Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014  και ώρα 11.00 π.μ. συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου   με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 8ου Πρακτικού της  Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη επί της διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου : «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης «ΙΟΑΝΝΙΝΑ (1000340).», στη θέση ύψωμα «Λυκοτόπι», στο Δήμο  Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η εταιρεία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» . (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 2. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020.. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.)..
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας για το έργο: « Προμήθεια Συστήματος Ψηφιοποίησης Ακτινογραφιών», προϋπολογισμού 10.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 4. Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α. – Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: « Τεχνικογεωλογική – γεωτεχνική μελέτη οδοποιίας στις περιοχές Λάκκα Σουλίου – Πωγωνίου – Σελλών», προϋπολογισμού 319.800,00 € ( με ΦΠΑ).
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α. – Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: « Γεωλογική μελέτη και Γεωτεχνική έρευνα οδοποιίας σε τμήματα της 2ης, 33ης, 12ης και 19ης επαρχιακής οδού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 319.800,00 € ( με ΦΠΑ), και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του  Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν .Ιωαννίνων)», για τρία έτη, ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 7.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «VOLUNTEERISM NETWORKING TOWARDSCIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT» και διακριτικό τίτλο VOLNET, και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: « Ολοκλήρωση εργασιών αίθουσας βαρέων αθλημάτων Ιωαννίνων», προϋπολογισμού  260.000,00 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ΛΓ΄Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας – Άρτας, για την υλοποίηση του υποέργου: « Κατασκευή αντιστήριξης πρανών στη Δυτική Νεκρόπολη και το μικρό Θέατρο της Αμβρακίας»,  στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου « Ανάδειξη ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Αμβρακίας: Δυτική Νεκρόπολη – ναός Απόλλωνα – μικρό Θέατρο στην Άρτα» και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και ου Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λοφίσκου», προϋπολογισμού 150.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών Δ.Δ. Μανολιάσας (Προμήθεια υλικών)» προϋπολογισμού 19.600,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.) για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων  Π.Ε.Α.Κ.Ι. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού 20.000,00 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα μέσης τάσης 20 KV αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής (Θεσπρωτικού Πρέβεζας)» προϋπολογισμού 24.600,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Νικολάου Σκουφά και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άρτας για την υλοποίηση της πράξης: « Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών πρώην Δήμων Αμβρακικού ( Νύν Δήμος Αρταίων ) και Αράχθου ( νυν Δήμος Νικόλαου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου», και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζηρού και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άρτας για την υλοποίηση της πράξης: « Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών πρώην Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Αρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδος Δήμου Ζηρού  της Περιφέρειας Ηπείρου», και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πάργας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση της πράξης: « Έργα συλλογής, μεταφοράς,επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου ( νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμού & παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας της Περιφέρειας Ηπείρου», και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση της πράξης: « Επέκταση ΕΕΛ Νεοχωρίου ( 3η γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου», και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.