Έργο της εβδομάδας στην Ε.Ε.: Η «Νέα Γνώση» της Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

perifereiaΣτην ιστοσελίδα του REGIO  (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm) δημοσιεύτηκε άρθρο αφιερωμένο στο πρόγραμμα «Νέα Γνώση» της Περιφέρειας Ηπείρου, ως έργο της εβδομάδας/project οf the week (μεταφρασμένο σε 7 γλώσσες). Επίσης στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου κ. Hahn (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_en.cfm), δημοσιεύτηκε άρθρο για την Ήπειρο.

Με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται η Ήπειρος και η εργασία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, η οποία και συνέβαλε ουσιαστικά στις δημοσιεύσεις.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ»

Το πρόγραμμα της εβδομάδας: Η «Νέα Γνώση» συνδυάζει τα ευρήματα των ερευνών με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού στην περιφέρεια της Ηπείρου

(12 July 2012)

Το Νοέμβριο 2011 η περιοχή της Ηπείρου στην Ελλάδα ξεκίνησε το πρόγραμμα «Νέα Γνώση» με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της έρευνας στην τεχνολογική καινοτομία σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος για την περιφέρεια.

 Το πρόγραμμα «Νέα Γνώση» το οποίο λαμβάνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση περίπου 2 εκατ. EUR για την περίοδο 2007-2013, προωθεί τα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης των περιφερειακών ερευνητικών φορέων με το σκοπό να παρέχει στον παραγωγικό τομέα και την τοπική κοινωνία συγκεκριμένες λύσεις βασισμένες στα ευρήματα αυτών των ερευνών. Για την επίτευξη αυτού, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών φορέων, στη δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών φορέων και του παραγωγικού τομέα και στην ανάπτυξη ετοιμότητας από την πλευρά των ερευνητών να επικεντρώσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

 Προτάσεις που υποβάλλονται από περιφερειακούς ερευνητικούς φορείς και αποδεικνύουν ότι τα ευρήματά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τοπικές επιχειρήσεις ή άλλο τοπικό ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Οι θεματικοί τομείς της έρευνας είναι: τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών, γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, βιοτεχνολογία των τροφίμων, περιβάλλον, ενέργεια, υδατικοί πόροι, μεταφορές, υγεία ή πολιτιστική κληρονομιά. Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού ανά πρόταση ανέρχεται σε 150.000 EUR.

 Μέχρι σήμερα, έχουν χρηματοδοτηθεί 27 διαφορετικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα ένας νέος έλεγχος ποιότητας για παραδοσιακή τέχνη αργυροχοΐας ώστε να προωθηθεί καλύτερα αυτή η τοπική τέχνη, ο προσδιορισμός της αυθεντικότητας της βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης προϊόντων διατροφής ώστε να επιτευχθεί μια πιθανή Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) και να έχουν μια σημαντική προστιθέμενη αξία και, ένα ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με μια καινοτόμο θεραπευτική αγωγή για ρήξη συνδέσμου βασισμένη σε βλαστοκύτταρα και στη μηχανική ιστών.

 Ο Δρ. Θεόδωρος Φώτσης, Επικεφαλής Ομάδας και Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών, υπεύθυνος του προγράμματος «Θεραπευτική αγωγή της ρήξης του πρόσθιου σταυροειδή συνδέσμου: Ανάπλαση με τη βοήθεια των βλαστοκυττάρων και της μηχανικής ιστών» σκιαγραφεί την προστιθέμενη αξία του προγράμματος:

«Η περιφέρεια της Ηπείρου ανήκει στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελλάδας και παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανεργίας. Συνεπώς οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων δεν έχουν εναλλακτική επιλογή από τη μετοίκηση σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή ακόμα και τη μετανάστευση στο εξωτερικό.  Το πρόγραμμα Νέα Γνώση με τα πολλά εύστοχα μικρότερα ερευνητικά προγράμματα επιδεικνύει την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν οι ερευνητικές παρεμβάσεις στην ανάπτυξη και συνοχή της περιφέρειάς μας με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει επίσης βελτιωμένες ευκαιρίες απασχόλησης για νέους επιστήμονες από την περιφέρεια και μακροπρόθεσμα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις από εταιρείες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τους ερευνητικούς φορείς μας».