Δήμος Ηγουμενίτσας: Παραλαβή καινούργιου λεωφορείου 20 θέσεων

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας παρέλαβε, ένα νέο λεωφορείο 20 θέσεων, μάρκας IVECO, συνολική αξίας 89.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η προμήθεια αφορά στο υποέργο 2 της πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος
2014-2020» με βάση την με αρ. πρωτ. 2213/14092020 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ο Δήμαρχος σε σχετική του δήλωση ανέφερε τα εξής: «Το νέο λεωφορείο που παραλάβαμε
ευθυγραμμίζεται με τον στόχο μας να εκσυγχρονίσουμε τον στόλο οχημάτων του Δήμου μας. Αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης, πετυχαίνοντας τη συνολική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας προς τους πολίτες, αλλά και των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων μας, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και τη μείωση του κόστους συντήρησης και καυσίμων».