Ημερίδα από την ΠΕΔ Ηπείρου: Ενόψει της ανάληψης καθηκόντων των νέων δημάρχων και των νέων δημοτικών Συμβουλίων

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου, ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων τους από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, των νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, πραγματοποιεί ημερίδα για όλους τους αιρετούς με θέμα: «ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τα Γιάννενα (ξενοδοχείο Grand Serai) την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 από τις 9π.μ. έως τις 14μ.μ., με ειγηγητές τους Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ και Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ.

Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

9.30 π.μ. -10.45 π.μ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Ορκωμοσία

–         Υπόχρεοι σε ορκωμοσία

–         Όρκος

–         Χρόνος   Ορκωμοσίας

–         Τόπος Ορκωμοσίας

–         Πρόσκληση για ορκωμοσία

–         Περίπτωση μη ορκωμοσίας αιρετού- λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας

2. Αρχαιρεσίες ανάδειξης οργάνων δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής

 

–         Χρόνος Διενέργειας

–         Πρόσκληση

–         Διαδικασία εκλογής

–         Προεδρείο

3.Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου (αρμοδιότητες, λειτουργία, ορισμός μελών κλπ)

–         ΝΠΔΔ

α. Μέλη ΔΣ

β. Διοίκηση

γ. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

δ. Αριθμός ΝΠΔΔ που μπορεί να έχει ένας Δήμος

–         Δημοτικές Επιχειρήσεις

α. Αριθμός Δημοτικών Επιχειρήσεων που μπορεί να έχει ένας Δήμος

β. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

γ. Καθεστώς λειτουργίας Δημοτικών Επιχειρήσεων

δ. Περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ

– ΔΕΥΑ

α. Επέκταση υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης

4.Ορισμός αντιδημάρχων

–         Ορισμός – Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

–         Γενικοί κανόνες μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κατά τόπον

–         Δημοσίευση αποφάσεων

–         Θητεία Αντιδημάρχου 

–         Απουσία ή κώλυμα αντιδημάρχου 

–         Μεταβίβαση αρμοδιότητας και ανάθεση υπογραφής

Α. Η μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Αντιδημάρχους

Β. Εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 88 ΚΔΚ) 

–         Παρατηρήσεις σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας στους Αντιδημάρχους

5.Επιτροπές – όργανα διοίκησης

–         Ονομασίες Επιτροπών

–         Κυριότερες αρμοδιότητες

–         Όργανο ορισμού

–         Θητεία μελών επιτροπής

–         Σύνθεση μελών επιτροπής

6.Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

–         Διαδικασία επιλογής συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

–         Εάν δεν επιτευχθεί η επιλογή

–         Που αποσκοπεί

–         Αρμοδιότητες

–         Θητεία

–         Αντιμισθία

–         Κωλύματα και ασυμβίβαστα

10.45 π.μ.-11.15 π.μ.: Coffee break

11.15 π.μ.-12.30 μ.μ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.Τοποθέτηση προσωπικού – ΟΕΥ

–         ΟΕΥ

–         Τροποποίηση ΟΕΥ

–         Τοποθέτηση υπαλλήλων

–         Μετακίνηση υπαλλήλων

–         Προϊστάμενοι

–         Μετακίνηση προϊσταμένου

2. Προσλήψεις προσωπικού (μόνιμο, έκτακτο, εκτός ΑΣΕΠ)

–         Γενικές Κατηγορίες Προσωπικού 

–         Γενικά

–         Κυριότερες Προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ

–         Ασκούμενοι

–         Μετακλητοί Συνεργάτες

Α. Ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες        

1.Αριθμός

2.Προσόντα

3. Συνταξιούχοι

4.Με απόσπαση από δημόσιο τομέα

5.Διαδικασία

6.Ασυμβίβαστο

7. Βήματα για εξαίρεση από το ασυμβίβαστο

8. Διατήρηση θέσης – Λύση σύμβασης

Β. Ιδιαίτερος Γραμματέας Δημάρχου & τυφλού Αντιδημάρχου

Γ. Γενικοί Γραμματείς

1.Προϋποθέσεις Σύστασης θέσης μετακλητού Γενικού Γραμματέα

2.Προσόντα διορισμού

3.Δημοσιότητα- Διαδικασία πρόσληψης- Λύση Σύμβασης

4.Βήματα

5.Αρμοδιότητες

3.Προληπτικός & προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου 

–         Προληπτικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ι. Φορείς υπαγόμενοι σε έλεγχο

Α. Ποιοι φορείς υπάγονται σε έλεγχο

Β. Ποιοι φορείς δεν υπάγονται σε έλεγχο

ΙΙ. Ελεγχόμενες δαπάνες

Α. Δαπάνες που υπερβαίνουν το κατώτατο ύψος

Β. Δαπάνες που ελέγχονται ανεξαρτήτως ύψους

Γ. Δαπάνες εξαιρούμενες του ελέγχου

III. Ο διενεργούμενος έλεγχος

Α. Περιεχόμενο του ελέγχου

Β. Διαδικασία διενέργειας του ελέγχου

–         Προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Α. Ποιες συμβάσεις υπάγονται σε έλεγχο
Β. Είδη συμβάσεων
Γ. Φορείς υπαγόμενοι σε έλεγχο
Δ. Ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου
Ε. Οι συνέπειες του ελέγχου
ΣΤ. Η διαδικασία άσκησης του ελέγχου

4.Προϋπολογισμός- έλεγχος, στοχοθεσία

–         Έλεγχος προϋπολογισμού (κυριότερα σημεία)

Α. ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Β. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού (τριμηνιαία)

Γ. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης

Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

5. Πρόγραμμα εξυγίανσης

6. Ανάθεση σε ιδιώτες. Τι να προσέξω

–         Πότε επιτρέπεται

–         Εξαίρεση

–         Πρέπει να έχουν προηγηθεί της ανάθεσης

–         Χρηματικά όρια απευθείας αναθέσεων

7. Απόδειξη επαγγελματικής Δαπάνης

–         Προϋποθέσεις

–         Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης

–         Παραστατικό

–         Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στον τίτλο κτήσης

–         Υποχρεώσεις για τους συντάκτες τίτλων κτήσης

–         Έκδοση απόδειξη δαπάνης επί πιστώσει

 

8. Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων

–         Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας (Άρθρο 225 ν. 3852/2010)

Α. Δήμοι

Β. Δημοτικές Επιχειρήσεις

Γ. ΔΕΥΑ

Δ. Προθεσμίες

Ε. Συνέπειες μη έγκρισης 

–         Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας

12.30 μ.μ.-12.45 μ.μ.: Coffee break

12.45 μ.μ.-14.00 μ.μ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Αντιμισθία και άδειες αιρετών

–         Ποιοι αιρετοί δικαιούνται αντιμισθίας

–         Επιλογή αντιμισθίας ή αποδοχών της θέσης

α. Η διάταξη του νόμου

β. Ποια όργανα έχουν το δικαίωμα επιλογής

γ. Τι επιλέγουν

δ. Ποιος βαρύνεται με την καταβολή τους

ε. Διαδικασία επιλογής

–         Ύψος της αντιμισθίας

Α. Απαραίτητα για τον υπολογισμό της:

1. Ανώτατο ύψος αντιμισθίας

2. Πληθυσμός δήμου

3. Αποδοχές Γ.Γ. Υπουργείου

4. Δώρα και επιδόματα

Β. Ύψος αντιμισθίας ανά αιρετό:

1. Δήμαρχοι

2. Αντιδήμαρχοι

3. Πρόεδροι Δημ.Συμβουλίου

4. Αιρετοί με αναπηρίες

5. Προσαύξηση αντιμισθίας όταν είναι μικρότερη των αποδοχών της θέσης

Γ. Ύψος αντιμισθίας σε περίπτωση συνταξιούχων

1. Συνταξιούχοι δημοσίου τομέα

2. Συνταξιούχοι ιδιωτικού τομέα

–          Άλλα θέματα που αφορούν την αντιμισθία

1.  Απολαβές αιρετών με περισσότερα αξιώματα

2. Ειδική άδεια αιρετών που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

–         Άδεια για όλο το διάστημα της θητείας

α. Σε ποιους χορηγείται άδεια υποχρεωτικά

β. Καθεστώς υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της άδειας

–         Άδεια 60 και 30 ημερών

–         Σε ποιους χορηγείται 

–         Άδεια συμμετοχής σε συνεδριάσεις

–         Εκπαιδευτικοί

–         Εφημερίες από αιρετούς γιατρούς

3. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

–         Υπόχρεοι υποβολής

–         Χρόνος υποβολής

–         Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης

 

4.Χρήση οχημάτων ΟΤΑ από τα αιρετά όργανα

–         Ποιοι μπορούν να οδηγούν οχήματα ΟΤΑ

–         Τι απαγορεύεται (κυρίως) 

–         Κατ’ εξαίρεση παροχή έγκρισης οδήγησης αυτοκινήτων

–         Διαδικασία έγκρισης

5. Οδοιπορικά αιρετών

–         Απαραίτητες αποφάσεις

–         Αναγνωριζόμενες δαπάνες

6. Χρήση κινητής τηλεφωνίας

–         Ποιοί δικαιούνται

–         Τι δικαιούνται

–         Δυνατότητα χρήσης κινητής τηλεφωνίας από προϊσταμένους οργανικών μονάδων

7. Πειθαρχικές ευθύνες – Υπόλογοι

–         Αστική ευθύνη

Α. Ποιοι φέρουν ευθύνη

Β. Βασικοί ορισμοί

Γ. Διαδικασία καταλογισμού

–         Πειθαρχική ευθύνη

Α. Σε ποιους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές

Β. Πειθαρχικές ποινές

Γ. Πότε επιβάλλονται

Δ. Πειθαρχική διαδικασία

Ε. Παύση

–         Δημοσιολογιστική ευθύνη

Α. Ποιος είναι δημόσιος υπόλογος

Β. Έλλειμμα

–         Ποινική ευθύνη