ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ»

Υπογράφηκε στις 09-11-2022 στο Δημαρχείο Σουλίου η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 62.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας (επιχορήγηση ΥΠΕΣ) με βάση την με αρ. πρωτ. 19022/23-03-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΥΨ46ΜΤΛ6-0ΡΨ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Η μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου, αφορά εργασίες για την αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών, κατόπιν ζημιών που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια θεομηνιών της περασμένης χειμερινής περιόδου και έπληξαν τον Δήμο Σουλίου. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν σε:

  • Αποκατάσταση κατολίσθησης που συντελέστηκε επί της οδού Τσαγγαρίου-Κουκουλιών πλησίον της κοινότητας Κουκουλιών της ΔΕ Σουλίου
  • Αποκατάσταση οδικού δικτύου από φαινόμενα διάβρωσης σε δυο (2) περιοχές της Δ.Ε. Αχέροντα. Πρόκειται για δρόμους επί των κοινοτήτων Γαρδικίου και Χόϊκας.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Λάμπρου Αλέξανδρου του Αλκιβιάδη ενεργώντας ως εκπρόσωπος της ατομικής επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΚ. ΛΑΜΠΡΟΥ».

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.