοποίηση από τον αρμόδιο Φορέα για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες , αλλά διαπιστώθηκε η απόδοση του στον Δήμο (στο τέλος του έτους), από το αντίγραφο κίνησης του Τραπεζικού λογαριασμού (extrait) με το κλείσιμο του Οικονομικού έτους και ως εκ τούτου δεν μπορούσε πλέον να καταχωρηθεί, ως έσοδο του 2010 με το νέο έτος.

Είμαι πεπεισμένος ότι στην συνέχεια όλα αυτά θα διευκρινιστούν και θα τακτοποιηθούν αρμοδίως , ώστε να μην επιδέχονται παρερμηνείες που οδηγούν σε άλλες σκέψεις, ποινικά και ηθικά κολάσιμες.

Ηγουμενίτσα 7-7-2011
Ιωάννης Λώλος
Τέως Δήμαρχος Μαργαριτίου

Ταμειακά ελλείμματα και… μηνύσεις σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας

«Αδιευκρίνιστες διαφορές, αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν καταχωρήθηκαν στο τηρούμενο Βιβλίο Ταμείου, δεν αιτιολογήθηκε ο σκοπός τους, δεν γνωστοποιήθηκε ο δικαιούχος και δεν επιδείχθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά» αποκάλυψε ο ταμειακός έλεγχος των ορκωτών λογιστών σε τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας, για τη χρήση του 2010, τελευταία χρονιά της ύπαρξης αυτών των «καποδιστριακών» Δήμων και Κοινοτήτων.

Πρόκειται για τους:

Δήμο Παραποτάμου, με συνολικό έλλειμμα 225.228,33€,

Κοινότητα Πέρδικας, με συνολικό έλλειμμα  65.509,94€

Δήμο Μαργαριτίου, με συνολικό έλλειμμα 14.108,63€

Μετά την επίσημη κοινοποίηση στο Δήμο του πορίσματος του ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση προχώρησε την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας για την συζήτηση του θέματος, με αντικείμενο τη «Λήψη απόφασης για την κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου».

Η συνεδρίαση είχε τον χαρακτήρα της κατεπείγουσας λόγω του ότι την 4η Ιουλίου 2011 παραδόθηκε από τη ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ στο Δήμο Ηγουμενίτσας η «Εκθεση Επισκόπησης των εισπράξεων – πληρωμών των Δημοτικών Ενοτήτων Παραποτάμου, Πέρδικας , Μαργαριτίου και Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας χρήσεως 2010 ».

Από την έκθεση προκύπτει έλλειμμα στα ταμεία ορισμένων εκ των πρώην Δήμων και νυν Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην  έκθεση καθώς και τέλεση αδικημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα. 

Η έκθεση των ορκωτών λογιστών

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης των ορκωτών λογιστών:

“Από τον έλεγχο μας, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, οι αδιευκρίνιστες διαφορές προέκυψαν κυρίως από:

1. Αναλήψεις από Τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν καταχωρήθηκαν στο τηρούμενο Βιβλίο Ταμείου, δεν μας αιτιολογήθηκε ο σκοπός τους, δεν μας γνωστοποιήθηκε ο δικαιούχος, δεν μας επιδείχθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά και αναλύονται ανά Δημοτική Ενότητα ως κατωτέρω:

  • Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου € 196.955,97
  • Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου € 11.758,32
  • Δημοτική Ενότητα Πέρδικας € 60.528,97

Σύνολο € 269.243.26

2. Ασφαλιστικές εισφορές και παρακρατούμενοι φόροι, των οποίων από τα στοιχεία που μας τέθηκαν υπόψη δεν αποδεικνύεται η καταβολή τους και αναλύονται ανά Δημοτική Ενότητα ως κατωτέρω:

• Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου € 22.578,53

• Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου € 4.749,20

• Δημοτική Ενότητα Πέρδικας € 4.980,97

Σύνολο € 32.308.70

3. Κρατήσεις Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για τις οποίες είτε δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, είτε καταχωρήθηκαν δυο φορές στο ταμείο:

• Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου € 5.639,83

• Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου € (-2.738,89)

Σύνολο € 2.900.94

Όπως αναφερθήκαμε και ανωτέρω η παρούσα εργασία μας έγινε με βάση το Διεθνές Πρότυπο για Συναφείς Υπηρεσίες 4400 “Αναθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών”, ώστε να διαπιστώσουμε το πραγματικό υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 των ταμειακών διαθεσίμων των Δ.Ε. Μαργαριτίου, Παραποτάμου, Πέρδικας και Συβότων που συνενώθηκαν με το Δήμο Ηγουμενίτσας ώστε να συμπεριληφθούν στον απολογισμό που θα υποβληθεί για έγκριση από το Δήμο Ηγουμενίτσας…..

Αυτή η Έκθεση αφορά μόνο την επισκόπηση των εισπράξεων – πληρωμών περιόδου 01/01- 31/12/2010 και δεν επεκτάθηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις των προαναφερόμενων Δημοτικών Ενοτήτων που συνενώθηκαν με το Δήμο Ηγουμενίτσας ως σύνολο.

Οι αναλύσεις, καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις, που προέκυψαν από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που τέθηκαν υπόψη μας προορίζονται αποκλειστικά για δική σας χρήση”.

Απόφαση για Μηνύσεις

Μετά από τα παραπάνω η οικονομική επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Γ. Κάτσινο να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου ώστε η δικαιοσύνη να επιληφθεί των όποιων αξιόποινων πράξεων προκύπτουν. 

Φταίνε οι… υπάλληλοι!

Με γραπτές δηλώσεις τους οι 3 αιρετοί που ασκούσαν τη διοίκηση των παραπάνω Δήμων και κοινοτήτων, προσπαθούν να εξηγήσουν το τι έχει συμβεί και σε πνεύμα ομοφωνίας, ο καθένας επικαλούμενος τους δικούς του λόγους, καταλήγουν ότι… φταίνε οι υπάλληλοι!

Συγκεκριμένα:

Ο πρώην Δήμαρχος Παραποτάμου Ιωάννης Τζάνης, στη δήλωσή του υποθέτει «γραφειοκρατικά λάθη και παραλείψεις της Ταμειακής Υπηρεσίας του πρώην Δήμου Παραποτάμου», επισημαίνει ότι… δεν παραιτείται (όπως φημολογήθηκε ότι θα έπραττε την Τετάρτη το μεσημέρι) αλλά «από τη θέση του ως Αντιδήμαρχος θα εργαστεί για να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες σε κάθε επίπεδο ώστε να αποδοθούν αρμοδίως», «συμφωνεί απολύτως» με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής για υποβολή μηνύσεων και «καλεί τη Δημοτική Αρχή να προβεί και σε κάθε άλλη ενέργεια ώστε με διαφάνεια να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες όπου κι αν ανήκουν.»

Ο πρώην Δήμαρχος Μαργαριτίου Ιωάννης Λώλος, σε γραπτή του δήλωση «πιστεύει ότι τα εν λόγω ευρήματα οφείλονται σε ταμειακά λάθη», και λέει ότι τα λεφτά… υπάρχουν αλλά δεν μπορούσαν να εγγραφούν στο Βιβλίο του Δήμου, λόγω αλλαγής του έτους.

Ο πρώην Πρόεδρος της Πέρδικας Δημήτρης Πάκος, σε γραπτή δήλωσή του, λέει ότι ο ίδιος έχει ήδη υποβάλλει «μηνυτήρια αναφορά με την οποία ζητούσε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου που τυχόν ενέχεται σε οικονομικά αδικήματα της πρώην Κοινότητας Πέρδικας, πριν ακόμη ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο Δήμο Ηγουμενίτσας το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών και πριν ακόμη παρθούν αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.  Αφορμή για την Εισαγγελική παρέμβαση και τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Πάκου, ήταν το γεγονός ότι υπάλληλος της Κοινότητας Πέρδικας κατέθεσε εκ των υστέρων (κι ενώ ήταν σε εξέλιξη ο έλεγχος των Ορκωτών) χρηματικό ποσό στο Ταμείο του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορούσε το οικονομικό έτος 2010  καθώς και το ότι δεν είχαν αποδοθεί κρατήσεις μισθοδοσίας».

 

Και μπορεί στο Δήμο Μαργαριτίου το ποσό να είναι σχετικά μικρό και να… δικαιολογείται από μια γραφειοκρατική παράλειψη…

Μπορεί δε και στην Κοινότητα Πέρδικας, ο «σύντροφος» υπάλληλος να ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη, προχωρώντας αυτοβούλως και πριν τη δημοσίευση του πορίσματος στην κατάθεση του ποσού του ελλείμματος των 60.000€(!!!), στο Δήμο Παραποτάμου όμως εγείρονται πολύ μεγαλύτερα ζητήματα, ανάλογα του ποσού αλλά και του χρόνου που ο κ. Τζάνης διετέλεσε Δήμαρχος, αφού ο επί 16 χρόνια Δήμαρχος, δηλώνει εγγράφως ότι δεν… αντελήφθη ένα έλλειμμα 225.000€, μέσα σ’ ένα μόνο έτος!.

Ζητήματα επίσης εγείρονται και για τη διαχείριση που ασκήθηκε στην ΤΕΔΚ επί προεδρίας Ι. Τζάνη.  

Ζητήματα εγείρονται και για την παράταξη «Κοινωνία Αξιών (και Αξίων) του Δημάρχου Γ. Κάτσινου, αφού ο κ. Τζάνης, εμμένει στη θέση του Αντιδημάρχου και δεν… διευκολύνει την παράταξη με μια παραίτηση για λόγους, αν μη τι άλλο, ευθυξίας!

Γεγονός είναι ότι στις δηλώσεις τους και οι τρεις αιρετοί, αγνοούν την πολιτική ευθύνη, που οι ίδιοι φέρουν για τη διαχείριση που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια της  θητείας τους και δεν αναφέρουν ούτε μια λέξη για αυτή.

 

Ολόκληρες οι δηλώσεις των τριών αιρετών έχουν ως εξής:

 

ΔΗΛΩΣΗ του Ιωάννη Τζάνη, αντιδημάρχου Ηγουμενίτσας

 

Μετά την επίσημη κοινοποίηση στο Δήμο Ηγουμενίτσας, του πορίσματος του ελέγχου των ορκωτών Λογιστών, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένους πρώην Καποδιαστριακούς ΟΤΑ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Δήμος Παραποτάμου Θεσπρωτίας -του οποίου ως γνωστό διετέλεσα Δήμαρχος επί πολλές θητείες – λείπουν παραστατικά στοιχεία που να δικαιολογούν τόσο την εισροή ορισμένων κονδυλίων Εσόδων των τελευταίων μηνών του Οικονομικού έτους 2010, όσο και την εκροή δαπανών και την απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων.

Το αποτέλεσμα αυτό (καθόσον με αφορά) θέλω να πιστεύω ότι πιθανώς οφείλεται σε γραφειοκρατικά λάθη και παραλείψεις της Ταμειακής Υπηρεσίας του πρώην Δήμου Παραποτάμου. Για το λόγο αυτό από τη νέα μου θέση ως Αντιδήμαρχος του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας θα εργαστώ, σε συνεργασία με τη Νέα Δημοτική Αρχή, για να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ευθύνες (πειθαρχικές, ποινικές και αστικές) σε κάθε επίπεδο ώστε να αποδοθούν αρμοδίως.

Σε κάθε περίπτωση με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η σημερινή ( 06.07.2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας να ασκηθεί, για το θέμα, αυτό ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου.

Καλώ τη Νέα Δημοτική Αρχή να προβεί και σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια, που θα απαιτηθεί, ώστε με διαφάνεια να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες, όπου και εάν ανήκουν.

Ο ΔΗΛΩΝΩΝ

Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Τζάνες

 

 

ΠΑΚΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Πέρδικας – Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ : «Εισαγγελική Παρέμβαση για πιθανά αδικήματα που αφορούν την οικονομική κατάσταση παρελθόντων ετών της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας είχε ζητηθεί από το Δημοτικό Σύμβουλο Πάκο Δημήτριο, πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών»

 

Μηνυτήρια αναφορά με την οποία ζητούσε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου που τυχόν ενέχεται σε οικονομικά αδικήματα της πρώην Κοινότητας Πέρδικας, είχε καταθέσει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας και πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Πέρδικας κ. Πάκος Δημήτριος, πριν ακόμη ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο Δήμο Ηγουμενίτσας το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών και πριν ακόμη παρθούν αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.  Να σημειωθεί ότι ο κ. Πάκος σε ανύποπτο χρόνο (Μάρτιος 2011) είχε υποβάλλει αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας για τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και μάλιστα είχε επιμείνει ο έλεγχος να μην περιοριστεί μόνο στο 2010 αλλά να επεκταθεί και σε προηγούμενα έτη.

Αφορμή για την Εισαγγελική παρέμβαση και τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Πάκου, ήταν το γεγονός ότι υπάλληλος της Κοινότητας Πέρδικας κατέθεσε εκ των υστέρων (κι ενώ ήταν σε εξέλιξη ο έλεγχος των Ορκωτών) χρηματικό ποσό στο Ταμείο του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορούσε το οικονομικό έτος 2010  καθώς και το ότι δεν είχαν αποδοθεί κρατήσεις μισθοδοσίας. Τότε με αίτησή του και με την ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» ζητούσε ενημέρωση από το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων αυτών.

Το τελικό πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών επαλήθευσε τις υπόνοιες που υπήρχαν και δικαίωσε πλήρως την απόφαση του κ. Πάκου να παραπέμψει την υπόθεση στον Εισαγγελέα και την Ελληνική Δικαιοσύνη. Σχετικά με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάκος Δημήτριος δήλωσε :

«Από το Μάρτιο του 2011 και πριν ακόμη παρθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, είχα ζητήσει να διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές. Είναι γνωστό ότι η Κοινότητα Πέρδικας από το 2008, ήταν ένας από τους ελάχιστους Ο.Τ.Α. της Ελλάδας που ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ είχε υπαχθεί στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ώστε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια στην οικονομική της διαχείριση. Το γεγονός ότι κατέφυγα στη Δικαιοσύνη πριν ακόμη κατατεθεί το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών καθώς και η πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Ελληνική Δικαιοσύνη, δείχνουν τη βούληση όλων να ριχθεί άπλετο φως. Ο κ. Δήμαρχος ως Προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου οφείλει να πράξει τα οριζόμενα από το Νόμο. Είμαι βέβαιος πως αν προκύψουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ. Τα χρήματα των δημοτών είναι ιερά και ουδείς έχει το δικαίωμα να τα εκμεταλλευτεί προς ίδιον όφελος. Και ένα μήνυμα που πιθανόν αφορά κάποιους, το Δελφικό παράγγελμα : «ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ».

 

 

 Πάκος Ν. Δημήτριος

 

             Π. Πρόεδρος Κοινότητας Πέρδικας

Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας

 

                        Ηγουμενίτσα, 07-07-2011

 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χθες το μεσημέρι (6-7-201 1) πληροφορήθηκα για το περιεχόμενο της Έκθεσης Επισκόπησης των Ορκωτών Λογιστών αναφορικά με τις εισπράξεις και πληρωμές που διενέργησε ο Δήμος Μαργαριτίου κατά το έτος 2010.

Θέλω να πιστεύω ότι τα εν λόγω ευρήματα, οφείλονται σε ταμειακά λάθη, κάτι το οποίο είναι εύκολο να συμβεί σε έναν Δήμο που υποστηρίζεται ταμειακά από έναν μόνο υπάλληλο και αυτός όχι με εξειδικευμένες οικονομικές και άλλες γνώσεις .

Την παραπάνω άποψη μου ενισχύει, τόσο η ανάλυση των ευρημάτων , αλλά και το μέγεθος αυτών , χωρίς φυσικά αυτό να αποτελεί κριτήριο για οποιαδήποτε απάλειψη των όποιων ευθυνών.

Αναφορικά δε με το ποσό των 11.750,32 ευρώ που δεν καταχωρήθηκε στο τηρούμενο σχετικό βιβλίο του Δήμου , όπως μου αποκάλυψε ο αρμόδιος υπάλληλος , οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έλαβε την έγγραφη ειδοποίηση από τον αρμόδιο Φορέα για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες , αλλά διαπιστώθηκε η απόδοση του στον Δήμο (στο τέλος του έτους), από το αντίγραφο κίνησης του Τραπεζικού λογαριασμού (extrait) με το κλείσιμο του Οικονομικού έτους και ως εκ τούτου δεν μπορούσε πλέον να καταχωρηθεί, ως έσοδο του 2010 με το νέο έτος.

Είμαι πεπεισμένος ότι στην συνέχεια όλα αυτά θα διευκρινιστούν και θα τακτοποιηθούν αρμοδίως , ώστε να μην επιδέχονται παρερμηνείες που οδηγούν σε άλλες σκέψεις, ποινικά και ηθικά κολάσιμες.

Ηγουμενίτσα 7-7-2011
Ιωάννης Λώλος
Τέως Δήμαρχος Μαργαριτίου