2,4εκ. ευρώ για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας από το ΕΣΠΑ

2010-12-31 17:51:03

2,4εκ. ευρώ για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας από το ΕΣΠΑ

«Παράθυρο» για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας «ανοίγει» η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου για το Πανεπιστήμιο, το Τ.Ε.Ι και τα Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής μέσω του ΕΣΠΑ.

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα με στόχο την τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού δυναμικού ιστού της Ηπείρου μέσω της ενδυνάμωσης της έρευνας και της καινοτομίας υπέγραψε την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» και στον τομέα των καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων.

Η πρόσκληση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.383.676,00€, απευθύνεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, τα Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία που από την 01/01/11 μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργων για «Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Κέντρα Ερευνών» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να ενισχύουν δραστηριότητες για έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και στις κατηγορίες της βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης, όπως εξειδικεύονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ».

 

Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης, να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι:

 

· Η ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων σε θέματα έρευνας και παρεμφερών δραστηριοτήτων με τους περιφερειακούς φορείς και το παραγωγικό δυναμικό της Ηπείρου καθώς και

 

· Η δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τομέα παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 

Άλλωστε βασικός στόχος του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ψηφιακή Σύγκλιση είναι να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ελληνική οικονομία.