Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τη νέα σύνθεση του ΔΣ της ΟΛΗΓ ΑΕ

Με ημερομηνία 12-01-2012 (αρ. φύλλου 14) δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΗΓ ΑΕ:

Ανασυγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.» (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) Tο οποίο ορίζεται επταμελές και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Ένα (1) μέλος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
β) Πέντε (5) μέλη ως εκπρόσωποι του Δημοσίου.
γ) Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των επτά μελών, κατά τα οριζόμενα στις ειδικότερες διατάξεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 (Α΄314), τα εξής μέλη:
α) Ένα (1) μέλος, ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, ως εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων.
β) Ένα (1) μέλος, ο εκάστοτε εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), ως εκπρόσωπος των επαγγελματικών οργανώσεων.
3. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.» (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) διαμορφώνεται ως εξής:
α) Τζοβάρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Συνταξιούχος Πολιτικός Μηχανικός, με ΑΔΤ ΑΒ 817344, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
β) Κωλέττας Γεώργιος του Μιχαήλ, επιχειρηματίας, με ΑΔΤ Φ 256194, ως μέλος.
γ) Γιαννούλη Κλειώ του Βασιλείου, δικηγόρος με ΑΔΤ ΑΒ 545621, ως μέλος.
δ) Τζώρτζης Ευάγγελος του Σταύρου, τραπεζικόςυπάλληλος – συνταξιούχος, με ΑΔΤ ΑΑ 376337, ως μέλος.
ε) Πάσχος Αλέξανδρος του Χρήστου, ελεύθερος επαγγελματίας – πρόεδρος επιμελητηρίου, με ΑΔΤ ΑΒ 545113, ως μέλος.
στ) Δημητρίου Φώτιος του Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικός, με ΑΔΤ Φ 460322, ως μέλος.
ζ) Ράμμου Ευφροσύνη του Αποστόλου, υπάλληλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., εκπρόσωπος των εργαζομένων, με ΑΔΤ ΑΕ 289806, ως μέλος.
η) Τακλάκογλου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Φορτοεκφορτωτής, με ΑΔΤ ΑΗ 250303, εκπρόσωπος της Επαγγελματικής Οργάνωσης Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), ως μέλος.
4. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται, ορίζονται και παύονται αζημίως για το δημόσιο και τη δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 (Α΄314).

Με την ίδια απόφαση, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, ανασυγκροτούνται όλα τα ΔΣ των… προς “αξιοποίηση” περιφερειακών λιμένων…