Ενίσχυση της διασυνοριακής σύνδεσης μεταξύ των λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας

dockbi

Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Consorzio ASI di Brindisi στο Brindisi της Ιταλίας η εναρκτήρια συνάντηση (Kick off Meeting) του έργου DOCK-BI με τίτλο «Ανάπτυξη των συνδέσεων μεταξύ των βασικών λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 προϋπολογισμού περίπου 2.785.000,00€.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ως εταίρος του έργου, πρόκειται να αντικαταστήσει το υπάρχον δίκτυο οδοφωτισμού με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED στις παραλιακές οδούς της πόλης (Αγίων Αποστόλων, Εθνικής Αντίστασης και 28ης Οκτωβρίου) και στην κεντρική οδό Κύπρου, καθώς και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Τηλεδιαχείρισης για την απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία της εγκατάστασης φωτισμού. Επίσης πρόκειται να αντικατασταθεί και το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Κεντρικής Παιδικής Χαράς της Ηγουμενίτσας.

Οι ανωτέρω αλλαγές θα επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες για εύρυθμη και πιο ποιοτική λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας. Συγκεκριμένα, από την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED προβλέπονται πολλαπλά οφέλη, όπως:
1. Εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 70%.
2. Μείωση του κόστους συντήρησης της εγκατάστασης φωτισμού.
3. Αύξηση της διάρκεια ζωής της εγκατάστασης φωτισμού.
4. Μείωση της φωτορύπανσης που προκαλούν τα φωτιστικά σώματα συμβατικού (παλαιού) τύπου.
5. Ανάδειξη των εμπορικών δρόμων υψηλής κινητικότητας, πεζόδρομων και πλατειών.
6. Βελτίωση της ποιότητας φωτισμού του Δήμου στις οδούς της περιοχής παρέμβασης.
7. Αίσθηση ασφάλειας στην περιοχή.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) για το 85% και από τα δύο κράτη μέλη (Ιταλία και Ελλάδα) μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης 15%.