Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα την άδικη μεταχείριση των πρώην δημοτικών αστυνομικών που εντάχθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δέσποινα Χαραλαμπίδου (Α’ Θεσσαλονίκης), Όλγα Γεροβασίλη (Άρτας) και Αλέξης Μητρόπουλος (Αττικής) κατέθεσαν ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς: Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Άδικη μεταχείριση των πρώην δημοτικών αστυνομικών που εντάχθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν στην ερώτησή τους:

Κατ’ εφαρμογή του αρ. 81 του Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ Α” 167/23.7.2013) οι υπάλληλοι ειδικότητας Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι υπηρετούσαν στους Δήμους όλης της Χώρας, τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και εν συνεχεία τοποθετήθηκαν, μετά την παρέλευση εννέα μηνών, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Οικονομικών, με την εφαρμογή και των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

Ωστόσο, παρά την τοποθέτησή τους στους παραπάνω φορείς, δεν υφίσταται γι’ αυτούς νομοθετική πρόβλεψη που να αποκλείει ενδεχόμενο χαρακτηρισμό ως πλεονάζοντος προσωπικού και, επακόλουθα, μια νέα ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Επιπλέον, πρόκειται για την μόνη κατηγορία προσωπικού που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας (αρ. 48 Ν.4274/2014 και αρ. 63 Ν. 4277/2014). Αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν λήφθηκε υπόψη το κριτήριο της ομοεδρικότητας κατά την τοποθέτησή τους, με αποτέλεσμα αρκετοί υπάλληλοι να εξωθηθούν σε αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθενται να προωθήσουν νομοθετική ρύθμιση ώστε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στο πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας εφόσον το επιθυμούν;
  2. Προτίθενται, για λόγους ισονομίας, να θεσπίσουν μέσω νομοθετικής ρύθμισης τη ρητή διασφάλιση των συγκεκριμένων υπαλλήλων απέναντι στο ενδεχόμενο να θεωρηθούν πλεονάζον προσωπικό και να τεθούν εκ νέου σε καθεστώς διαθεσιμότητας;