Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Πολιτικών από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου “TENECOPORT”, το οποίο οδεύει προς την επιτυχή του ολοκλήρωση και στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος που αποτελεί πρωταρχικό στόχο, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ενίσχυσε τις συνεργατικές της σχέσεις με τους διακρατικούς εταίρους και απέκτησε εκτεταμένη τεχνογνωσία στα θέματα της περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης. Παράλληλα, με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου καταγραφής των κρίσιμων περιβαλλοντικών θεμάτων (Eco-mapping) εντόπισε και αποφάσισε να αντιμετωπισθούν τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των προσμείξεων λυμάτων που εκχέονται στη θάλασσα κατά τη διάρκεια επισκευών, πλυσίματος και την προμήθεια καυσίμων των οχημάτων και μηχανημάτων του λιμένα καθώς και από επιφανειακές απορροές και τέλος τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων μέσω της αύξησης κατά 50% της ανακύκλωσης.

Για το σκοπό αυτό διοργανώθηκαν Πληροφοριακά και Τεχνικά Σεμινάρια καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας ανοιχτής πλατφόρμας συζήτησης και παρακολούθησης για την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης (EMS) εντός της λιμενικής περιοχής. Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε ένα Διαχειριστικό Σχέδιο Δράσης για το λιμένα μας μέσω του εντοπισμού των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραγόντων, του σχεδιασμού των δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και το προσδιορισμό εξοπλισμού αιχμής για την εφαρμογή του σχεδίου. Στο κεντρικό κτήριο του επιβατικού σταθμού εγκαταστάθηκε ένας ανιχνευτής συγκέντρωσης αερίων. Ο εξειδικευμένος αυτός εξοπλισμός μετρά τις συγκεντρώσεις των CO, SO2, NO2, O3, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτός ο ανιχνευτής θα παρακολουθεί το πιο κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο είναι η ρύπανση του αέρα από τις εκπομπές των πλοίων.

Μέσω της αξιοποίησης άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που υλοποιούνται τη παρούσα χρονική στιγμή, και την αξιοποίηση ενός εκτεταμένου (από Σύβοτα έως Σαγιάδα) ασύρματου δικτύου δεδομένων που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, σκοπεύουμε στο προσεχές μέλλον να εγκαταστήσουμε αρκετούς σταθμούς μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη περιβαλλοντική προστασία της περιοχής μας. Τέλος, μέσω της σχετικής μελέτης σκοπιμότητας που εκπονήθηκε για την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με τη ρύπανση του αέρα από τις εκπομπές των πλοίων, αναδείχθηκε ότι με μικρές επενδύσεις από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, θα μπορούσαν να υπάρξουν αποτελέσματα πολύ ικανοποιητικά, συμβάλλοντας με αυτό το τρόπο στη προστασία του περιβαλλοντικού μας πλούτου.

Το έργο“TENECOPORT” έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “SouthEastEurope–TransnationalCooperationProgramme” και συχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 27 μήνες και λήγει το Δεκέμβριο του 2014. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2,284,282.00 EUR με τον προϋπολογισμότου Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας να είναι 131,500.00 EUR. Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από δεκαέξι (16) εταίρους οι οποίοι προέρχονται από επτά (7) χώρες (Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Αλβανία και Ελλάδα). Από τη χώρα μας, πέραν του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, συμμετέχουν ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών καθώς και το ΤΕΙ Ηπείρου.

Το παρόν έργο, διευρύνοντας το υπάρχον δίκτυο που δημιουργήθηκε μεταξύ των ECOPORT8 λιμένων, επικεντρώνεται στην δημιουργία  μιας μόνιμης πλατφόρμας συζήτησης και ανάληψης δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος, οργανωμένη σε δύο επίπεδα. Πρώτα μεταξύ των Οργανισμών Λιμένων, σκοπεύοντας να καθιερωθούν κοινοί κανόνες και έπειτα μεταξύ των Λιμένων και των ενδιαφερομένων που λειτουργούν εντός του χώρου τους, σκοπεύοντας να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των διαδικασιών και να προτείνει την τροποποίηση, κατά την πάροδο του χρόνου, των περιβαλλοντικών πρωτοκόλλων.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του έργου “TENECOPORTείναι δύο. Πρωτεύων στόχος είναι η ενίσχυση της διασυνοριακής και της διευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των περιοχών των λιμένων της Νότιο-Αναλυτικής Ευρώπης (SEE), αναπτύσσοντας μια αποτελεσματική σχέση μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων (Οργανισμοί Λιμένων, τοπικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, εξωτερικοί φορείς εκμετάλλευσης καθώς και οι κάτοικοι των εμπλεκόμενων χωρών), με σκοπό να παρακινήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο επόμενος στόχος είνα η ανάπτυξη και η υλοποίηση ευφυών συστημάτων πληροφοριακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμένων, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες τεχνολογίες για προστασία από περιβαλλοντικούς κινδύνους με σκοπό να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, την βιοποικιλότητα και σε άλλους περιβαλλοντικά ευαίσθητους τομείς των περιοχών εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκευθείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του έργου http://www.tenecoport.eu καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. www.olig.gr.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

  Βασίλειος Κ.  Διαμάντης