Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τη συντήρηση αυτοκινητόδρομων και κυρίως της Εγνατίας Οδού

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους και η βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, κατέθεσαν Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα «Προετοιμασία και Ετοιμότητα Φορέων χειμερινής συντήρησης στα ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν στην ερώτησή τους ότι σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ο φετινός χειμώνας προβλέπεται  απρόβλεπτος και βαρύς και γι’ αυτό τον λόγο, η πιθανά παρουσιαζόμενη ολιγωρία από πλευράς των εταιριών παραχώρησης και της «Εγνατία Οδός ΑΕ», εγκυμονεί τον σοβαρό κίνδυνο να βρεθεί απροετοίμαστος και γυμνός ο σχετικός μηχανισμός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται  στην ομαλή κυκλοφορία των οδικών κυρίως αρτηριών, στην Εθνική οικονομία και κυρίως τον προφανή κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών, στην περίπτωση εγκλωβισμού οχημάτων χρηστών των οδικών δικτύων, κατά την  εξέλιξη και όχι μόνο φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού.

Επειδή,

 • Μεγάλο μέρος των αυτοκινητοδρόμων της χώρας έχει δοθεί σε εταιρικά σχήματα στα πλαίσια των συμβάσεων παραχώρησης.
 • Κατά συνέπεια, οι ίδιες έχουν την αποκλειστική ευθύνη της συντήρησης, στα      πλαίσια των συμβατικών τους υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένης και της χειμερινής συντήρησης, των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων τα οποία έχουν αποδοθεί σε λειτουργία (εκτός του παράπλευρου οδικού δικτύου).
 • Την αρμοδιότητα της παρακολούθησης των συμβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης, σύμφωνα με τα ΠΔ 4/2008 (ΦΕΚ 13/Α/2008), 35/2008 (ΦΕΚ 60/Α/2008), 109/2014 (176/Α/2014) και την ΥΑ Δ17α/10/173/15-11-2012 (ΦΕΚ 3070/Β/2012), έχει η Διεύθυνση Λειτουργίας      Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
 • Την αρμοδιότητα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης, μεταξύ των οποίων και τις αρμοδιότητες χειμερινής – συντήρησης αποχιονισμού, έχουν:
 • Η εταιρία “Εγνατία Οδός ΑΕ” για το οδικό δίκτυο: Αυτοκινητόδρομοι Α2, Α1/Α2, Α1, Α25, Α29, Α23 και υποθαλάσσια αρτηρία Ακτίου – Πρέβεζας.
 • Τα εταιρικά σχήματα των εν εξελίξει συμβάσεων παραχώρησης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 • Έχουν εκπονηθεί και κατατεθεί έγκαιρα τα Σχέδια χειμερινής συντήρησης (αποχιονισμού) των εταιριών παραχώρησης και της “Εγνατία Οδός ΑΕ”;
 • Έχουν εγκριθεί τα σχέδια αυτά από τον εκάστοτε Ανεξάρτητο Μηχανικό, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα των Εγχειριδίων Λειτουργίας των εταιριών παραχώρησης, σύμφωνα με το Α4/01/22/οικ.19100/15-11-2012 έγγραφο της ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ-ΛΣΕΠ;
 • Η Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων έχει προβεί στην παραλαβή των Εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης μετά την έγκριση από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό;
 • Η παραπάνω Δ/νση έχει ελέγξει τα εν λόγω σχέδια ως προς την τήρηση των συμβατικών απαιτήσεων και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, έχει προχωρήσει σε έγκαιρη εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης;
 • Έχουν εγκριθεί τα σχέδια αυτά από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης όπως αυτές καθορίζονται στην εκάστοτε συμφωνία αστυνόμευσης (π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική, κλπ);
 • Έχουν προχωρήσει οι παραχωρησιούχες εταιρίες σε κατάλληλη προετοιμασία του μηχανισμού με βάση τα σχέδια αυτά με τις προβλεπόμενες ασκήσεις είτε στο πεδίο είτε επί χάρτου;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

 • Αιτείται η κατάθεση αντιγράφων των εγκεκριμένων Σχεδίων Αποχιονισμού για την περίοδο 2014-2015 των υπόχρεων Φορέων (εταιρίες παραχώρησης και “Εγνατία Οδός ΑΕ”).