Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου: Έλεγχοι τροχαίας – βεβαιωθείσες παραβάσεις

     Την παρελθούσα εβδομάδα, από 17-10-2011 έως 23-10-2011, στην Ήπειρο διενεργήθηκαν:

·        Πεντακόσιοι εβδομήντα ένας  (571) έλεγχοι σε οδηγούς αυτοκινήτων

·        Τετρακόσιοι σαράντα τα τέσσερις (444)  έλεγχοι σε οδηγούς δικύκλων

Βεβαιώθηκαν συνολικά  εκατόν ογδόντα τρεις  (183) παραβάσεις  που αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες:

·        Παραβάσεις αυτοκινήτων

Ø      Ταχύτητα: Εκατόν είκοσι τέσσερις  (124)

Ø      Μέθη: Δώδεκα (12)

·        Παραβάσεις δικύκλων

Ø      Μη χρήση προστατευτικού κράνους:  Δεκαοκτώ (18)

Ø      Θόρυβοι: Τέσσερις (4)

Ø      Στέρηση άδειας οδήγησης: Επτά (7)

Ø      Λοιπές παραβάσεις: Δεκαοκτώ (18)