Πρόσκληση προς ωφελούμενους Β’ κύκλου για συμμετοχή στο έργο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του Έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με MIS 6001967 του  Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the jobtraining) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίησης σε 340 ανέργους τουλάχιστον αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς 340 ωφελούμενους μέσω 3 ατομικών συνεδριών ανά ωφελούμενο.
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους που αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμένα σε θεματολογία που έχει προκύψει σύμφωνα με την Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Η διάρκεια των θεματικών σεμιναρίων κατάρτισης είναι 200 ώρες θεωρία και 120 ώρες πρακτική άσκηση.
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται για την κάλυψη κενών θέσεων που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης ωφελούμενων στην εν λόγω δράση στο πλαίσιο της από 21/4/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα του Α’ κύκλου επιλογής ωφελούμενων εντάχθηκαν στη δράση 315 ωφελούμενοι ως επιτυχόντες. 

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

  1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ – SOCIAL ΜEDIA MARKETING
  2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
  3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
  5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

▪ Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

▪ Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,

▪ Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,

▪ Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.

▪ Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι και την 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59:59, ενώ δύναται η παράταση της με σχετική ανακοίνωση της ΠΕΔ εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων υποψηφίων.