Ημερήσια διάταξη Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

perifereiaΤην Τρίτη 21 Μαΐου 2013 και ώρα 11.00 π.μ συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-04-2013 συνεδριάσεως

1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-10-2013.

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Δ. του Δήμου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (Δ.Η.Τ.Ε. Α.Ε)», μέχρι την 30-07-2013.

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Πεδινής και στο Τ.Δ. Κοσμηράς του Δήμου Μπιζανίου», αναδόχου Κ/ξίας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ- ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-06-2013.

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ. Ε.Ε.», μέχρι την 31-07-2013.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», αναδόχου εταιρείας «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2013.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες κατασκευής μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαμβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, με Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα γραφεία Μελετών: [“ΕΠΤΑ Α.Ε.” ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.” – “ENVIROPLAN A.E.” – “”ENVIC” ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” – “ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ” – “ΔΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ”], μέχρι 25-10-2013.

7. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάμενης γέφυρας τριών ανοιγμάτων επί του ποταμού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιμώμενης αμοιβής 30.000,00 με ΦΠΑ, και της διαδικασίας ανάθεσης αυτής, σύμφωνα με την παρ. 2.στ) του άρθρου 10 του Ν.3316/2005 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4.στ) του άρθρου 5, του Ν.3481/2006.

8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ.

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στο έργο «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 385.000,00 με ΦΠΑ.

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή λαογραφικού – ιστορικού μουσείου Ελαφοτόπου», προϋπολογισμού € 33.000,00 με ΦΠΑ.

11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και διαχείριση στερεών αποβλήτων από Χ.Υ.Τ.Α Ελληνικού (Υποέργο: Επιχωμάτωση απορριμματικού αναγλύφου)», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.

12. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».

13. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Μουσείου Υδροκίνησης Δ.Δ. Ανθοχωρίου», αναδόχου «Ευριπίδη Παπαευθυμίου Ε.Δ.Ε.».

14. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής παραλαβής εργασιών, βάσει της αριθμ. 4/83/28-01-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

15. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

16. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διακριτικών επιγραφών και τοποθέτηση αυτών σε οχήματα-μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου.

17. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν σ’ αυτές, βάσει της αριθμ. 35336/1590/15-04-2013 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και της αριθμ. 14/511/30-04-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

18. Έγκριση δαπάνης για τη μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω κινητού τηλεφώνου.

19. Έγκριση δαπάνης για την επίδοση με δικαστικό επιμελητή, εγγράφου σχετικά με την εξόφληση απαιτήσεων από λογαριασμούς έργων παρελθόντων ετών.

20. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Οικονόμου Ευθαλίας, στη Brescia της Ιταλίας, για συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί από 26 – 31 Μαΐου 2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης, προς και από το Αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.

21. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, Ευαγγέλου Σακκά, στη Αθήνα από 21 έως 22 Μαΐου 2013, για τη συμμετοχή του στο Εργαστήριο που διοργανώνεται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με αντικείμενο «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

22. Έγκριση μετακίνησης του Γρηγορίου Σιαμόπουλου, υπαλλήλου της Δ.Τ.Ε./Π.Η., στην Αθήνα, από 28 έως 29-05-2013, για τη συμμετοχή του στην ενημερωτική συνάντηση κλιμακίου Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

23. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας στην Περιφέρεια Ηπείρου, του εν Ελλάδι διαπιστευμένου Διπλωματικού Σώματος.

24. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης, χώρων του κτιρίου του Αγροτικού Κτηνιατρείου Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη στέγαση του Συλλόγου Ιωαννιτών Σκακιστών.

25. Έγκριση εκτέλεσης έργων σε βάρος του κονδυλίου με τίτλο «Σύνταξη μελετών (πλην τεχνικών)» του Προγράμματος ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

26. Ματαίωση διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, προϋπολογισμού € 44.586,14 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013 και επαναπροκήρυξή του με τροποποίηση των όρων διακήρυξης.

27. Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «Θεσμοφορία», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, το διάστημα 24-26/5/2013.

28. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-04-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες στο Επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Σουλίου, (Καρβουνάρι, Ποταμιά)» προϋπολογισμού € 78.000,00 με ΦΠΑ.

29. Απόφαση επί της από 22-04-2013 ένστασης της εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.», αναδόχου εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου στον Συνοικισμό Εθνικής Αντίστασης», κατά της αριθμ. πρωτ. 31734/604/05-04-2013 απόφασης της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Θ. για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου χωρίς αναθεώρηση και με μερική επιβολή ποινικών ρητρών.

30. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την ανάδειξη με δικές του διαδικασίες, προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στην Ηγουμενίτσα, για το έτος 2013.

31. Έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων για το Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και έγκριση των όρων της διακήρυξης.

32. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕΔΔΥ Θεσπρωτίας.

33. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

34. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

35. Έγκριση δαπάνης για διάφορες δημοσιεύσεις (διακηρύξεις δημοπρασιών, προκηρύξεις διαγωνισμών, ανακοινώσεις κλπ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

36. Έγκριση μετακίνησης του Μπέζα Χριστόφορου, προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα: «ΑΡΓΙΑ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Ι.Δ., ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α.», που διοργανώνει η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και θα διεξαχθεί την 22-05-2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

37. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Χίο, για τη συμμετοχή τους στην 8η Συνάντηση Δακοκτονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Μαΐου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

38. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε., Δήμητρας Μαχαιρά και Δήμητρας Γούλα, στην Αθήνα, για την συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ με τίτλο «ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», που θα διεξαχθεί από 10 έως 14-06-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

39. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

40. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 44997/1896/15-05-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στον Δήμο Ηγουμενίτσας λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

41. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 44991/1895/15-05-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την απομάκρυνση καμένου λεωφορείου από την Εγνατία Οδό.

42. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-05-2013 της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013.

43. Τροποποίηση της αριθμ. 5/93/05-02-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων του Υποέργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο «TEMPTING STREETS», προϋπολογισμού 140.500,00 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού βάσει του Νο4/19-03-2013 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειάς του.

44. Έγκριση του Πρακτικού Ι/10-05-2013 της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια εντομοκτόνων – ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας», σύμφωνα με το οποίο οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της διακήρυξης.

45. Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Πρέβεζας, για τις πανελλαδικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2013.

46. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.

47. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

48. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των αναχωμάτων του ποταμού Λούρου τα οποία έχουν σπάσει από τις έντονες βροχοπτώσεις στην κτηματική περιοχή Αγ. Γεωργίου, προϋπολογισμού δαπάνης € 20.393,40 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2012ΕΠ03000012 (Υποέργο:«Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο Επαρχιακό και βασικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών του Ν. Πρέβεζας).

49. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ενίσχυση αναχωμάτων κατά τμήματα του ποταμού Λούρου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

50. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο τμήμα της 3ης επαρχιακής οδού Βράχος – Χειμαδιό», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.

51. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τμήματος της 8ης επαρχιακής οδού στην Α. Ρευματιά» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

52. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 22 έως 25-05-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.

53. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση γέφυρας στην τάφρο Σαλαώρας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

54. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως, του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικές κατασκευές δικτύου άρδευσης πεδιάδας Άρτας», αναδόχου Δημητρίου Τσάϊμου ΕΔΕ.

55. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

56. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας, στη Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο Εργαστήριο που διοργανώνεται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με αντικείμενο «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», την 22-05-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

57. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/15-05-2013 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

58. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/02-05-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών – FAX και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Π. Ε. Άρτας, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

59. Έγκριση μετακίνησης της Κοντέας Κλεάνθης, Προϊσταμένης του Τμήματος Δ/κού & Μισθοδοσίας και του Μιλτιάδους Γεωργίου, Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας, για τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο που διοργανώνει το Ι.Ν.Ε.Π. και θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα από 03/06/2013 έως και 07/06/2013 με θέμα «Εκπαίδευση Προϊσταμένων τμημάτων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

60. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

61. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.