Επιτροπή Διακανονισμού για τη Ρύθμιση Εμπορικών Μισθώσεων

53Συστάθηκε η επιτροπή εμπορικών μισθώσεων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4013/2011 (άρθρο 15). Σε αυτήν συμμετέχουν τρία (3) μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους από:

1. Εκπρόσωπους του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας.

2. Εκπρόσωπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.

3. Εκπρόσωπους του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Η Επιτροπή Διακανονισμού είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπρο­σαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στα όρια της οικείας περιφερειακής ενότητας. Αποτελεί ένα νέο, σημαντικό όργανο που σκοπό έχει να απαλλάξει τους συναδέλφους από την ταλαιπωρία και την καθυστέρηση των δικαστικών αγώνων και εξόδων.

Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς είναι να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Η Επιτροπή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόλη­πτα τις υποθέσεις με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους και να ενημερώνονται για τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα που προσκομίζει το άλλο μέρος. Οι ενδιαφε­ρόμενοι μπορούν να παρίστανται στην Επιτροπή μετά ή δια δικηγόρου.

Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός ως προς την αναπρο­σαρμογή του μισθώματος συντάσσεται Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό.

Αν δεν συμφωνεί κάποιο από τα μέρη, η Επιτροπή εκδίδει πόρισμα, με τη γνώμη της για το τι πρέπει να γίνει με την συγκεκριμένη μίσθωση. Το πόρισμα υποβάλλεται ως αποδεικτικό μέσο στα δικαστήρια και ως εκ τούτου, αποτελεί ένα έμμεσο τρόπο πίεσης προς τον ιδιοκτήτη να το δεχθεί και να μην διακινδυνεύσει ένα δικαστικό αγώνα που θα χάσει. Είτε στην μία περίπτωση, είτε στην άλλη, η Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς.

Σχετικά με τη διαδικασία να απευθύνεστε στον δικηγόρο σας ή στο Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.