Τα έργα της Θεσπρωτίας στην Περιφερειακή Επιτροπή

perifereia

Την Τρίτη 05-03-2024 και ώρα 10:00  συνεδριάζει η  Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης τα εξής αφορούν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας:

 1. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου φυσικού ιχθυοτροφείου «Ρηχό» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 2. Έγκριση του Πρακτικού Ι/02-02-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών – οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,15 € με Φ.Π.Α.
 3. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του διεθνούς ανοικτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 192.434,90 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024.
 5. Έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2024.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εργασίες κοπής δέντρων  (παροχή υπηρεσιών) στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 072.0899.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2024.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2024.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων των μηχανημάτων έργου και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλων.
 10. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 22 έως 25-02-2024, προκειμένου να παραβρεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ) ως μέλος της, καθώς και στην εκδήλωση «Η Πίτα του Ηπειρώτη» της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.