Επίδομα γάλακτος σε 82 υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας!

igmdimarxeio

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα : Παροχή σε χρήμα της παροχής γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2011.

Με την ΚΥΑ /53361 ΦΕΚ Β 1503/ 11-10-2006 , παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας σε μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους των Ο.Τ.Α ανάλογα με την θέση εργασίας τους.

Επίσης στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα ή εβαπορέ σε ημερήσια βάση.

Με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Οικ 31119 ΚΥΑ ΦΕΚ 990/28-05-2008 τροποποιητικής της αρχικής ΚΥΑ  προστίθεται το εξής εδάφιο:  Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ Α βαθμού να χορηγήσουν ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα ή τύπου εβαπορέ , ύστερα από απόφαση του οικείου συμβουλίου θα καταβάλλεται  η αξία αυτού σε χρήμα με βάση την ισχύουσα κάθε φορά λιανική τιμή πώλησης του στους δικαιούχους.

Στον νέο Καλλικρατικό Δήμο μας λόγω πληθώρας νέων αρμοδιοτήτων και αυξημένου κύκλου εργασιών που ανέλαβε να διεκπεραιώσει το προσωπικό του, δεν κατέστη δυνατόν να  οργανωθεί πλήρως η υπηρεσία ώστε να αντιμετωπίσει  έγκαιρα όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο  διαγωνισμός  για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. 

Για τον λόγο αυτό  φέρεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να χορηγηθεί στους δικαιούχους η παροχή γάλακτος για το έτος 2011 σε χρήμα .

Οι δικαιούχοι παροχής γάλακτος  στον Δήμο Ηγουμενίτσας είναι 82 υπάλληλοι.

,Η λιανική τιμή σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εμπορίου είναι 1.23      Ευρώ ανά λίτρο και η συνολική δαπάνη για την εν λόγω παροχή σε χρήμα είναι 30500 ευρώ και έχει προβλεφθει στον Κ.Α.   20.6063     του ισχύοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

                                                                 Η Προϊσταμένη Οικ. Υπηρεσίας

                                                                           Ανθίππη Λουκά