Υλοποίηση Εκδήλωσης του Έργου MEDNET από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Τη Δευτέρα 25/5/2015 πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Sivota Diamond Spa Resort με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση με τίτλο: «Ο ρόλος του Λιμένα Ηγουμενίτσας στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών – Ευκαιρίες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα» στα πλαίσια του έργου MEDNET.

Ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβάλλει – στο μέτρο της δραστηριοποίησής του – στην επέκταση και την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών μεταφορών που παρέχονται στην Ελλάδα, στην ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας για την εξυπηρέτηση της μεταφορικής ζήτησης, καθώς και στην ανάπτυξη των εσωτερικών διασυνδέσεων της χώρας με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονομική συνοχή. 

Η συνάντηση στόχευσε στην παροχή ενημέρωσης, καθώς και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, στα πλαίσια αναζήτησης πηγών χρηματοδότησης, εκμεταλλευόμενοι την σημαντική θέση του Λιμένα Ηγουμενίτσας στο   Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τον κ. Σωτηρίου Αλέξανδρο, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον κ. Λογοθέτη Γεώργιο, Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων – Γενική Γραμματεία Επενδύσεων ΕΣΠΑ – Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σχετικά με τη πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και τις νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες καθώς και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση στρατηγικών έργων.   

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το έργο MEDNET και οι πιλοτικές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν. Το έργο MEDNET (Mediterranean Network for Custom Procedures and Simplification of Clearance in Ports), είναι ένα στρατηγικό έργο, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED. Στο έργο συμμετέχουν δεκαοκτώ (18) εταίροι, από εννέα (9) χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης, που συγκροτούν ένα εξαιρετικό σύνολο από Οργανισμούς Λιμένων, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα .

Το MEDNET εγκαθίδρυσε και λειτουργεί ένα συνεργατικό δίκτυο μεταξύ των Λιμενικών Αρχών και των ειδικών – εμπειρογνωμόνων επί των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, επικεντρώνοντας στη σωστή ανταλλαγή εμπειριών, γνώσης και απόψεων σχετικά με τις λιμενικές και τελωνιακές διαδικασίες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί κοινή αντίληψη και προσέγγιση στη Μεσόγειο γύρω από τις προαναφερόμενες σχετικές διαδικασίες και να προωθηθεί η εισαγωγή και εφαρμογή κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων στα λιμάνια και πιθανώς και σε άλλους συνδεδεμένους μεταφορικούς κόμβους.

Μέσω του «Παρατηρητηρίου Λιμενικών Λειτουργιών στη Μεσόγειο» http://www.med-observatory.ntua.gr/index.html, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του έργου, επιτυγχάνεται διαφανής ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο τη διάδοση της γνώσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών και την λιμενικής κοινότητας.

Στα πλαίσια του έργου αναλύθηκαν τα σημεία συμφόρησης που εμποδίζουν την αποτελεσματική ροή των πληροφοριών καθώς και τα τρέχοντα διοικητικά, ρυθμιστικά και τεχνικά εμπόδια. Παράλληλα εντοπίστηκαν ευκαιρίες με σκοπό την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Πραγματοποιήθηκε συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών με τη χρήση κατάλληλων κριτηρίων, όπως οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs). Εκτός όμως από τις βέλτιστες πρακτικές προσδιορίστηκαν οι απαιτούμενες βελτιώσεις για ένα λιμάνι ώστε να φτάσει στο επίπεδο της ιδεατής λειτουργίας. Πιλοτικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους λιμένες εξετάζουν τις επιλεγμένες βέλτιστες πρακτικές και τα αποτελέσματά τους.

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  στα πλαίσια του MEDNET εφάρμοσε δύο πιλοτικές δράσεις που είναι οι ακόλουθες:

Διαχείριση Χώρου Στάθμευσης. Αναπτύχθηκε πιλοτική εφαρμογή που επιτρέπει τη διαχείριση θέσεων στάθμευσης με τη χρήση ειδικών κανόνων ανά θέση, δυνατότητα γραφικής απεικόνιση των χώρων στάθμευσης του λιμένος και εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης των θέσεων (δεσμευμένη/ελεύθερη) λαμβάνοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ασύρματους αισθητήρες.

Διαχείριση Θέσεων Αγκυροβολίου. Η πιλοτική εφαρμογή επεκτείνει το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Θέσεων Πρόσδεσης Πλοίων που υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο την όλη διαδικασία, μέσω της δημιουργίας συμπληρωματικού συστήματος για το χρονο-προγραμματισμό του ελλιμενισμού των πλοίων προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα απεικόνισης και διαχείρισης μελλοντικής κατανομής των θέσεων πρόσδεσης. Η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του παραπάνω συστήματος επιτρέπει τη ολοκληρωμένη διαχείριση των θέσεων πρόσδεσης και τη δημιουργία των σχετικών πλάνων ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε επιχειρησιακό επίπεδο, μέσω της δημιουργίας των σχετικών βασικών δεικτών επίδοσης (KPIs) του λιμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του έργου http://www.mednetproject.eu/