Οδικό κύκλωμα Μουργκάνας- Αποκατάσταση Ζημιών

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου « Οδικό κύκλωμα Μουργκάνας- Αποκατάσταση Ζημιών-Οριζόντια σήμανση».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 700.000,12 ευρώ ( ποσό χωρίς ΦΠΑ 564.516,13 ευρώ ). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 14/3/2024 και η αποσφράγιση αυτών θα γίνει στις 19/3/2024.

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών στην πρωτεύουσα επαρχιακή οδό 2, στις παρακάτω οδούς:

  • Απο Ε.Ο. Σαγιάδα – Νεραιδα (Τυροκομείο) – Μαυρονέρι – Αγ. Νικόλαος – Αγ.Πάντες – Τσαμαντά – Βαβούρι – Λια – Λίστα – Καλλιθέα – Λεπτοκαρυα – Γέφυρα Βροσύνας.
  • Στο τμήμα της πρωτευουσας επαρχιακής οδού 3 απο γέφυρα Μηνά Νάτση – Δαφνη – Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα  έως γεφυρα Βροσύνας.

Το συνολικό μήκος της οδού είναι 93.000μ.

Οι ανωτέρω οδοί παρουσιάζουν σήμερα σημαντικές ζημίες στο οδόστρωμα με τοπικές καθιζήσεις αυτού, αλλά και σχηματισμό λάκκων σε πολλά σημεία. Η διαγράμμιση έχει ατονήσει και σε πολλά σημεία δεν υπάρχει.

Επιπλέον απαιτείται η κατασκευή σωληνωτών σε τρία σημεία, προκειμένου να γίνει διευθέτηση των ομβρίων που καταστρέφουν την οδό. Κοντά στο Κοκκινολιθάρι θα πρέπει να γίνει καθαίρεση βράχων που εγκυμονούν κίνδυνο για την οδό, ενώ σε άλλες δύο θέσεις απαιτείται ενίσχυση των πρανών είτε με τοιχίο από σκυρόδεμα είτε με ογκόλιθους καθώς η οδός έχει υποχωρήσει.