Γεωργικοί Σύμβουλοι στην Ήπειρο

agrotes

Την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος «Γεωργικών Συμβουλών», ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Ηπείρου ορίστηκαν τέσσερις φορείς, οι οποίοι θα λάβουν €2.351.065 για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στους παραγωγούς. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και εφαρμόζεται για πρώτη φορά.

Μέσω αυτού οι παραγωγοί έχουν πρόσβαση σε δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής παραγωγής. Για αυτό παρέχονται από Πιστοποιημένους Φορείς και εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Με αυτή την επιλογή δημιουργούνται επιπλέον θέσεις εργασίας για  επιστήμονες όπως: γεωπόνοι, δασολόγοι, οικονομολόγοι και  περιβαλλοντολόγοι που απασχολούνται ως Γεωργικοί Σύμβουλοι.

Οι επιλέξιμες συμβουλές

Η συγκεκριμένη δράση (Υπομέτρο 2.1) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και περιλαμβάνει έξι πακέτα συμβουλών:

  • για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας
  • για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά
  • για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ
  • για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας
  • για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία»
  • για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος

Οι αναλυτικές ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων, εκτός από τη δημοσιοποίηση στη Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr), αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Α.Α.Τ. www.agrotikianaptixi.grκαι www.minagric.gr .