Έκδοση αδειών χρήσης ύδατος (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ.)

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις (ΚΥΑ, οικ.146896/2014 – ΦΕΚ 2878Β΄/ 27-10-2014) καλούνται όλοι οι χρήστες κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας (γεώτρηση, πηγάδι κλ.π.) οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση εγγραφής σημείου υδροληψίας (ΕΜΣΥ), καθώς και όσοι μέχρι σήμερα δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια, να προβούν στην υποβολή σχετικών αιτήσεων για έκδοση άδειας χρήσης νερού, μέχρι 30-4-2015.

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (έντυπη & ψηφιακή μορφή)  – κατεβάστε την εδώ
  2. Χάρτη κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη ΓΥΣ, σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, που θα παρουσιάζει:
  3.                                 i.            Το σημείο υδροληψίας σε προβολικό σύστημα με συντεταγμένες  (ΕΣΓΑ87/WGS84)
  4.                               ii.            Περιγράμματα με αριθμούς αγροτεμαχίων των εκτάσεων που αρδεύονται από την γεώτρηση (εκτός αν παρέχονται από τον ΟΣΔΕ)
  5. Για αγροτική χρήση που είναι καταγεγραμμένη στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, αντίγραφα των τελευταίων 5 ετών. (ή Υπεύθυνη Δήλωση)
  6. Τίτλους Ιδιοκτησίας
  7. Φωτογραφία υδρομέτρου

Φάκελος υποβάλλεται σε 3 αντίγραφα και σε ψηφιακή μορφή (CD)

Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηγουμενίτσας