Ανακοίνωση για την εισαγωγή αγροτικών μηχανημάτων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου,  ανακοινώνονται  τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι έμποροι εισαγωγής μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων και οι αγρότες που εισάγουν μόνοι τους από το εξωτερικό μεταχειρισμένους γεωργικούς ελκυστήρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :

Σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμό πρωτ.Γ3Β296/30687/14-3-2012  η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ841/Β/20-03-2012 « Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-09 (ΦΕΚ 1146/Β/09)  απόφασης  του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων “Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων”,  όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση υπ΄ αριθμ. Οικ. 14924/γεβ/3789/23-12-2010 (ΦΕΚ /Β΄/10) Απόφαση του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  επιτρέπεται η εισαγωγή καθώς και η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων  με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε. ,ήδη εγκεκριμένου τύπου από την Διεύθυνση Α.Ε.Ε.& Μ.Ε., χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι τις 31-12-2012.

Οι ενδιαφερόμενοι να εισάγουν  μεταχειρισμένα  γεωργικά μηχανήματα για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στο γραφείο 252 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου.