Το θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και της ανακύκλωσης έφερε στη Βουλή με Ερώτησή του ο Σταύρος Καλογιάννης

Το θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στη χώρα μας, των καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στον τομέα της ανακύκλωσης και της εφαρμογής της σχετικής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, έφερε στη Βουλή με Ερώτησή του ο Σταύρος Καλογιάννης.

Ειδικότερα, στην Ερώτησή του (υπ’ αρ. πρωτ. 5017/2014) προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρει:

«Το θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και της ανακύκλωσης στη χώρα μας συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήματα και δυσκολίες στην εφαρμογή του. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεσθεί σε επιμέρους ζητήματα, υπάρχουν ακόμα θέματα που πρέπει να προωθηθούν και να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν, λόγω και των πιέσεων που ασκούνται από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου».

Κατόπιν αυτών, ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τον Υπουργό Περιβάλλοντος:

  • Ποιά μέτρα έχουν λάβει έως τώρα το ΥΠΕΚΑ και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) προκειμένου να καθιερωθεί, από 1/1/2015, η χωριστή συλλογή των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων (γυαλί, χαρτί, μέταλλα, πλαστικά), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα, και η χώρα να ακολουθήσει το παράδειγμα των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών;
  • Ποιά μέτρα έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν το ΥΠΕΚΑ και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης για την επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης του 50% των αστικών αποβλήτων έως το 2020, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98, που αποτελεί και ένα από τα κριτήρια αιρεσιμότητας της νέας προγραμματικής περιόδου για τα έργα διαχείρισης αποβλήτων;
  • Ποιο είναι το ύψος των αφορολόγητων αποθεματικών (τακτικών, ειδικών) των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (συστήματα συσκευασιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κλπ) τα τελευταία τρία έτη; Δεδομένου ότι ο ΕΟΑΝ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με ποιον τρόπο διασφαλίζει το ΥΠΕΚΑ την αξιοποίησή τους έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανακύκλωση;
  • Προτίθεται το ΥΠΕΚΑ να ενισχύσει τον έλεγχο των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης από την Πολιτεία, προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων τους, που εν τέλει αποτελούν πόρο προερχόμενο από τους χρήστες των προϊόντων, δηλαδή από τον Έλληνα πολίτη;
  • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επικαιροποίηση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων και πως διασφαλίζεται η συμβατότητά τους με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στον Εθνικό Σχεδιασμό;
  • Γιατί δεν εγκρίνονται οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), σε όσες Περιφέρειες, όπως η Ήπειρος, οι φορείς έχουν ήδη γνωμοδοτήσει επ’ αυτών;
  •  Πόσοι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων παραμένουν σε λειτουργία μέχρι σήμερα, σε ποιες Περιφέρειες ανήκουν και ποιο το χρονοδιάγραμμα παύσης της λειτουργίας και αποκατάστασής τους;