Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες για την πρωτοβουλία ‘JESSICA’ (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές).

Το μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής JESSICA, είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Αφορά την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 

Στόχος των ημερίδων, είναι να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με τα δομικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού, τον προγραμματισμό δράσης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας των δυνητικών δικαιούχων καθώς επίσης να αποτελέσουν forum προώθησης συνεργασιών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι  θεματικές ενότητες είναι κοινές σε όλες τις ημερίδες και αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

  • JESSICA: Νέος τρόπος αξιοποίησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές
  • Η αξιοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στις Περιφέρειες

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, απευθύνεται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Απριλίου, στο Divani PalaceΠαπαναστασίου 19 (ώρα έναρξης εγγραφών 9:00π.μ.). Επίσης ημερίδες πραγματοποιούνται στην Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.thessalia-espa.gr/