Νέος Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας ο Δονάτος Μαρτίνης

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας αποφασίζει:

Α. Συμπληρώνουμε την με αριθ. 985/14721/01-11-2021 Απόφασή μας στην παράγραφο Α και ορίζουμε τον κ. Δονάτο Μαρτίνη, Δημοτικό Συμβούλου της πλειοψηφίας, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων με θητεία από 01-02-2022 μέχρι και 31-01-2023, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη των Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και την υπογραφή των αποφάσεων:

Αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

Αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ακύρωσης αποφάσεων προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων

Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων 

Όλες τις αποφάσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

ii. Την ευθύνη θεμάτων Προώθησης Απασχόλησης και Προσέλκυσης Επενδύσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

iii. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

iv. Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

v. Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).

vi. Την ευθύνη και την εποπτεία του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.