Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας Υπηρεσίας Μίας Στάσης και Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικού Εμπορικού Μητρώου).

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι την Δευτέρα 04 Απριλίου 2011 αρχίζει η εφαρμογή και λειτουργία του θεσμού των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και του ΓΕΜΗ.

Σκοπός των ανωτέρω είναι η ηλεκτρονικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών εγγραφής και παρακολούθησης των εμπορικών επιχειρήσεων, ενιαία και πανελλαδικά πλέον.

Στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης διενεργούνται οι ενάρξεις των Ν.Μ. Ο.Ε, Ε.Ε., ΑΕ και ΕΠΕ βάσει της ΚΥΑ Κ1-802 (ΦΕΚ 470/Β/24.03.2011).

1. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση Προσωπικών Εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ), ορίζονται οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ που λειτουργούν στα Επιμελητήρια, καθώς και τα Πιστοποιημένα Κέντρα ΕξυπηρέτησηςΠολιτών (ΚΕΠ).

2. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη Σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και προσωπικών Εταιρειών που για τη σύσταση τους συμφωνείται από τα μέρη ή απαιτείται εκ του νόμου η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, ορίζεται ο συμβολαιογράφος ο οποίος συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης, εφόσον αυτός πληροί της προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 της ανωτέρω ΚΥΑ.