Υποβολή προτάσεων για τη δράση ”Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση”

perifereia

perifereiaΞεκίνησε από σήμερα και συνεχίζεται μέχρι 2/5/2012 η υποβολή προτάσεων για τη δράση «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 4.000.000 ευρώ και η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη,  εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι:

α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,

γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις,

δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006,

ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και

στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους. Οι  υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Η γεωγραφική εμβέλεια των παρεμβάσεων μπορεί να αφορά σε περιοχή που καλύπτει αιτιολογημένα ένα δήμο ή περισσότερους δήμους ή το  σύνολο της περιφερειακής ενότητας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης σε δύο  ή περισσότερους δήμους  που ανήκουν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, αλλά στα όρια της Περιφέρειας  Ηπείρου.

Επιλέξιμες είναι οι δράσεις που είναι επιλέξιμες από το ΕΚΤ, και που η Αναπτυξιακή Σύμπραξη τεκμηριώνει ως αναγκαίες στο πλαίσιο των κατηγοριών: ΜΕΛΕΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου, στους: Αφροδίτη Γκόσιου και Βασίλη Μυλωνά, στα τηλέφωνα :2651360550 και 2651360506- 2651360518, e-mail: afrogosi@mou.gr και vmilonas@mou.gr.

Το τεύχος της πρόσκλησης καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου www.peproe.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί το βασικό εργαλείο επικοινωνίας της υπηρεσίας με το σύνολο των ενδιαφερομένων της παρούσας πρόσκλησης και ανακοινώνεται σε αυτούς κάθε σχετική πληροφορία.