ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πρόσκληση για το Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ»

Σκοπός του Μέτρου 13 είναι η χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές (Υπομέτρο 13.1) και σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών (Υπομέτρο 13.2).

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία Υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016, δηλαδή μέχρι 15 Ιουνίου 2016

​Το Υπομέτρο 13.1 εφαρμόζεται στις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ.

​Το Υπομέτρο 13.2 εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:

  1. 1)   Είναι ενεργοί γεωργοί
  2. 2)   Ασκούν γεωργική δραστηριότητα: α) εντός των ορεινών περιοχών, β) εντός των μειονεκτικών περιοχών με την υφιστάμενη οριοθέτηση.
  3. 3)   Είναι ενήλικα άτομα και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Ύψος της Ενίσχυσης για το Υπομέτρο 13.1, καθορίζεται στα 100 ευρώ ανά εκτάριο (ή 10 ευρώ ανά στρέμμα) και εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, η οποία μετά τα 20 εκτάρια μειώνεται προοδευτικά. Για το Υπομέτρο 13.2 καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο, το οποίο μειώνεται προοδευτικά όμοια με τις ορεινές περιοχές.

Υποβολή Αίτησης στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Το Δελτίο τύπου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Πρόσκληση:
Οι δικαιούχες περιοχές καθορίζονται από το 1981 εδώ:
Δελτίο Τύπου από το ΥπΑΑΤ για Τι αλλάζει με το νέο καθεστώς εξισωτικής αποζημίωσης και γιατί:

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/3372-dt190516b