Χαρτογράφηση των πλημμυρικών κινδύνων στην Ηγουμενίτσα από το ΤΕΙ

Η πορεία υλοποίησης του έργου “ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό την δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην Ηγουμενίτσα” αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης της ομάδας έργου.

Η ομάδα ανήκει στο ΤΕΙ Ηπείρου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Εργ. Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

Η πράξη εστιάζει την περιοχή της Ηγουμενίτσας (το ΤΕΙ Ηπείρου έχει υπογράψει σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Ηγουμενίτσας) και αποσκοπεί στην αναλυτική αποτύπωση των ρεμάτων της περιοχής, στην προμήθεια ειδικού μετρητικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης παροχής ρεμάτων και αγωγών όμβριων, στη δημιουργία υποδομής αξιοποίησης των μετρήσεων, στην ανάπτυξη μεθοδολογίας μοντελοποίησης των ροών σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης και την πράσινη υποδομή σε αστικό και περιαστικό επίπεδο αλλά και το κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη και σενάρια κλιματικής αλλαγής.

Τέλος στο πλαίσιο της πράξης περιλαμβάνονται και δράσεις επικοινωνίας των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωση του πρώτου έτους υλοποίησης της πράξης παρουσιάστηκε η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την αποτύπωση και την μοντελοποίηση των υδρολογικών χαρακτηριστικών των ρεμάτων της περιοχής της Ηγουμενίτσας.

Ακόμη έγινε αναφορά στην επικείμενη ολοκλήρωση του διαγωνισμού προμήθειας των μετρητικών συστημάτων και του τηλεμετρικού δικτύου με συνέπεια να αναμένεται στο προσεχές διάστημα η εγκατάσταση εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών στα σημεία μέτρησης. Τέλος έγινε αναφορά στις δράσεις επικοινωνίας των δράσεων και των αποτελεσμάτων της πράξης (διαδικτυακός τόπος, ενημερωτική συνάντηση κοκ.).