Εγκαταστάθηκαν αυτόματοι τηλεμετρικοί σταθμοί σε ρέματα της Ηγουμενίτσας

Share Button

Την Δευτέρα 06/05/2019 έως και το Σάββατο 11/05/2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας»η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών καταγραφής υδρολογικών δεδομένων, με σκοπό τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Η Πράξη υλοποιείται από το Τμήμα Γεωπονίας (Εργ. Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δήμο Ηγουμενίτσας με Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Βάρρα Γρηγόριο.

Ειδικότερα, εγκαταστάθηκαν αυτόματοι τηλεμετρικοί σταθμοί στην έξοδο των ρεμάτων Νέας Σελεύκειας – Μαυρουδίου,Τσιμπουρίκι, Λάκκας και Ξηροποτάμου. Οι σταθμοί θα καταγράφουν ανά καθορισμένα χρονικάδιαστήματα τη στάθμη και την παροχή στα ανωτέρω ρέματα. Επίσης εγκαταστάθηκαν δύο τηλεμετρικοί σταθμοί σε φρεάτια πλησίον των ρεμάτων Λάκας και Ξηροποτάμου για την καταγραφή της στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή. Αισθητήρας μέτρησης της στάθμης και της παροχής τοποθετήθηκε σε αγωγό ομβρίων πλησίον του Λιμένα Ηγουμενίτσας. Τέλος για την καταγραφή κλιματικών παραμέτρων της περιοχής τοποθετήθηκε βροχομετρικός σταθμός στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να προσφέρει στην τοπική κοινωνία ένα χρήσιμο εργαλείο περιβαλλοντικής και πολιτικής προστασίας και θα συμβάλει στην πρόληψη του πλημμυρικού κινδύνου στον αστικό χώρου του Δήμου Ηγουμενίτσας.