Άρθρο: Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και ΕΣΠΑ

 

2010-12-07 16:43:09

 

Η νέα δομή των Περιφερειών και τα προβλήματα που αναμένεται να ανακύψουν στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

 

Πολλές είναι οι αλλαγές, που προκαλούνται στην πράξη στη λειτουργία των αιρετών Περιφερειών με την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Πολλές από τις αλλαγές αυτές επηρεάζουν και την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, αφού σχετίζονται είτε με τη διαχείριση των ΠΕΠ είτε με την υλοποίηση έργων περιφερειακών αλλά και τομεακών προγραμμάτων της Περιφέρειας.

 

Οι αλλαγές αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο και συντονισμένο τρόπο για να μην προκαλέσουν καθυστερήσεις στην πορεία των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχουν διαγνώσει πιθανούς κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσουν καθυστερήσεις και τα εκλεγμένα όργανα των αιρετών Περιφερειών οφείλουν να σταθούν με σοβαρότητα και συνέπεια στο ύψος των περιστάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κίνδυνοι αυτοί.

 

Δεν είναι τυχαίο ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ζητήσει να καταγραφούν τόσο οι αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του ΕΣΠΑ όσο και οι πιθανοί κίνδυνοι καθυστερήσεων ώστε να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένους και αποτελεσματικούς χειρισμούς.

 

Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΚΕ έχουν προετοιμάσει με συγκεκριμένο τρόπο τη διαχείριση της μεγάλης αλλαγής καταγράφοντας σε «Οδικούς χάρτες» τη σειρά των ενεργειών τόσο για τους νέους δήμους όσο και για τις αιρετές Περιφέρειες για να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τους νέους αιρετούς άρχοντες. Παράλληλα το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει καταγράψει τους κινδύνους πιθανών καθυστερήσεων και ετοιμάζει σχετικές οδηγίες προς τις Περιφέρειες και τους νέους δήμους για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που προκύπτουν.

 

Το σημαντικότερο ζήτημα για τις Περιφέρειες σχετίζεται με τις υπηρεσίες της που εμπλέκονται είτε στη διαχείριση (Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές – ΕΔΑ) είτε στην υλοποίηση έργων (νέες Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προγραμματισμού, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης). Οι αιρετοί Περιφερειάρχες οφείλουν χωρίς καμία καθυστέρηση να ορίσουν προϊσταμένους στις νέες υπηρεσίες που δημιουργούνται με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της κάθε Περιφέρειας και να κατανείμουν το υφιστάμενο προσωπικό στις υπηρεσίες αυτές. Και ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών σκοπεύει να προβεί στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, τα νέα όργανα της αιρετής Περιφέρειας πρέπει επίσης να κάνουν όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να μην αφήσουν χαμένο χρόνο. Μέσα στο πρώτο 15μερο του Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουν αντιμετωπιστεί οι ακόλουθες εκκρεμότητες :

 

• Ορισμός προϊσταμένων και κατάταξη προσωπικού στις βασικές υπηρεσιακές μονάδες που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων

 

• Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

 

• Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής

 

Το γεγονός ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 (μεταβατική περίοδος) πολλές από τις αρμοδιότητες των νέων Περιφερειακών Υπηρεσιών θα ασκούνται μεταβατικά από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να διευκολύνει την κατάσταση αρκεί να υπάρξει η απαιτούμενη στενή συνεργασία αιρετού Περιφερειάρχη και διορισμένου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Παράλληλα οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών είτε κατά τη μεταβατική περίοδο είτε και μετά τον Ιούνιο 2011 θα πρέπει απρόσκοπτα να συνεχίσουν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους για τη διαχείριση των ΠΕΠ και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ‘μπλοκαριστούν’ από τους πολιτικούς προϊσταμένους τους.

 

Η μεγάλη μεταρρύθμιση της αιρετής Περιφέρειας δεν πρέπει για κανένα λόγο να χρεωθεί τις όποιες καθυστερήσεις και αδυναμίες των ανθρώπων που κλήθηκαν να την υπηρετήσουν και το σημαντικό αυτό εγχείρημα να χρεωθεί με το όποιο αρνητικό αποτέλεσμα εκ του λόγου αυτού.

 

Κώστας Αρβανίτης

 

Περιφερειακός Σύμβουλος

 

συνδυασμού ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ

 

Υποψ. αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας